شنبه , ۴ فروردین ۱۳۹۷

ما کی هستیم ۲۰

ما کی هستیم( ۲۰ )

دوستدار دشمنان خود

نوشتۀ: ح.گ

درک این مقوله بدون هدایت روح مقدس خدا برای هیچ انسانی قابل درک و هضم نیست، از جمله ما ایمانداران مسیحی. باید مکاشفۀ روحانی، بواسطۀ کلام مقدس خدا و کار زنده شدن توسط تولد تازه در روح مقدس خدا برای قلبهای ما انجام شود، تا ما قلبا قادر به انجام چنین فرمانی باشیم.

گفتیم فرمان؟ بله فرمان! برای ایمانداران مسیحی تعالیم عیسای مسیح و هر جا که روی سخن خود را به شاگردان خود داشت، یک فرمان محسوب میشود. برای دادن این تصویر، کافیست شما موسی را با عیسای مسیح مقایسه کنید. وقتی موسی از کوه سینا بالا رفت، با هدایت و حضور خود خدا، فرامینی چند را برای قوم اسرائیل از کوه، نوشته شده بر لوحه پایین آورد. آن را برای قوم خواند. قوم آن فرامین را تصدیق کردند که از جانب خدا به موسی داده شده و تعهد دادند که آنها را اجرا خواهند کرد.( خروج ۲۰: ۱۸- ۲۰ ) عیسای مسیح همین الگو را برای شاگردان و مردم انجام داد. فرق بزرگ بین موسی و عیسای مسیح در این بود که، اگر بر طبق ادعای عیسای مسیح در انجیل یوحنا، او قبل از تولد ابراهیم، ” هستم ” بوده است. پس قبل از موسی نیز: ” هستم ” بوده است. یعنی خود خدا. خدای متجسم. پس اگر فرامین یهوه به موسی، توسط واسطه‏ایی بنام موسی به قوم داده شد. فرامین عیسای مسیح به شاگردان، مستقیما توسط خود خدا به کلیسا داده شده است. دقت کنید که این فرمان، از دل فرمانی دیگر از عهد عتیق و شریعت موسی زاییده شده است. نه اینکه آن را رد و یا منسوخ کند، بلکه تا آن را ” به کمال برساند.” اگر فرمان عیسای مسیح، فرمان خود خدای زنده، خدای موسی در بالای کوه سینا، میباشد، پس فرمان او فرمان داده شده به موسی را تکمیل میسازد. زیرا همان خدایی که با موسی در کوه سینا سخن گفت، همان خدا از دهان، عیسای ناصری، پسر انسان، خدای متسجم، سخن گفت. و فرمان این است:

شنیده‏اید که گفته شده است: همسایۀ خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن.” اما من به شما میگویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند، احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند، دعای خیر کنید، تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید، زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع میسازد و باران بر عادلان و ظالمان میباراند.”( متی ۵: ۴۳- ۴۵ از انجیل ترجمۀ قدیم)

ابتدا اجازه بدهید تا واژۀ دشمن را نگاه کنیم. لغت نامۀ عمید، دشمن را اینگونه معنا میکند:” بدخواه، عدو، خصم، ضد دوست، کسی که بدی و زیان کس دیگر را بخواهد و کینه از او در دل داشته باشد دشمن وی خوانده میشود.” در لغت نامۀ انگلیسی آکسفورد میخوانیم:” شخصی که با قوت و جدیت کس یا چیزی را دوست نداشته یا قصد میکند تا به آن حمله کرده یا به آن صدمه برساند.” در لغت نامۀ انگلیسی وبستر میخوانیم:” خصومت و کینۀ شخصی به کس یا موردی، خصوصا طوری که بخواهد به آن صدمه برساند.”

