شنبه , ۴ فروردین ۱۳۹۷
خانه / کتاب مقدس / مطالعۀ کتاب مزامیر / مزمور بیست و پنجم ( ۲)

مزمور بیست و پنجم ( ۲)

در انتظار نجات

بررسی مزمور بیست و پنج

بخش دوم( نگاهی به ایۀ پنجم)

نوشتۀ: ح.گ

در ادامۀ بررسی مزمور بیست و پنجم داود، در این بخش به ایۀ پنجم از این مزمور نگاهی خواهیم انداخت. داود در این بخش اینگونه میسراید:۵ مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی، تمامی روز منتظر تو بوده ام.

در بخش اول بررسی این مزمور با هم دیدیم که چگونه داود بر عبارت “انتظار” سه بار تاکید کرده است. دانستیم که شرایط داود در زمان سرایش این سرودنامه یا مزمور، شرایط بسیار تنگ و دشواری بوده، او در خطر تهدید کشته شدن و تعقیب شائول پادشاه اسرائیل شب و روز نداشت و مجبور بود در غارها و دره ها برای نجات جان خود مخفی شود. دیدیم که در چنین شرایطی داود سه بار و در سه مورد عبارت انتظار را بکار میبرد.

الف- داود میگوید که در انتظار کشیدن از خدا برای رهایی و نجات شرمساری نیست. (ایۀ سوم.)

ب- او دائما در انتظار نجات است( ایۀ پنجم.)

و نهایتا پ- او میگوید او انتظار نجات خداوند را میکشد زیرا در این انتظار کشیدن کمال و راستی خداوند او را محافظت خواهد کرد، یعنی او در ان قدم میزند و در آن زندگی میکند(آیۀ بیست و یکم.)

در این بخش با هم به ایۀ پنجم از این مزمور نگاه میکنیم.

در این ایه داود چنین سروده است: ” مرا براستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده، زیرا تو خدای نجات من هستی، تمامی روز منتظر تو بوده ام.” عبارتی که قصد بررسی آن را دارم، ” خدای نجات من” و ” تمامی روز منتظر تو بوده ام،” میباشد. با کمی دقت و با رجوع با نوشتار زبان اصلی این سرودنامه که عبرانی است، میبینیم که داود در این مزمور سیزده بار نام خدا را بکار برده است. ده بار خدا را با نام “یهوه” خطاب کرده و سه بار با نام” الوهیم.” جالب اینجاست که در این ایۀ پنجم وقتی داود میگوید،” زیرا تو خدای نجات من هستی،” نام خدا در این نوشته، الوهیم، قید شده است. ما میدانیم که این اسم در زبان عبرانی، یک اسم جمع است. هر چند واحد به نظر میرسد اما در معنای اصلی آن مرکب است.

اما صدا کردن نام الوهیم در زمان طلبیدن برای نجات، به عوض صدا کردن نامها و القاب دیگر خدا بارها و بارها در نوشتجات عهد قدیم تکرار شده است.

خروج ۱۵: ۲، “خداوند قوت و تسبیح من است، و او نجات من گردیده است.”

دوم سموئیل ۲۲: ۴۷، ” خداوند زنده است و صخرۀ من متبارک، و خدای صخرۀ نجات من متعال باد.”

مزمور ۲۷: ۹ ،” ای خدای نجاتم مرا رد مکن و ترک منما.”

مزمور ۶۹: ۱۳- ۱۵، “ای خدا در کثرت رحمانیت خود و راستی نجات خود مرا مستجاب فرما.” ( همچنین نگاه کنید به مزمور ۵۱: ۱۴و ۶۲: ۷ )

