شنبه , ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
خانه / کتاب مقدس / امثال در کتاب مقدس / دعوت شده گان به جشن عروسی

دعوت شده گان به جشن عروسی

دعوت شده گان به جشن عروسی
نگاهی به مثل عیسای مسیح در متی ۲۲: ۱- ۱۴
نوشتۀ: ح.گ
در ادامۀ بررسی امثال خداوند ما عیسای مسیح در انجیل به یکی دیگر از امثال اومیرسیم که به نظر میرسد تنها فقط در انجیل متی از آن داریم. هر چند شبیه این مثال نیز در انجیل به قلم لوقا آمده است که من سعی میکنم به هر دوی آن نگاه بیاندازم از آنجایی که پیام مرکزی آنها شبیه به هم به نظر میرسد.
بچه که بودم چندین بار کارت دعوت عروسی را برای افرادی که پدر و مادرم از من خواسته بودند ببرم به منزل آنها برده بودم. همۀ آنها با خوشرویی با من با برخورد میکردند و از اینکه آنها به عروسی برادر و خواهرم دعوت شده بودند خیلی خوشحال میشدند. یادم میاید افرادی را در نظر داشتم و خیلی دوست داشتم که آنها هم به عروسی بیایند. اما وقتی کارت عروسی آنها را از پدر و مادرم نمیگرفتم با تعجب میپرسیدم که فلانی را دعوت نمیکنید؟ یا آنها جوابی نمیدادند یا اینکه عکس العمل آنها گویای این بود که دوست ندارند تا آنها را در عروسی ببینند. شب عروسی میامد. لباسهای نو. صدای دایره و تنبک، بوی اسفند و گلاب تمام فضا را پر میکرد و خنده و صدای دست زدن متمادی و هورا کشیدن مهمانان تماما از یک جشن باشکوه حرف میزد و اینکه همه گویی شاد و خوشحال هستند و وقت بسیار خوبی را دارند. من در میان بهبوبۀ عروسی و در میان هیاهو و غوغای آن، دلم برای آنهایی که دوست داشتم در این عروسی باشند حقیقتا تنگ میشد و دلم از این میسوخت که نبودند تا در این رقص و شادی باشند و از این شام خوشمزۀ دست پخت شاهکار مادرم بخورند!
مثال عیسای خداوند ما عیسای مسیح که در انجیل به قلم متی ثبت شده است، در چنین فضایی دور میزند، اما آنچه عیسای مسیح قصد دارد در مثل خود به اسرائیل و به شاگردان خود بگوید، هزاران بار از یادمان خاطرۀ من ارزشمندتر و پربارتر است.
اگر به یاد داشته باشید، ما در هفتۀ آخر زندگی زمینی عیسای مسیح هستیم. او وارد اورشلیم شده است، بساط بازاریان را به هم زده است، رهبران مذهبی دلیل این کار او را پرسیدند، برای آنها از حقانیت خود، الوهیت خود سخن گفته بود، سپس برای آنها( رهبران دینی یهود) مثال باغبان شریر را آورده بود(که در مثل قبلی با هم آن را مطالعه کردیم)، اکنون همان جماعت رهبران و مشایخ یهود در اطراف او هستند، و او( عیسای مسیح)هنوز با آنها گفتگو میکند، و این مثل درست پس از مثال باغبان شریر، که آنگونه با فرستادگان خداوند( انبیاء) و پسر خود خداوند(عیسای مسیح) با خشونت و قساوت برخورد کرده بودند، گفته میشود. به نظر میرسد این یکی از مثالهای واضح و روشن عیسای مسیح در خصوص ماموریت خاص او برای قوم اسرائیل و آوردن خبر نجات و حیات ابدی برای آنها میباشد. مثالی که در آن علنا از نحوۀ برخورد قوم اسرائیل و حتی پیروان عیسای مسیح از مژدۀ نجات او و پادشاهی آسمانی ترسیم شده است. اجازه بدهید تا با هم این مثال را بخوانیم:
” و عیسی توجه نموده باز به مثالها ایشان را خطاب کرده گفت: ملکوت آسمان پادشاهی را ماند که برای پسر خویش عروسی کرد و غلامان خود را فرستاد تا دعوت شده‏گان را به عروسی بخوانند و نخواستند بیایند. باز غلامان دیگر روانه نموده فرمود دعوت شده‏گان را بگویید که اینک خوان خود را حاضر ساخته ام و گاوان و پرواریهای من کشته شده و همه چیز آماده است به عروسی بیایید. ولی ایشان بی اعتنایی نموده راه خود را گرفتند یکی به مزرعۀ خود و دیگری به تجارت خویش رفت. و دیگران غلامان او را گرفته دشنام داده کشتند. پادشاه چون شنید غضب نموده لشکریان خود را فرستاده آن قاتلان را به قتل رسانید و شهر ایشان را بسوخت. آنگاه غلامان خود را فرمود عروسی حاضر است لیکن دعوت شده‏گان لیاقت نداشتند. الان به شوارع عامه بروید و هر که را بیابید به عروسی دعوت بطلبید. پس آن غلامان به سر راهها رفته نیک و بد هر که را یافتند جمع کردند چنانکه خانۀ عروسی از مجلسیان مملو گشت. آنگاه پادشاه به جهت دیدن اهل مجلس داخل شده شخصی را در آنجا دید که جامۀ عروسی در بر ندارد. بدو گفت ای عزیز چطور در اینجا آمدی و حال آنکه جامۀ عروسی در بر نداری او خاموش شد. آنگاه پادشاه خادمان خود را فرمود این شخص را دست و پا بسته بردارید و در ظلمت خارجی اندازید جاییکه گریه و فشار دندان باشد. زیرا طلبیدگان بسیارند و برگزیدگان کم.”( متی ۲۲: ۱- ۱۴ از انجیل ترجمۀ قدیم)
جالب است که ما مثالی بسیار شبیه به این در انجیل به قلم لوقا باب ۱۴ ایات ۱۵ تا ۲۴ داریم. اما با کمی دقت در این مثال پی میبریم که مخاطبین این مثال مردم هستند نه رهبران مذهبی یهود، اما مثال جشن عروسی در متی، مستقیما با رهبران و قوم اسرائیل سخن میگوید.
پادشاه در این مثل خود خدا میباشد. پسر او که پادشاه برای او جشن عروسی میگیرد، عیسای مسیح است. جشن عروسی، همان شادی و جشن نجات و ایمان آوردن به عیسای مسیح که در آن وعدۀ عظیم یهوه به داود که فرموده بود از نسل او پادشاهی را برخواهد خیزاند که تا به ابد پادشاه خواهد بود میباشد. غلامان شاگردان عیسای مسیح هستند، آنهایی که به سراسر اسرائیل رفتند و از قوم اسرائیل خواستند تا به عیسای مسیح ایمان بیاورند. آیات ۳ تا ۶ نحوۀ برخورد و عکس العمل قوم با شاگردان عیسای مسیح میباشد. گروهی بی اعتنایی کردند و هرگز به خبر نجات مسیح اهمیت ندادند. در آیۀ ۴ و ۵ نحوۀ تلاش خداوند برای آوردن قوم خود به پادشاهی پسر خود میباشد. برکات وعده داده شده در ایمان آوردن به عیسای مسیح، حتی اینها نیز شنوندگان خبر نجات را مجاب نمیسازد که به عیسای مسیح ایمان بیاورند. آنها پشت به این برکات آسمانی و وعده های جاودان خداوند کرده و هر کدام آنها به مشغولیات دنیوی خود بازمیگردند. گویی که دنیا و تلاش برای دنیا و زیستن در دنیا برای آنها از زیستن دائمی و ازلی در حضور خدا مهم تر باشد. اما نه تنها آنها به مژدۀ نجات مسیح از جانب شاگردان و فرستادگان مسیح گوش نکردند و ایمان نیاوردند بلکه با فرستاده شدگان او با خشونت و نفرت برخورد کردند، انها را توهین کردند، زدند و بعضی ها را کشتند. ایۀ ۷ از انتقام خداوند از آنهایی که با فرستاده‏گان او که برای آوردن قوم به جشن عروسی پسر او آنها را عزیم ساخته بود با خشونت رفتار کردند سخن میگوید. در پاسخ به عمل سنگدلانۀ آنها که نه تنها به جشن عروسی که پر از برکات و نعمات فراوان بود و سخاوتمندانه دعوت شده بودند، دست رد زده بودند، بلکه فرستادگان خداوند را نیز کتک زده و کشته بودند، انتقام خداوند از شرارت آنها میباشد. آیۀ ۷ میگوید در پاسخ دادن به این عمل آنها: “غضب نموده لشکریان خود را فرستاده آن قاتلان را به قتل رسانید و شهر ایشان را به سوخت.” این حادثه به احتمال قوی به واقعۀ سال ۷۰ میلادی سخن میگوید که با هجوم لشکر روم به اورشلیم و سوزندان این شهر و ویران کردن معبد انجامید اشاره دارد.