هر کدام ما از ایمانداران مسیحی باید از خود بپرسیم که آیا در این زمان، همین الان، کسی را در اطراف خود داریم، در فکر خود داریم، در خاطرات خود داریم که مشمول چنین وصفی در باور و اندیشۀ ما در قبال آن شخص شود؟ آیا شخص مشخص، گروه مشخصی در باور ما هست که نسبت به آنها چنین تصوری داشته باشیم؟ اگر هست، پس ما دشمنانی در خود داریم. آیا این درست است؟ آیا مسیحی دشمن دارد؟ عیسای مسیح به ما میفرماید که، بله، آنانی که او را پیروی میکنند، خود را شاگردان او میدانند، قطعا دشمنانی خواهند داشت. مسیحی دشمن دارد. مسیحی کس یا کسانی را دارد که از او نفرت دارند، او را دشنام خواهند داد، میخواهند او را بین ببرند. و اگر چنین نبود، و تعلیمی جدای این شنیده‏اید، پس کلام عیسای مسیح را خوب دقت نکرده‏ایم: دقت کنید: ” دشمنان خود را “،” برای لعن کنندگان خود “، ” آنانی که از شما نفرت کنند”،” به هر که به شما فحش دهد”، “و جفا رساند“. این سخنان مسیح گویای این است که مسیحی بر روی زمین چنین افرادی خواهد داشت، و دیر یا زود در موقعیت و شرایطی قرار خواهد گرفت که افرادی چند در بارۀ او چنین تصور میکنند و چنین آرزویی برای او میکنند. وقتی مردم خواستند شاگردان مسیح شوند، او به آنان از قبل هشدار داد که پیروان او، دشمنانی دارند، و دشمنان آنها، چه بسا اهل خانۀ او خواهند بود. به آنها خیانت خواهد شد. آنها را به دادگاهها تحویل میدهند. و حتی آنها را به مرگ میسپارند.

اما خوب دقت کنید که اساس این دشمنان یک مسیحی از کجاست؟ و از کجا آغاز میشود؟ پطرس رسول در رسالۀ خود به خوبی این را برای ما روشن کرده است. پطرس رسول میگوید:” اگر بخاطر نام مسیح رسوایی میکشید، خوشابحال شما زیرا که روح جلال و روح خدا بر شما آرام میگیرد. پس زنهار هیچ یکی از شما چون قاتل یا دزد یا شریر یا فضول عذاب نکشد. لکن اگر چون مسیحی عذاب بکشد، پس شرمنده نشود بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید.”( اول پطرس ۴: ۱۴- ۱۶ )

دشمنان مسیحی، باید دشمنان مسیح باشند. نه دشمن رفتار زشت و خطا و اجحافی که شخصی که خود را مسیحی میداند به کس دیگر کرده و برای خود دشمنانی خلق کرده است. دشمنان مسیحی باید کسانی باشند که مسیحی را به دلیل ایمانش، به دلیل اعترافش، به دلیل خدمتش، به دلیل وجودش، نفرت دارند؛ نه به دلیل رفتار زشت و دنیوی او.

اکنون در هر دو حالت، هم در زمانی که مسیحی به دلیل رفتار زشت و نفسانی خود برای خود دشمنانی را آفریده؛ و هم زمانی که مسیحی به دلیل شهادت زنده و نمونه خوب مسیحی بودن، دشمنانی برای خود آفریده؛ در مورد اول مسیحی باید، توبه کند، هم از خدا و هم از آن شخص، سپس نه تنها کینه و نفرت از آنانی که دشمنان او بودند به دل نگیرد بلکه آنها را محبت کند و این محبت خود را در عمل به آنها ثابت کند. و هم در مورد دوم، ایماندار مسیحی باید برای آنانی که دشمنان او هستند، محبت را نشان دهد. چرا؟ بر چه اساسی عیسای مسیح از ما میخواهد که: برای آنانی که ما را لعنت میکنند:” برکت بطلبیم.” و به آنانی که از ما نفرت دارند:” احسان کنیم.” و هر که به ما فحش میدهد و جفا میرساند را ” دعای خیر کنیم.” چرا؟ معیار این عمل ما چیست؟