اما عبارت عبری “نجات” در این ایه در زبان اصلی به گونۀ “ישע” آمده و آن را ” یعسا” میخوانند و به معنای، نجات دادن، رهایی دادن معنا شده است. در زبان عبری از این معنا اسامی” یاشوعا، یشوع،…” را استخراج کرده اند. این اسم و دقیقا به همین معنا در زبان یونانی، ایسوس، ترجمه شده است و ما آن را در  زبان فارسی به مفهوم “عیسی” میدانیم. در واقع اسم عیسی در معنای زبان اصلی آن یعنی ” نجات دهنده.” و عموما معنا به همراه اسم خاص میاید: خدای نجات دهنده. اما وقتی نوشتجات عهد قدیم، با اسم الوهیم خدا عبارت نجات دادن را با هم بکار میبرند و الوهیم را نجات دهنده میشناسند. این چه زمانی برای ما ایمانداران مسیحی معنا پیدا میکند؟ وقتی به معنای اسم عیسای مسیح دقت میکنیم. وقتی عیسی را با مسیح کنار هم میگذاریم، مسیح که به معنای مسح شده و برگزیده شده میباشد، اسم خداوند ما را اینگونه تفسیر میکنیم: عیسی( رهاننده از گناه) مسیح( برگزیده شده)؛ اینگونه به زبان عامی خودمان ترجمه میکنیم: برگزیده شده برای نجات دادن.

جالب اینجاست، وقتی فرشته با یوسف نامزد مریم در نوشتۀ متی و با مریم با نوشتۀ لوقا ملاقات میکند و با هر دوی آنها از تولد پسری صحبت میکند که مریم او را بدنیا خواهد آورد، فرشته به هر دوی آنها نام نوزاد را میگوید.

در متی فرشته به یوسف نامزد مریم در بارۀ مریم چنین میگوید،” و او پسری خواهید زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد زیرا که او امت خویش را از گناهانشان خواهید رهانید.” ( متی ۱: ۲۱٫)

در لوقا فرشته به مریم در بارۀ نوزادی که از روح القدس در او بارور میگردد چنین میگوید، “و اینک حامله شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید.” ( لوقا ۱: ۳۱٫) این دقیقا به همین دلیل است وقتی که عیسی بدنیا میاید، و شمعون پیر با عیسای نوزاد در معبد ملاقات میکند، نوزاد را در بغل گرفته و چنین رو به خدا میگوید، “ زیرا که چشمان من نجات ترا دیده است.” ( لوقا ۲: ۳۰ ) و کلام خداوند در خصوص کار و خدمت عیسای مسیح چنین پیشگویی میکند، که بخاطر خدمت عیسای مسیح و نهایتا مرگ و رستاخیز او” تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید،” (یوییل ۲: ۳۲ و لوقا ۳: ۶)

روسای کهنه و کاتبان رو به مسیح مصلوب با مسخره کردن او چنین میگفتند. ” دیگران را نجات داد و نمیتواند خود را نجات دهد.” ( مرقس ۱۵: ۳۱ ) در این مضحکه کردن آنها یک حقیقت الهی در خصوص عیسی مسیح نهفته است! و در روز پنطیکاست پطرس رسول رو به غریو هیاهوی جماعتی که در معبد اورشلیم جمع شده بودند چنین شهادت داد،( نامۀ اعمال رسولان ۴: ۱۲، ) “ و در هیچکس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر در زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم.” و نویسندۀ عبرانیان عیسای مسیح را ” رئیس نجات،” لقب میدهد. ( عبرانیان ۲: ۱۰) و پولس رسول رو به تمامی آنهایی که هنوز به عیسای مسیح ایمان ندارند چنین مینویسد، ” زیرا اگر به زبان خود عیسای خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید نجات خواهی یافت.” ( رومیان ۱۰: ۹٫)

در پایان میتوان این استنتاج را از مزمور داود در ارتباط با عیسای مسیح گرفت:

الوهیم خدای نجات دهنده است.

عیسای مسیح نجات دهنده است.

الوهیم، عیسای مسیح است؛ یا عیسای مسیح الوهیم است.

درباره ح. گ.