سپس وقتی عکس العمل قوم اسرائیل به مژدۀ نجات عیسای مسیح و ایمان آوردن به او از طرف قوم اسرائیل رد میشود، خداوند وعدۀ خود را به پدران این قوم کامل میکند. وفاداری خود را به قوم ثابت میسازد. سپس او فرستادگان خود را به ” به شوارع عامه ” میفرستد. به بیرون از سرزمین اسرائیل، به غیر از مردم اسرائیل، بیگانگان، و آنها به مژدۀ نجات مسیح و جشن عروسی پادشاهی خدا دعوت میشوند. این همان فرمان عیسای مسیح در همین انجیل متی میباشد که به شاگردان خود در ابتدای ماموریت خود تقریبا سه سال پیش فرموده بود:” از راه امتها مروید و در بلدی از سامریان داخل مشوید. بلکه نزد گوسفندان گمشدۀ اسرائیل بروید.”( متی ۱۰: ۵- ۶ ) این سه سال پیش بود، اکنون پس از سه سال تلاش بی وقفۀ خود عیسای مسیح و شاگردان او که به سراسر اسرائیل فرستاده میشدند، و به دلیل عدم عکس العمل عموم اسرائیل به این مژدۀ نجات، خداوند همین مژدۀ نجات را به بیرون اسرائیل میفرستد، به تمامی مردم بیرون ، تا آنها آمده و در این جشن عظیم بره، عیسای مسیح شرکت کنند. عکس العمل بیگانگان و مردم عادی به دعوت شدن در این جشن، بینظیر است! آنقدر میایند که تمام منزل پادشاه از آن مملو میشود. این مرا به یاد نوشتۀ یوحنا در مکاشفه میاندازد:” و بعد از این دیدم که اینک گروهی عظیم که هیچکس ایشان را نتواند شمرد از هر امت و قبیله و قوم و زبان در پیش تخت و در حضور برۀ به جامه های سپید آراسته و شاخه های نخل بدست گرفته ایستاده اند.”( مکاشفه ۷: ۹)
آیۀ ۱۱ از روز داوری خداوند سخن میگوید. روزی که هر کس بنا به حرف و عمل خود داوری خواهد شد. در آن زمان رسم بود که صاحب عروسی، وقتی که بسیار متمول و ثروتمند بود، برای اینکه جشن عروسی او باشکوه باشد و هیچ نشان فقر و تهیدستی از جانب مهمانان در آن دیده نشود، پارچه یا لباس دوخته شده برای مهمانان خود به رایگان میفرستاد تا آنها آن را بپوشند تا وقتی در جشن میایند، آبرومندانه باشند. اگر کسی لباس فرستاده شده را از جانب آن پادشاه یا آن شخص ثروتمند نمیپوشید و با لباس خود به عروسی میامد، این توهینی بسیار جدی و شدید به پادشاه و آن شخص بود. بی اعتنایی آن شخص را به مقام و ارزش پادشاه و جشن او نشان میداد. تصور کنید به آنچه در مکاشفه خواندیم که از حضور جماعت انبوه مردم از هر قبیله و یا سرزمین که همه ردای سفید بر تن داشتند سخن میگوید. و این را در نظر بگیرید که یکنفر از میان این همه که لباس سفید پوشیده اند، ردای سفید خود را کنده باشد و لباس معمولی خود را بپوشد! عمل او صریحا به چشم میاید، بی اعتنایی او، توهین او بسیار علنی خود را نشان میدهد. وقتی در آیۀ ۱۱ پادشاه آن شخص را بدون لباس عروسی دید، به رغم توهینی که به خود او در عمل آن مهمان شده بود، با خوشرویی و محبت دلیل این عمل مهمان را از او میپرسد. مهمان هیچ پاسخی به این عمل خود ندارد. مسلما پاسخی برای این عمل شریرانۀ خود در حضور پادشاه ندارد. پس پادشاه فرمان میدهد تا این مهمان