تمام موعظۀ سر کوه، میزان و معیار، افرادی هستند که در ملکوت آسمانی خدا هستند و در آن بسر میبرند. و در این ملکوت که عیسای مسیح آن را موعظه میکند، ساکنان ملکوت خداوند، باید الگوی پدر آسمانی خود را دنبال کنند.” تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید.” میزان پدر آسمانی ما، پدر خداوند ما عیسای مسیح، همواره بر اساس فیض و رحمت و بخشش بوده است. حتی در عدالت خداوند فیض و رحمت خداوند نهفته شده است. دقیقا به همین دلیل است که سلیمان انسان زمینی که حکیم‏ترین انسان دورۀ خود بود چنین میگوید:” چون دشمنت بیافتد شادی مکن، و چون بلغزد دلت وجد ننماید. مبادا خداوند این را ببیند و در نظرش ناپسند آید و غضب خود را از او برگرداند.”( امثال ۲۴: ۱۷- ۱۸ ) اگر افتادن دشمنان ما برای خداوند ناپسند است و خداوند از آن خشنود نیست، پس چرا ما باید خشنود باشیم؟ فرض کنیم، دشمنان ما گناهکاراند، اما با این حال، اگر مرگ گناهکاران برای خداوند شادی را به همراه ندارد، چرا باید مرگ دشمنان ما، که گناهکاران هم هستند، برای ما شادی به همراه بیاورد؟ ( حزقیال ۱۸: ۳۲ )

حکمت سلیمان به ما میگوید که:” اگر دشمن تو گرسنه باشد او را نان بخوران، و اگر تشنه باشد او را آب بنوشان، زیرا اخگرها بر سرش خواهی انباشت و خداوند تو را پاداش خواهد داد.” ( امثال ۲۵: ۲۱- ۲۲ ) همین حکمت را پولس رسول به ایمانداران روم میگوید که دنبال کرده و اجرا کنند( رومیان ۱۲: ۲۰ ) آنها از کجا چنین حکمتی را صاحب شدند؟ از ذات الهی پدر آسمانی و خالق هستی. مالک هست و نیست و صاحب تمامی جنبد‏ه‏گان و خزند‏ه‏گان و پرنده‏گان، از جمله دشمنان من و شما!

عیسای مسیح در فرمایش خود، یک دیدگاه الهی را در ملکوت آسمانی خود به ما میدهد. اگر خود را ملکوتی میخوانیم و مدعی آن هستیم، نگاه ما به دشمنان ما باید ملکوتی باشد. زیرا فیض و رحمت خداوند گاها بر دشمنان ما نیز روان میشود. دقیقا همین قانون الهی را عیسای مسیح چنین به تصویر کشیده است که پدر آسمانی ما، در برخورد با تمامی مردم دنیا، با ما، با بیگانگان، با دوستان و دشمنان ما، ذات الهی خداوند تغییر نمیپذیرد:” زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان طالع میسازد و باران بر عادلان و ظالمان میباراند.”

 

ما کی هستیم؟

ما ساکنین ملکوت آسمانی خدا هستیم. ما پیروان خداوند خود، عیسای مسیح هستیم که ما را به این ملکوت رسانده و در آن ساکن ساخته است. و از آنجایی که ما آسمانی هستیم، مانند پدر آسمانی خود فکر میکنیم. ما دشمنان خود را محبت میکنیم، آنانی که ما را لعنت میکنند، جفا میرسانند، دشنام میدهند و نقشۀ نابودی ما را دارند. ما آنها را محبت میکنیم، و در این محبت، باور پلید و شریر آنها را تایید نمیکنیم. آنها را تصدیق نمیکنیم، اما از آنجایی که فرزندان پدر آسمانی خود هستیم، مانند پدر آسمانی خود رفتار میکنیم، و آنها را میبخشیم و آنها را محبت میکنیم. و نفرت و کینه‏ایی از آنها هرگز به دل نمیگیریم. ما عدالت راستین را به دستان پدر آسمانی خود واگذار میکنیم. و دشمنان خود را به دستان داور الهی میسپاریم و آنها را رها میکنیم، قفس‏های فکر و روح خود را باز میکنیم و آنها را رها میکنیم. زیرا باور داریم که ما نیز روز دشمنان خدای خود بودیم( رومیان ۵: ۱۰ ). ما نیز بر او دشمنی کردیم، اما فیض و رحمت او شامل حال ما شد، در حالی که هرگز شایستۀ آن نبودیم. آیا دشمنان ما، چنین فرصتی نباید از ما داشته باشند؟ آیا ما که بخشیده شدیم و در مهر خدای پدر قرار گرفتیم، دشمنان خود را نباید ببخشیم و مهر خود را شامل آنها نسازیم؟

درباره ح. گ.