اهل سمنانم. در یک خانواده چوپان بدنیا آمدم. دوران کودکی و خردسالی من جایی بود بین ییلاق و قشلاق بین فیروزکوه و سمنان. هنوز صدای پای اسبها و یابوهایمان که از روی شن های رودخانه های اطراف فیروزکوه رد میشدیم و من و برادر کوچکترم در خورجین های آنها گذاشته شده بودیم را در گوشهای خودم دارم. آواز عقابها بر فراز صخره ها و صدای رودخانه که گویی تمام دره ایی که از آن رد میشدیم را پر کرده بود و ما انگاری از دل آبها میگذشتیم. آه کوههای سر به فلک کشیده! چشمه های خنک و همیشه پربار! تا اینکه به سمنان برای تحصیل آمدیم. سال ۱۳۵۷ که شاه رفت من سیزده سالم بود. یاد مادرم بخیر به ما که کله پرشوری داشتیم بخصوص به برادرم که بعدا فهمیدیم او یک کمونیست است میگفت: شما حالیتون نیست دارید چکار میکنید. او سواد خواندن یا نوشتن هم نداشت! برادرم دستم را گرفت و مرا عضو کانون دانش آموزان ایران، شاخه دانش آموزی حزب توده ایران کرد. مجله آذرخش را کانون ما چاپ میکرد و من آن را در مدرسه راهنمایی دکتر مصدق پخش میکردم. رویا و آرزوهای خوبی داشتیم. برای اتحاد کارگری و نابودی امپریالیست جهانی تلاش میکردیم. نوک کفش من سوراخ بود که پوسترهای آیت الله خمینی را که حزب آن را چاپ کرده بود و فواید الله اکبر و مبارزه متحد را بر علیه آمریکا و غرب را روی آن شعار میداد روی در و دیوار سمنان با سریشم شبهای تابستان میچسبانیدیم. از کمیته محل کتک خوردیم و نقل مجلس فامیل و همسایه ها بودیم که ما را بی خدا و کافر میدانستند. از همان نوجوانی خواندن ومطالعه بخشی از زندگی من شد. از ماهی سیاه کوچولو شروع کردم تا تاریخ قدیم ویل دورانت. من دوستار ادبیات بودم. داستان را دوست داشتم پس گرایش به داستان سرایی و نوشتن کردم. من مقدار زیادی از ادبیات روس را که به فارسی ترجمه شده بود را تا سن نوزده سالگی خواندم. همچنین ادبیات آمریکای جنوبی و اروپا را که به زبان فارسی ترجمه شده بود را در طول سالهای نوجوانی و جوانی ام خواندم. با ادبیات ایران خارج از شاعرانی چون حافظ و سعدی و غیره با نویسندگانی معاصری مثل هدایت، گلشیری، جلال آل احمد، چوبک، دولت آبادی، ساعدی و شاملو و نیما و مشیری و هوشنگ ابتهاج و احسان طبری اشنایی دارم. من شدیدا دوستدار موسیقی کلاسیک بودم و تمام قلب و جان و روح مرا تسخیر میکرد. از شوستاکوویچ گرفته تا باخ و موتزارت و بتهون و چایکوفسکی. در این ادبیات روس بود که به مرور زمان به شخصیتهای آن دقیق شدم و عمیقا فاصله ایی غریب از حیث دیدگاه زندگی، جهان بینی کلی و امور درون زندگی مشاهده کردم و از خودم میپرسیدم: چرا؟ چرا نوشته های ما گویی یک تکرار و چرخیدن به دور خود در حول محور یک نیاز، یک فکر، یک خواسته و یک ارمان است. و بنظر میرسد که هیچکس آن را هنوز پیدا نکرده است. هنوز در یک تلاطم و بیقراری تمام ملتی دور میزند؟ پس این صلح کجاست؟ این ارامش؟ چرا میتوانم ژرفنای عظیمی را یک نورد و پیمایش کوهی عظیم و درنوردیدن آن با پیروزی و شکست و خنده و اشک را با هم در موسیقی کلاسیک، باخ و موتزات و بتهون و چایکوفسکی ببینم اما در سه تار محمد رضا لطفی دردی عمیق، بغضی فروخورده و هق هق دل رنجور را فقط ببینیم که در امید صبح است اما صبح گویی هرگز از دل شب بالا نمیزند؟ و وقتی با آثار تارکوفسکی آشنا شدم و بر صبر آهنین او برای نشان دادن عمق درد و رنج درون انسان تعمق کردم، در حرکت آرام و کشنده دوربینهای او بر روی رنگهای خاکستری و چهره های کوبیده شده انسانها، برای من سوالی کشنده را برانگیخت: پس آن صلح جاودان کجاست؟ یادم میاید به خوبی بیادم میاید که حتی در همین روزهای اوج فرهنگی و فعالیتهای سیاسی و هنری من، عمق خودم را سیاه میدیدم. کسی آن را نمیدانست اما خودم میدانستم. درونم پر از شرارت بود. افکارم ناپاک بود. و میل به طغیان و زشتی در عمق وجودم بود. نمیدانستم اسمش چیست اما میدانستم آن را به رغم تمامی محجوبیت من، خوبی من در محل و در بین در و همسایه ها، درونم فاسد بود و میل به انجام شرارت داشتم. در جلسه یادبود یکی از پسران دوست حزبی ما بود که در جنگ ایران و عراق کشته شده بود، اه، امان از ان جنگ! تمام هستی و روح و روان ما را برای همیشه نابود کرد. ما را با خودش ویران کرد و به گور برد! در ان جلسه بود که با قرایت اشعار لنگستون هیوز( سیاه همچون اعماق آفریقای خودم) توسط احمد شاملو آشنا شدم و تمام زندگی من با شعر : عیسای مسیح هیوز برای همیشه عوض شد. آن هم هیوزی که کمونیست بود! روی جاده مرگت به تو برخوردم بی آنکه بدانم که تو از آن میگذری/ هیاهوی جماعت که به گوش آمد/ خواستم برگردم اما کنجکاوی مانعم شد/ انبوه بی و سر و پاها چنان غریو میکشید/ اما چنان ضعیف بود که به اقیانوسی خفه و بیمار میمانست/ ناگهان ضعفی عجیب عارضم شد/ اما ماندم و پا بر نکشیدم/ حلقه ایی از خار خلنده بر سر داشتی و به من نگاه نکردی/ گذشتی و بر دوش خود بردی همه محنت مرا./ من با تمام وجود چنین کسی را میطلبیدم، چنین قدرتی، چنین رابطه ایی، که تمام محنت مرا با خودش ببرد، برای همیشه و به من ارامش بدهد. و این آغاز جستجوی من در سن هیجده سالگی در باره عیسای مسیح بود. باید به سربازی میرفتم. حزب منحل شده بود. همه یا به زندان افتادن بودند یا توبه کرده بودند یا فرار کرده بودند. برادرم فرار کرده بود. یک روز همه ما را بوسید و رفت که رفت. و ابروی ما در محل رفته بود. دختری را دوست داشتم که حتی یک دقیقه با او قدم نزده بودم. او را در کانون دیده بودم. درست موقعی که من به سربازی رفتم و در دوران آموزشی بودم یک نامه برایم نوشت که او کس دیگری را دوست دارد و رابطه ما تمام شده است. دخترک خاین! بعدها فهمیدم از یک پسر پولدار بالای شهر تهران که خانه اش در جردن بودن خوشش آمده بود. این خیانت بود. این بی رحمی بود. و من هم که دیگر امیدی به فردای با او را نداشتم پس از تمام شدن دوره اموزشی در پادگان لویزان، روزی که به میدان راه آهن ما را بردند که به جبهه بفرستند در همان میدان فرار کردم. برای خانواده من این اوج بدبختی و بی آبرویی بود. برادر بزرگم از ایران فرار کرده و من هم از سربازی. شش ما فراری بودم. زیرا پل خوابیدم. گرسنگی کشیدم. و بالاخره یک شب دستگیر شدم. اول بردنم به زندان نارمک بعد به بهارستان و از آنجا به اوین. دو هفته در اوین بودم. از اوین مرا به زندان ارتش در میدان پاستور بردند. در زندان نماز خواندم. روزه گرفتم. گریه کردم. تا این الله شاید همان قدرت و رابطه ایی باشد که بیاید و همه محنت مرا باخودش ببرد و اینده ایی روشن به من بدهد. در تاریکترین و مخوفترین روزهای زندگی ام الله هیچ پاسخی برای من نداشت. از زندان به همراه دو تا دژبان با دستنبدی های سرد و نقره ایی که روی دستهایم بود از میان ماشینهای وحشی و دود کشنده دور میدان بهارستان با شرم و بی آبرویی که بر من هوار شده بود و در عین حال در پوچی مطلق که بر جانم سنگینی میکرد، مرا مستقیم به جبهه های جنگ بردند. در گیلانغرب. از گیلانغرب تا دهلران و فکه و دارخوین و دزفول