را به آن جایگاه مجازات ازلی بیاندازند. زیرا هرچند او دعوت شده بود( مانند تمامی مردم دیگر) اما هرگز برگزیده شده نبود. یعنی آن که قلبا و جانا به مسیح ایمان آورده و این ایمان در زندگی و زیستن زمینی او تاثیر گذاشته است و شما تغییر و تبدیل را در او شاهد هستید. او برگزیدگی خود را با زیستن مسیحی ثابت کرده است. ( دوم پطرس ۱: ۱۰ ) توهین به خداوند و شرارت فقط در رد کردن مژدۀ نجات عیسای مسیح و دست رد زدن به سینۀ او نیست، توهین و شرارت میتواند حتی در آنهایی باشد که به نام مسیحی هستند اما هرگز ایمان نیاوردند. پادشاه آمده و شخصی را میبیند که لباس عروسی بر تن ندارد. این شخص میتواند آنانی باشند که ادعا میکنند ایماندار به عیسای مسیح هستند. نجات دارند. به مژدۀ نجات مسیح ایمان آورده اند، اما هرگز ایمان نیاورده بودند. هرگز از مسیح اطاعت نکرده بودند. اینها آن ایماندارانی هستند که در روز داوری رو به خداوند کرده و انتظار دارند تا به دلیل اعمال و کارهایی که در نام مسیح انجام داده اند، که خالی از ایمان قلبی به مسیح بوده است، از نزد مسیح پاداش دریافت کنند. در موعظۀ سر کوه از جانب خود عیسای مسیح چنین میخوانیم:” بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم. آنگاه به ایشان صریحا خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم؛ ای بدکاران از من دور شوید.” ( متی ۷: ۲۲- ۲۳ )
پایان سخن
کی این جشن شروع شده است؟ درست از زمانی که عیسای مسیح پا بر روی زمین گذاشت. هر چند مژدۀ نجات و آمدن این جشن از بدو آفرینش و درست پس از سقوط انسان به دلیل گناهی که مرتکب شده بود، به انسان داده شده بود، اما وقتی عیسای مسیح پا بر روی زمین گذاشت، آمدن و شرکت کردن در این جشن و خوردن و نوشیدن و لذت بردن از برکات اسمانی در زیستن در مسیح، آغاز شده است. امروز همه به این جشن دعوت شده اند. امروز هنوز شاگردان و غلامان مسیح به سراسر دنیا فرستاده شده و میشوند تا مردم را به این جشن بیاورند. عکس العمل شما به این دعوت چیست؟ ایا آن را رد میکنید؟ ایا آن را بی اعتنایی میکنید؟ آیا آن را بی اهمیت جلوه داده و به رتق و فتق امور دنیوی خود میپردازید؟ یا اینکه با خشونت و کینه با آن برخورد میکنید؟ در انجیل لوقا یکی از این دعوت شده گان به جشن چنین پاسخ میدهد:” خوشابحال کسی که در ملکوت خدا شام خورد.”( لوقا ۱۴: ۱۵ ) و وقتی مردم از این دعوت و از این شام سر باز میزنند و آن را رد میکنند عیسای مسیح پاسخ میدهد:” زیرا به شما میگویم هیچ یک از آنانی که دعوت شده بودند شام مرا نخواهند چشید.”( لوقا ۱۴: ۲۴ ) عکس العمل شما در دعوتنامه ایی که برای شما برای آمدن به این جشن فرستاده شده است، تضمین کنندۀ زیستن ابدی و خوردن از شام این جشن است. میزی که چیده شده است و در سر آن میز ابراهیم و اسحاق و یعقوب نشسته اند.( متی ۸: ۱۱ )
نگاه کن ای ایماندار! لباس عروسی پادشاه را به تن کن! برازندۀ این جشن باش! پسر را ببوس!

درباره ح. گ.