اهل سمنانم. در یک خانواده چوپان بدنیا آمدم. دوران کودکی و خردسالی من جایی بود بین ییلاق و قشلاق بین فیروزکوه و سمنان. هنوز صدای پای اسبها و یابوهایمان که از روی شن های رودخانه های اطراف فیروزکوه رد میشدیم و من و برادر کوچکترم در خورجین های آنها گذاشته شده بودیم را در گوشهای خودم دارم. آواز عقابها بر فراز صخره ها و صدای رودخانه که گویی تمام دره ایی که از آن رد میشدیم را پر کرده بود و ما انگاری از دل آبها میگذشتیم. آه کوههای سر به فلک کشیده! چشمه های خنک و همیشه پربار! تا اینکه به سمنان برای تحصیل آمدیم. سال ۱۳۵۷ که شاه رفت من سیزده سالم بود. یاد مادرم بخیر به ما که کله پرشوری داشتیم بخصوص به برادرم که بعدا فهمیدیم او یک کمونیست است میگفت: شما حالیتون نیست دارید چکار میکنید. او سواد خواندن یا نوشتن هم نداشت! برادرم دستم را گرفت و مرا عضو کانون دانش آموزان ایران، شاخه دانش آموزی حزب توده ایران کرد. مجله آذرخش را کانون ما چاپ میکرد و من آن را در مدرسه راهنمایی دکتر مصدق پخش میکردم. رویا و آرزوهای خوبی داشتیم. برای اتحاد کارگری و نابودی امپریالیست جهانی تلاش میکردیم. نوک کفش من سوراخ بود که پوسترهای آیت الله خمینی را که حزب آن را چاپ کرده بود و فواید الله اکبر و مبارزه متحد را بر علیه آمریکا و غرب را روی آن شعار میداد روی در و دیوار سمنان با سریشم شبهای تابستان میچسبانیدیم. از کمیته محل کتک خوردیم و نقل مجلس فامیل و همسایه ها بودیم که ما را بی خدا و کافر میدانستند. از همان نوجوانی خواندن ومطالعه بخشی از زندگی من شد. از ماهی سیاه کوچولو شروع کردم تا تاریخ قدیم ویل دورانت. من دوستار ادبیات بودم. داستان را دوست داشتم پس گرایش به داستان سرایی و نوشتن کردم. من مقدار زیادی از ادبیات روس را که به فارسی ترجمه شده بود را تا سن نوزده سالگی خواندم. همچنین ادبیات آمریکای جنوبی و اروپا را که به زبان فارسی ترجمه شده بود را در طول سالهای نوجوانی و جوانی ام خواندم. با ادبیات ایران خارج از شاعرانی چون حافظ و سعدی و غیره با نویسندگانی معاصری مثل هدایت، گلشیری، جلال آل احمد، چوبک، دولت آبادی، ساعدی و شاملو و نیما و مشیری و هوشنگ ابتهاج و احسان طبری اشنایی دارم. من شدیدا دوستدار موسیقی کلاسیک بودم و تمام قلب و جان و روح مرا تسخیر میکرد. از شوستاکوویچ گرفته تا باخ و موتزارت و بتهون و چایکوفسکی. در این ادبیات روس بود که به مرور زمان به شخصیتهای آن دقیق شدم و عمیقا فاصله ایی غریب از حیث دیدگاه زندگی، جهان بینی کلی و امور درون زندگی مشاهده کردم و از خودم میپرسیدم: چرا؟ چرا نوشته های ما گویی یک تکرار و چرخیدن به دور خود در حول محور یک نیاز، یک فکر، یک خواسته و یک ارمان است. و بنظر میرسد که هیچکس آن را هنوز پیدا نکرده است. هنوز در یک تلاطم و بیقراری تمام ملتی دور میزند؟ پس این صلح کجاست؟ این ارامش؟ چرا میتوانم ژرفنای عظیمی را یک نورد و پیمایش کوهی عظیم و درنوردیدن آن با پیروزی و شکست و خنده و اشک را با هم در موسیقی کلاسیک، باخ و موتزات و بتهون و چایکوفسکی ببینم اما در سه تار محمد رضا لطفی دردی عمیق، بغضی فروخورده و هق هق دل رنجور را فقط ببینیم که در امید صبح است اما صبح گویی هرگز از دل شب بالا نمیزند؟ و وقتی با آثار تارکوفسکی آشنا شدم و بر صبر آهنین او برای نشان دادن عمق درد و رنج درون انسان تعمق کردم، در حرکت آرام و کشنده دوربینهای او بر روی رنگهای خاکستری و چهره های کوبیده شده انسانها، برای من سوالی کشنده را برانگیخت: پس آن صلح جاودان کجاست؟ یادم میاید به خوبی بیادم میاید که حتی در همین روزهای اوج فرهنگی و فعالیتهای سیاسی و هنری من، عمق خودم را سیاه میدیدم. کسی آن را نمیدانست اما خودم میدانستم. درونم پر از شرارت بود. افکارم ناپاک بود. و میل به طغیان و زشتی در عمق وجودم بود. نمیدانستم اسمش چیست اما میدانستم آن را به رغم تمامی محجوبیت من، خوبی من در محل و در بین در و همسایه ها، درونم فاسد بود و میل به انجام شرارت داشتم. در جلسه یادبود یکی از پسران دوست حزبی ما بود که در جنگ ایران و عراق کشته شده بود، اه، امان از ان جنگ! تمام هستی و روح و روان ما را برای همیشه نابود کرد. ما را با خودش ویران کرد و به گور برد! در ان جلسه بود که با قرایت اشعار لنگستون هیوز( سیاه همچون اعماق آفریقای خودم) توسط احمد شاملو آشنا شدم و تمام زندگی من با شعر : عیسای مسیح هیوز برای همیشه عوض شد. آن هم هیوزی که کمونیست بود! روی جاده مرگت به تو برخوردم بی آنکه بدانم که تو از آن میگذری/ هیاهوی جماعت که به گوش آمد/ خواستم برگردم اما کنجکاوی مانعم شد/ انبوه بی و سر و پاها چنان غریو میکشید/ اما چنان ضعیف بود که به اقیانوسی خفه و بیمار میمانست/ ناگهان ضعفی عجیب عارضم شد/ اما ماندم و پا بر نکشیدم/ حلقه ایی از خار خلنده بر سر داشتی و به من نگاه نکردی/ گذشتی و بر دوش خود بردی همه محنت مرا./ من با تمام وجود چنین کسی را میطلبیدم، چنین قدرتی، چنین رابطه ایی، که تمام محنت مرا با خودش ببرد، برای همیشه و به من ارامش بدهد. و این آغاز جستجوی من در سن هیجده سالگی در باره عیسای مسیح بود. باید به سربازی میرفتم. حزب منحل شده بود. همه یا به زندان افتادن بودند یا توبه کرده بودند یا فرار کرده بودند. برادرم فرار کرده بود. یک روز همه ما را بوسید و رفت که رفت. و ابروی ما در محل رفته بود. دختری را دوست داشتم که حتی یک دقیقه با او قدم نزده بودم. او را در کانون دیده بودم. درست موقعی که من به سربازی رفتم و در دوران آموزشی بودم یک نامه برایم نوشت که او کس دیگری را دوست دارد و رابطه ما تمام شده است. دخترک خاین! بعدها فهمیدم از یک پسر پولدار بالای شهر تهران که خانه اش در جردن بودن خوشش آمده بود. این خیانت بود. این بی رحمی بود. و من هم که دیگر امیدی به فردای با او را نداشتم پس از تمام شدن دوره اموزشی در پادگان لویزان، روزی که به میدان راه آهن ما را بردند که به جبهه بفرستند در همان میدان فرار کردم. برای خانواده من این اوج بدبختی و بی آبرویی بود. برادر بزرگم از ایران فرار کرده و من هم از سربازی. شش ما فراری بودم. زیرا پل خوابیدم. گرسنگی کشیدم. و بالاخره یک شب دستگیر شدم. اول بردنم به زندان نارمک بعد به بهارستان و از آنجا به اوین. دو هفته در اوین بودم. از اوین مرا به زندان ارتش در میدان پاستور بردند. در زندان نماز خواندم. روزه