در میان تپه ها و دره ها و سوراخها سالهای اضطراب و مرگ سپری شد. در چهار عملیات جنگی قرار گرفتم و دو بار به فاصله اندکی از مرگ رهایی پیدا کردم. منشی گروهان بودم. باید برای کشته ها و زخمی ها گزارش مینوشتم. و در این روزهای عمرم بود که الله برای من تماما مرد! بی رحمی و سقاوت جنگ، فساد بین سربازها و اینکه شاید همین امشب سرت را ببرند و روی سینه ات بگذارند، و از همه مهمتر، عدم بخشش و تنفر بین شیعه وسنی مرا عذاب میداد. و اینکه همین ارتش و قدرت و تنفر بر تمام یک مملکت حکومت میکند اما باز خودش را دین صلح و آرامش و سعادت میداند . تبلیغ میکند که تنها پاسخ برای بشریت است. هست؟ بود؟ پس کجا بود؟ جنگ تمام معنای زندگی را از من گرفت. هر وقت به مرخضی میامدم و میخواستم برگردم به جبهه امید اینکه زنده برگردم نداشتم و گمان میکردم بلاخره یکروز یک طبق هم برای من در سر محل لتیبار میگذارند( شاید!) دو سال و شش ماه در جنگ بودم. از جنگ زخمی در جان و روح و روان برگشتم. به سیگار و عرق و مواد مخدر روی آوردم. و اما در ته دلم عیسای مسیح لنگستون هیوز هنوز زنده بود. از سمنان خسته شدم بودم. همه کوچه و پس کوچه هایش برای من پر بود از خاطره و همه آن خاطرات درد غریبی را بر روانم میاورد و من آن را نمیخواستم. به تهران رفتم. با عباس از بچه های قدیمی حزب یک جایی گرفتیم در اوین درکه. استخدام یک شرکت خاکشناسی شدم که حوالی ونک بود. کار بود و خوردن عرق و تریاک. تاثیر جنگ و زخمهای آن را فریاد نمیزدم بلکه بدون اینکه از آن حرف بزنم در جان و روحم مانند صلیبی سنگین میکشیدم همان صلیبی که هیوز در شعر خود سخن میگفت. در میان مردمی زندگی میکردم که شادمانی و روح زندگی در آنها مرده بود و سیاهی بود که قامت کوچه و خیابان را پر کرده بود. فیلم های تارکوفسکی به من آرامش میداد و سوالی عجیب در من آغاز کرده بود که کجاست آن صلح پایدار و کیست آنکس که میتواند از پس این همه درد و رنج و مرگ و نابودی برآید؟ هامون را که دیدم کاری از مهرجویی، تمام فرهنگ و سنت ممکلت خودم را در هامون گمشده فلسفه و عشق و زندگی و حیات ازلی پیدا کردم. من هامون بودم که زیر بار سنگین گذشته، لعنت دیروز پدرانم و شرارتهایی که آنها بار آورده بودند و پوچی و تهی بودن زندگی حاضر که خالی از محبت پاک و بی ریا بود نفس میکشیدند. این فلیم را بیش از بیست بار نگاه کردم و تقریبا تمام نوشته های آن را حفظ شدم. یک روز از عباس پرسیدم در باره عیسای مسیح چه میداند. کتاب آخرین وسوسه مسیح را به قلم نیکوس کازنتزاکیس به من داد. این کتاب را تمام کردم. کتاب زوربای یونانی او را خواندم. این را تمام کردم، کتاب قدیس فرانسیس بعد آزادی یا مرگ بعد گزارش به خاک یونان. در کتاب گزارش به خاک یونان بود که من با ایات کتابمقدس در پاورقی ها اشنا شدم. البته در کتب دیگر او هم چند تایی پیدا کردم. از انجیل به قل متی، یا یوحنا. و برای من عجیب بودند. زیبا اما عجیب. من نه مسیح را در خواب دیدم و نه رویا دیدم. من با مسیح بر روی جاده مرگش ملاقات کردم و اینکه چرا باید یک جوان بر بالای صلیب برای دیگران بمیرد. این سوال مرکز جستجوی من در خصوص مسیح بود. و شاید دلیلش این بود که برای من زندگی یک جاده ایست که رو به مرگ است. همه خواهند مرد. اما چرا باید یکنفر برای دیگران بمیرد؟ لطفا در نظر داشته باشید که در تمام این سالها من حتی یکبار قادر به خواندن کتابمقدس نبودم. یعنی نمیتوانستم آن را پیدا کنم. و مسلما آن زمانها سیستم اینترنتی و فوج دسترسی به چنین منابعی بسیار نادر و ناچیز بود و من به آن اصلا دسترسی نداشتم. اما جالب اینجاست که در دنیای تاریک افکارم این بارقه های نور کلام خدا و آیات جسته و گریخته کتابهای کازنتزاکیس که در پاورقی آنها را پیدا کرده و میخواندم منبع خوراک روحانی من از الیهات مسیحی بود. به من بارقه ایی را میداد که به آن فکر کنم و افکارم را در حول آن گسترش بدهم. ازدواج کردم که خودش داستانی دیگر است. و ازدواج من تماما در حول و حوش زندگی مسیح و رابطه او با انسانهای اطراف او شکل گرفت. در محبت ساده و بیر یای او به مردمی که از حیث میزان اجتماعی و فرهنگی طرد شده بودند. من خودم را بیگناه نمیدانستم از اینرو درک کردن دردها و شرارتهای دیگران برای من سخت نبود. شرارت را در تار و پود خودم میدیدم. نمیدانستم توبه کردن و ایمان آوردن چیست اما میدانستم که تمام وجود من تاریک است. و من به وضوح این تاریکی را بر تمام ایران میدیدم. بر تمام مردم ما. همان مردمی که روزی برای آنها من مبارزه میکردم و میخواستم جامعه ایی پر از صلح و سعادت را داشته باشند. تازه فهمیده بودم که محال بود! زیرا جنگ و شرارت و فساد جامعه از من آغاز میشود. از رابطه های کشنده و بدون رحم و ترحم. بدون بخشش و بدون گذشت. و من باور داشتم که در میان گناهکاران و شریران زندگی میکنم زیرا خودم یکی از آنها بودم. داستانم را کوتاه کنم. سالها بعد که به آمریکا آمدم و انجیل را به زبان فارسی برای اولین بار خواندم. تنها و تنها تمرکز من به تعالیم مسیح بود. به سخنانش. به زندگی اش. به رفتارش. به آنچه بر روی زمین کرد. در برابر این عظمت او، اویی که در پی شناخت او بودم و سالها در پی اش میگشتم. تازه فهمیدم این بوده است که در پی من میگشته است. او به روی زمین آمده بود، خدا جسم گرفته بود به روی زمین آمده بود و در پی انسان شرور و گناهکاری چون من میگشته است. من گمشده! من له شده در شرارت گناهانم! من خیانت شده مذهب و گمراه شده و فریب خورده سیاست و افکار انسانی انسان. آه او چه زیبا بود! آه او چه شیرین بود! سرخ بود مثل انارهای درشت و خوشمزه باغهای سمنان! مثل گل زیبا و خوشبوی نرگس! تنها یک چیز میدانستم و به یک یقین کامل رسیده بودم که من گناهکارم و او قدوس است. من باید به شرارت و گناهانم نزد او قلبا اعتراف کنم تا مرا ببخشد و چنین کردم. و او بر تشنگی و گرسنگی جانم ریخته شد و مرا از مرگ و فنای ازلی یکبار برای همیشه نجات داد. من تمام او را در این مدت سه سالی که بر روی زمین بود و برای ما در انجیل نوشته شده بود را مثل آب خنک چشمه های فیروزکوه در کویر داغ دلم. در افکار پوسیده و خیانت شده ام. در ذات کثیف و گناه کارم. در شب مخوف فردایی که میامد و من برای آن اماده نبودم، نوشیدم. نوشیدم. نوشیدم. و او فکر و جان و روح مرا با فیض و محبت و حقیقت خودش یکبار برای همیشه مهر و موم کرد. برای من از رازی سخن گفت که تمام نسل ایرانی من در پی گشایش آن راز بودند. آن نوشداروی سهراب. آن شراب. آن سیمرغ. آن خرقه. آن فراق. آن حجاب. آن مستانگی. آن فرزانگی. آن ناقوس. آن پریا. آن انار. همه این عزیزان در پی یافتن یک راز بودند. و من آن راز عظیم را در خود عیسای مسیح دیدم. میدانی دوست عزیزم! گوش کن! خود او آن راز عظیم بود و هست و خواهد بود و خواهد ماند. و من امروز خادم این راز عظیم برای شما هستم.

مقاله مرتبط

از برگزیدگی تا به جلال

از برگزیدگی تا جلال نوشتۀ: ح.گ من و شما بارها و بارها ازعبارت نجات سخن ...