اهل سمنانم. در یک خانواده چوپان بدنیا آمدم. دوران کودکی و خردسالی من جایی بود بین ییلاق و قشلاق بین فیروزکوه و سمنان. هنوز صدای پای اسبها و یابوهایمان که از روی شن های رودخانه های اطراف فیروزکوه رد میشدیم و من و برادر کوچکترم در خورجین های آنها گذاشته شده بودیم را در گوشهای خودم دارم. آواز عقابها بر فراز صخره ها و صدای رودخانه که گویی تمام دره ایی که از آن رد میشدیم را پر کرده بود و ما انگاری از دل آبها میگذشتیم. آه کوههای سر به فلک کشیده! چشمه های خنک و همیشه پربار! تا اینکه به سمنان برای تحصیل آمدیم. سال ۱۳۵۷ که شاه رفت من سیزده سالم بود. یاد مادرم بخیر به ما که کله پرشوری داشتیم بخصوص به برادرم که بعدا فهمیدیم او یک کمونیست است میگفت: شما حالیتون نیست دارید چکار میکنید. او سواد خواندن یا نوشتن هم نداشت! برادرم دستم را گرفت و مرا عضو کانون دانش آموزان ایران، شاخه دانش آموزی حزب توده ایران کرد. مجله آذرخش را کانون ما چاپ میکرد و من آن را در مدرسه راهنمایی دکتر مصدق پخش میکردم. رویا و آرزوهای خوبی داشتیم. برای اتحاد کارگری و نابودی امپریالیست جهانی تلاش میکردیم. نوک کفش من سوراخ بود که پوسترهای آیت الله خمینی را که حزب آن را چاپ کرده بود و فواید الله اکبر و مبارزه متحد را بر علیه آمریکا و غرب را روی آن شعار میداد روی در و دیوار سمنان با سریشم شبهای تابستان میچسبانیدیم. از کمیته محل کتک خوردیم و نقل مجلس فامیل و همسایه ها بودیم که ما را بی خدا و کافر میدانستند. از همان نوجوانی خواندن ومطالعه بخشی از زندگی من شد. از ماهی سیاه کوچولو شروع کردم تا تاریخ قدیم ویل دورانت. من دوستار ادبیات بودم. داستان را دوست داشتم پس گرایش به داستان سرایی و نوشتن کردم. من مقدار زیادی از ادبیات روس را که به فارسی ترجمه شده بود را تا سن نوزده سالگی خواندم. همچنین ادبیات آمریکای جنوبی و اروپا را که به زبان فارسی ترجمه شده بود را در طول سالهای نوجوانی و جوانی ام خواندم. با ادبیات ایران خارج از شاعرانی چون حافظ و سعدی و غیره با نویسندگانی معاصری مثل هدایت، گلشیری، جلال آل احمد، چوبک، دولت آبادی، ساعدی و شاملو و نیما و مشیری و هوشنگ ابتهاج و احسان طبری اشنایی دارم. من شدیدا دوستدار موسیقی کلاسیک بودم و تمام قلب و جان و روح مرا تسخیر میکرد. از شوستاکوویچ گرفته تا باخ و موتزارت و بتهون و چایکوفسکی. در این ادبیات روس بود که به مرور زمان به شخصیتهای آن دقیق شدم و عمیقا فاصله ایی غریب از حیث دیدگاه زندگی، جهان بینی کلی و امور درون زندگی مشاهده کردم و از خودم میپرسیدم: چرا؟ چرا نوشته های ما گویی یک تکرار و چرخیدن به دور خود در حول محور یک نیاز، یک فکر، یک خواسته و یک ارمان است. و بنظر میرسد که هیچکس آن را هنوز پیدا نکرده است. هنوز در یک تلاطم و بیقراری تمام ملتی دور میزند؟ پس این صلح کجاست؟ این ارامش؟ چرا میتوانم ژرفنای عظیمی را یک نورد و پیمایش کوهی عظیم و درنوردیدن آن با پیروزی و شکست و خنده و اشک را با هم در موسیقی کلاسیک، باخ و موتزات و بتهون و چایکوفسکی ببینم اما در سه تار محمد رضا لطفی دردی عمیق، بغضی فروخورده و هق هق دل رنجور را فقط ببینیم که در امید صبح است اما صبح گویی هرگز از دل شب بالا نمیزند؟ و وقتی با آثار تارکوفسکی آشنا شدم و بر صبر آهنین او برای نشان دادن عمق درد و رنج درون انسان تعمق کردم، در حرکت آرام و کشنده دوربینهای او بر روی رنگهای خاکستری و چهره های کوبیده شده انسانها، برای من سوالی کشنده را برانگیخت: پس آن صلح جاودان کجاست؟ یادم میاید به خوبی بیادم میاید که حتی در همین روزهای اوج فرهنگی و فعالیتهای سیاسی و هنری من، عمق خودم را سیاه میدیدم. کسی آن را نمیدانست اما خودم میدانستم. درونم پر از شرارت بود. افکارم ناپاک بود. و میل به طغیان و زشتی در عمق وجودم بود. نمیدانستم اسمش چیست اما میدانستم آن را به رغم تمامی محجوبیت من، خوبی من در محل و در بین در و همسایه ها، درونم فاسد بود و میل به انجام شرارت داشتم. در جلسه یادبود یکی از پسران دوست حزبی ما بود که در جنگ ایران و عراق کشته شده بود، اه، امان از ان جنگ! تمام هستی و روح و روان ما را برای همیشه نابود کرد. ما را با خودش ویران کرد و به گور برد! در ان جلسه بود که با قرایت اشعار لنگستون هیوز( سیاه همچون اعماق آفریقای خودم) توسط احمد شاملو آشنا شدم و تمام زندگی من با شعر : عیسای مسیح هیوز برای همیشه عوض شد. آن هم هیوزی که کمونیست بود! روی جاده مرگت به تو برخوردم بی آنکه بدانم که تو از آن میگذری/ هیاهوی جماعت که به گوش آمد/ خواستم برگردم اما کنجکاوی مانعم شد/ انبوه بی و سر و پاها چنان غریو میکشید/ اما چنان ضعیف بود که به اقیانوسی خفه و بیمار میمانست/ ناگهان ضعفی عجیب عارضم شد/ اما ماندم و پا بر نکشیدم/ حلقه ایی از خار خلنده بر سر داشتی و به من نگاه نکردی/ گذشتی و بر دوش خود بردی همه محنت مرا./ من با تمام وجود چنین کسی را میطلبیدم، چنین قدرتی، چنین رابطه ایی، که تمام محنت مرا با خودش ببرد، برای همیشه و به من ارامش بدهد. و این آغاز جستجوی من در سن هیجده سالگی در باره عیسای مسیح بود. باید به سربازی میرفتم. حزب منحل شده بود. همه یا به زندان افتادن بودند یا توبه کرده بودند یا فرار کرده بودند. برادرم فرار کرده بود. یک روز همه ما را بوسید و رفت که رفت. و ابروی ما در محل رفته بود. دختری را دوست داشتم که حتی یک دقیقه با او قدم نزده بودم. او را در کانون دیده بودم. درست موقعی که من به سربازی رفتم و در دوران آموزشی بودم یک نامه برایم نوشت که او کس دیگری را دوست دارد و رابطه ما تمام شده است. دخترک خاین! بعدها فهمیدم از یک پسر پولدار بالای شهر تهران که خانه اش در جردن بودن خوشش آمده بود. این خیانت بود. این بی رحمی بود. و من هم که دیگر امیدی به فردای با او را نداشتم پس از تمام شدن دوره اموزشی در پادگان لویزان، روزی که به میدان راه آهن ما را بردند که به جبهه بفرستند در همان میدان فرار کردم. برای خانواده من این اوج بدبختی و بی آبرویی بود. برادر بزرگم از ایران فرار کرده و من هم از سربازی. شش ما فراری بودم. زیرا پل خوابیدم. گرسنگی کشیدم. و بالاخره یک شب دستگیر شدم. اول بردنم به زندان نارمک بعد به بهارستان و از آنجا به اوین. دو هفته در اوین بودم. از اوین مرا به زندان ارتش در میدان پاستور بردند. در زندان نماز خواندم. روزه گرفتم. گریه کردم. تا این الله شاید همان قدرت و رابطه ایی باشد که بیاید و همه محنت مرا باخودش ببرد و اینده ایی روشن به من بدهد. در تاریکترین و مخوفترین روزهای زندگی ام الله هیچ پاسخی برای من نداشت. از زندان به همراه دو تا دژبان با دستنبدی های سرد و نقره ایی که روی دستهایم بود از میان ماشینهای وحشی و دود کشنده دور میدان بهارستان با شرم و بی آبرویی که بر من هوار شده بود و در عین حال در پوچی مطلق که بر جانم سنگینی میکرد، مرا مستقیم به جبهه های جنگ بردند. در گیلانغرب. از گیلانغرب تا دهلران و فکه و دارخوین و