گرفتم. گریه کردم. تا این الله شاید همان قدرت و رابطه ایی باشد که بیاید و همه محنت مرا باخودش ببرد و اینده ایی روشن به من بدهد. در تاریکترین و مخوفترین روزهای زندگی ام الله هیچ پاسخی برای من نداشت. از زندان به همراه دو تا دژبان با دستنبدی های سرد و نقره ایی که روی دستهایم بود از میان ماشینهای وحشی و دود کشنده دور میدان بهارستان با شرم و بی آبرویی که بر من هوار شده بود و در عین حال در پوچی مطلق که بر جانم سنگینی میکرد، مرا مستقیم به جبهه های جنگ بردند. در گیلانغرب. از گیلانغرب تا دهلران و فکه و دارخوین و دزفول در میان تپه ها و دره ها و سوراخها سالهای اضطراب و مرگ سپری شد. در چهار عملیات جنگی قرار گرفتم و دو بار به فاصله اندکی از مرگ رهایی پیدا کردم. منشی گروهان بودم. باید برای کشته ها و زخمی ها گزارش مینوشتم. و در این روزهای عمرم بود که الله برای من تماما مرد! بی رحمی و سقاوت جنگ، فساد بین سربازها و اینکه شاید همین امشب سرت را ببرند و روی سینه ات بگذارند، و از همه مهمتر، عدم بخشش و تنفر بین شیعه وسنی مرا عذاب میداد. و اینکه همین ارتش و قدرت و تنفر بر تمام یک مملکت حکومت میکند اما باز خودش را دین صلح و آرامش و سعادت میداند . تبلیغ میکند که تنها پاسخ برای بشریت است. هست؟ بود؟ پس کجا بود؟ جنگ تمام معنای زندگی را از من گرفت. هر وقت به مرخضی میامدم و میخواستم برگردم به جبهه امید اینکه زنده برگردم نداشتم و گمان میکردم بلاخره یکروز یک طبق هم برای من در سر محل لتیبار میگذارند( شاید!) دو سال و شش ماه در جنگ بودم. از جنگ زخمی در جان و روح و روان برگشتم. به سیگار و عرق و مواد مخدر روی آوردم. و اما در ته دلم عیسای مسیح لنگستون هیوز هنوز زنده بود. از سمنان خسته شدم بودم. همه کوچه و پس کوچه هایش برای من پر بود از خاطره و همه آن خاطرات درد غریبی را بر روانم میاورد و من آن را نمیخواستم. به تهران رفتم. با عباس از بچه های قدیمی حزب یک جایی گرفتیم در اوین درکه. استخدام یک شرکت خاکشناسی شدم که حوالی ونک بود. کار بود و خوردن عرق و تریاک. تاثیر جنگ و زخمهای آن را فریاد نمیزدم بلکه بدون اینکه از آن حرف بزنم در جان و روحم مانند صلیبی سنگین میکشیدم همان صلیبی که هیوز در شعر خود سخن میگفت. در میان مردمی زندگی میکردم که شادمانی و روح زندگی در آنها مرده بود و سیاهی بود که قامت کوچه و خیابان را پر کرده بود. فیلم های تارکوفسکی به من آرامش میداد و سوالی عجیب در من آغاز کرده بود که کجاست آن صلح پایدار و کیست آنکس که میتواند از پس این همه درد و رنج و مرگ و نابودی برآید؟ هامون را که دیدم کاری از مهرجویی، تمام فرهنگ و سنت ممکلت خودم را در هامون گمشده فلسفه و عشق و زندگی و حیات ازلی پیدا کردم. من هامون بودم که زیر بار سنگین گذشته، لعنت دیروز پدرانم و شرارتهایی که آنها بار آورده بودند و پوچی و تهی بودن زندگی حاضر که خالی از محبت پاک و بی ریا بود نفس میکشیدند. این فلیم را بیش از بیست بار نگاه کردم و تقریبا تمام نوشته های آن را حفظ شدم. یک روز از عباس پرسیدم در باره عیسای مسیح چه میداند. کتاب آخرین وسوسه مسیح را به قلم نیکوس کازنتزاکیس به من داد. این کتاب را تمام