دزفول در میان تپه ها و دره ها و سوراخها سالهای اضطراب و مرگ سپری شد. در چهار عملیات جنگی قرار گرفتم و دو بار به فاصله اندکی از مرگ رهایی پیدا کردم. منشی گروهان بودم. باید برای کشته ها و زخمی ها گزارش مینوشتم. و در این روزهای عمرم بود که الله برای من تماما مرد! بی رحمی و سقاوت جنگ، فساد بین سربازها و اینکه شاید همین امشب سرت را ببرند و روی سینه ات بگذارند، و از همه مهمتر، عدم بخشش و تنفر بین شیعه وسنی مرا عذاب میداد. و اینکه همین ارتش و قدرت و تنفر بر تمام یک مملکت حکومت میکند اما باز خودش را دین صلح و آرامش و سعادت میداند . تبلیغ میکند که تنها پاسخ برای بشریت است. هست؟ بود؟ پس کجا بود؟ جنگ تمام معنای زندگی را از من گرفت. هر وقت به مرخضی میامدم و میخواستم برگردم به جبهه امید اینکه زنده برگردم نداشتم و گمان میکردم بلاخره یکروز یک طبق هم برای من در سر محل لتیبار میگذارند( شاید!) دو سال و شش ماه در جنگ بودم. از جنگ زخمی در جان و روح و روان برگشتم. به سیگار و عرق و مواد مخدر روی آوردم. و اما در ته دلم عیسای مسیح لنگستون هیوز هنوز زنده بود. از سمنان خسته شدم بودم. همه کوچه و پس کوچه هایش برای من پر بود از خاطره و همه آن خاطرات درد غریبی را بر روانم میاورد و من آن را نمیخواستم. به تهران رفتم. با عباس از بچه های قدیمی حزب یک جایی گرفتیم در اوین درکه. استخدام یک شرکت خاکشناسی شدم که حوالی ونک بود. کار بود و خوردن عرق و تریاک. تاثیر جنگ و زخمهای آن را فریاد نمیزدم بلکه بدون اینکه از آن حرف بزنم در جان و روحم مانند صلیبی سنگین میکشیدم همان صلیبی که هیوز در شعر خود سخن میگفت. در میان مردمی زندگی میکردم که شادمانی و روح زندگی در آنها مرده بود و سیاهی بود که قامت کوچه و خیابان را پر کرده بود. فیلم های تارکوفسکی به من آرامش میداد و سوالی عجیب در من آغاز کرده بود که کجاست آن صلح پایدار و کیست آنکس که میتواند از پس این همه درد و رنج و مرگ و نابودی برآید؟ هامون را که دیدم کاری از مهرجویی، تمام فرهنگ و سنت ممکلت خودم را در هامون گمشده فلسفه و عشق و زندگی و حیات ازلی پیدا کردم. من هامون بودم که زیر بار سنگین گذشته، لعنت دیروز پدرانم و شرارتهایی که آنها بار آورده بودند و پوچی و تهی بودن زندگی حاضر که خالی از محبت پاک و بی ریا بود نفس میکشیدند. این فلیم را بیش از بیست بار نگاه کردم و تقریبا تمام نوشته های آن را حفظ شدم. یک روز از عباس پرسیدم در باره عیسای مسیح چه میداند. کتاب آخرین وسوسه مسیح را به قلم نیکوس کازنتزاکیس به من داد. این کتاب را تمام کردم. کتاب زوربای یونانی او را خواندم. این را تمام کردم، کتاب قدیس فرانسیس بعد آزادی یا مرگ بعد گزارش به خاک یونان. در کتاب گزارش به خاک یونان بود که من با ایات کتابمقدس در پاورقی ها اشنا شدم. البته در کتب دیگر او هم چند تایی پیدا کردم. از انجیل به قل متی، یا یوحنا. و برای من عجیب بودند. زیبا اما عجیب. من نه مسیح را در خواب دیدم و نه رویا دیدم. من با مسیح بر روی جاده مرگش ملاقات کردم و اینکه چرا باید یک جوان بر بالای صلیب برای دیگران بمیرد. این سوال مرکز جستجوی من در خصوص مسیح بود. و شاید دلیلش این بود که برای من زندگی یک جاده ایست که رو به مرگ است. همه خواهند مرد. اما چرا باید یکنفر برای دیگران بمیرد؟ لطفا در نظر داشته باشید که در تمام این سالها من حتی یکبار قادر به خواندن کتابمقدس نبودم. یعنی نمیتوانستم آن را پیدا کنم. و مسلما آن زمانها سیستم اینترنتی و فوج دسترسی به چنین منابعی بسیار نادر و ناچیز بود و من به آن اصلا دسترسی نداشتم. اما جالب اینجاست که در دنیای تاریک افکارم این بارقه های نور کلام خدا و آیات جسته و گریخته کتابهای کازنتزاکیس که در پاورقی آنها را پیدا کرده و میخواندم منبع خوراک روحانی من از الیهات مسیحی بود. به من بارقه ایی را میداد که به آن فکر کنم و افکارم را در حول آن گسترش بدهم. ازدواج کردم که خودش داستانی دیگر است. و ازدواج من تماما در حول و حوش زندگی مسیح و رابطه او با انسانهای اطراف او شکل گرفت. در محبت ساده و بیر یای او به مردمی که از حیث میزان اجتماعی و فرهنگی طرد شده بودند. من خودم را بیگناه نمیدانستم از اینرو درک کردن دردها و شرارتهای دیگران برای من سخت نبود. شرارت را در تار و پود خودم میدیدم. نمیدانستم توبه کردن و ایمان آوردن چیست اما میدانستم که تمام وجود من تاریک است. و من به وضوح این تاریکی را بر تمام ایران میدیدم. بر تمام مردم ما. همان مردمی که روزی برای آنها من مبارزه میکردم و میخواستم جامعه ایی پر از صلح و سعادت را داشته باشند. تازه فهمیده بودم که محال بود! زیرا جنگ و شرارت و فساد جامعه از من آغاز میشود. از رابطه های کشنده و بدون رحم و ترحم. بدون بخشش و بدون گذشت. و من باور داشتم که در میان گناهکاران و شریران زندگی میکنم زیرا خودم یکی از آنها بودم. داستانم را کوتاه کنم. سالها بعد که به آمریکا آمدم و انجیل را به زبان فارسی برای اولین بار خواندم. تنها و تنها تمرکز من به تعالیم مسیح بود. به سخنانش. به زندگی اش. به رفتارش. به آنچه بر روی زمین کرد. در برابر این عظمت او، اویی که در پی شناخت او بودم و سالها در پی اش میگشتم. تازه فهمیدم این بوده است که در پی من میگشته است. او به روی زمین آمده بود، خدا جسم گرفته بود به روی زمین آمده بود و در پی انسان شرور و گناهکاری چون من میگشته است. من گمشده! من له شده در شرارت گناهانم! من خیانت شده مذهب و گمراه شده و فریب خورده سیاست و افکار انسانی انسان. آه او چه زیبا بود! آه او چه شیرین بود! سرخ بود مثل انارهای درشت و خوشمزه باغهای سمنان! مثل گل زیبا و خوشبوی نرگس! تنها یک چیز میدانستم و به یک یقین کامل رسیده بودم که من گناهکارم و او قدوس است. من باید به شرارت و گناهانم نزد او قلبا اعتراف کنم تا مرا ببخشد و چنین کردم. و او بر تشنگی و گرسنگی جانم ریخته شد و مرا از مرگ و فنای ازلی یکبار برای همیشه نجات داد. من تمام او را در این مدت سه سالی که بر روی زمین بود و برای ما در انجیل نوشته شده بود را مثل آب خنک چشمه های فیروزکوه در کویر داغ دلم. در افکار پوسیده و خیانت شده ام. در ذات کثیف و گناه کارم. در شب مخوف فردایی که میامد و من برای آن اماده نبودم، نوشیدم. نوشیدم. نوشیدم. و او فکر و جان و روح مرا با فیض و محبت و حقیقت خودش یکبار برای همیشه مهر و موم کرد. برای من از رازی سخن گفت که تمام نسل ایرانی من در پی گشایش آن راز بودند. آن نوشداروی سهراب. آن شراب. آن سیمرغ. آن خرقه. آن فراق. آن حجاب. آن مستانگی. آن فرزانگی. آن ناقوس. آن پریا. آن انار. همه این عزیزان در پی یافتن یک راز بودند. و من آن راز عظیم را در خود عیسای مسیح دیدم. میدانی دوست عزیزم! گوش کن! خود او آن راز عظیم بود و هست و خواهد بود و خواهد ماند. و من امروز خادم این راز عظیم برای شما هستم.

مقاله مرتبط

مثال چگونگی رشد بذرها

مثال رشد دانۀ بذر مرقس ۴: ۲۶- ۲۹ یکی از مرکزیت گفتگو و تعالیم عیسای ...