کردم. کتاب زوربای یونانی او را خواندم. این را تمام کردم، کتاب قدیس فرانسیس بعد آزادی یا مرگ بعد گزارش به خاک یونان. در کتاب گزارش به خاک یونان بود که من با ایات کتابمقدس در پاورقی ها اشنا شدم. البته در کتب دیگر او هم چند تایی پیدا کردم. از انجیل به قل متی، یا یوحنا. و برای من عجیب بودند. زیبا اما عجیب. من نه مسیح را در خواب دیدم و نه رویا دیدم. من با مسیح بر روی جاده مرگش ملاقات کردم و اینکه چرا باید یک جوان بر بالای صلیب برای دیگران بمیرد. این سوال مرکز جستجوی من در خصوص مسیح بود. و شاید دلیلش این بود که برای من زندگی یک جاده ایست که رو به مرگ است. همه خواهند مرد. اما چرا باید یکنفر برای دیگران بمیرد؟ لطفا در نظر داشته باشید که در تمام این سالها من حتی یکبار قادر به خواندن کتابمقدس نبودم. یعنی نمیتوانستم آن را پیدا کنم. و مسلما آن زمانها سیستم اینترنتی و فوج دسترسی به چنین منابعی بسیار نادر و ناچیز بود و من به آن اصلا دسترسی نداشتم. اما جالب اینجاست که در دنیای تاریک افکارم این بارقه های نور کلام خدا و آیات جسته و گریخته کتابهای کازنتزاکیس که در پاورقی آنها را پیدا کرده و میخواندم منبع خوراک روحانی من از الیهات مسیحی بود. به من بارقه ایی را میداد که به آن فکر کنم و افکارم را در حول آن گسترش بدهم. ازدواج کردم که خودش داستانی دیگر است. و ازدواج من تماما در حول و حوش زندگی مسیح و رابطه او با انسانهای اطراف او شکل گرفت. در محبت ساده و بیر یای او به مردمی که از حیث میزان اجتماعی و فرهنگی طرد شده بودند. من خودم را بیگناه نمیدانستم از اینرو درک کردن دردها و شرارتهای دیگران برای من سخت نبود. شرارت را در تار و پود خودم میدیدم. نمیدانستم توبه کردن و ایمان آوردن چیست اما میدانستم که تمام وجود من تاریک است. و من به وضوح این تاریکی را بر تمام ایران میدیدم. بر تمام مردم ما. همان مردمی که روزی برای آنها من مبارزه میکردم و میخواستم جامعه ایی پر از صلح و سعادت را داشته باشند. تازه فهمیده بودم که محال بود! زیرا جنگ و شرارت و فساد جامعه از من آغاز میشود. از رابطه های کشنده و بدون رحم و ترحم. بدون بخشش و بدون گذشت. و من باور داشتم که در میان گناهکاران و شریران زندگی میکنم زیرا خودم یکی از آنها بودم. داستانم را کوتاه کنم. سالها بعد که به آمریکا آمدم و انجیل را به زبان فارسی برای اولین بار خواندم. تنها و تنها تمرکز من به تعالیم مسیح بود. به سخنانش. به زندگی اش. به رفتارش. به آنچه بر روی زمین کرد. در برابر این عظمت او، اویی که در پی شناخت او بودم و سالها در پی اش میگشتم. تازه فهمیدم این بوده است که در پی من میگشته است. او به روی زمین آمده بود، خدا جسم گرفته بود به روی زمین آمده بود و در پی انسان شرور و گناهکاری چون من میگشته است. من گمشده! من له شده در شرارت گناهانم! من خیانت شده مذهب و گمراه شده و فریب خورده سیاست و افکار انسانی انسان. آه او چه زیبا بود! آه او چه شیرین بود! سرخ بود مثل انارهای درشت و خوشمزه باغهای سمنان! مثل گل زیبا و خوشبوی نرگس! تنها یک چیز میدانستم و به یک یقین کامل رسیده بودم که من گناهکارم و او قدوس است. من باید به شرارت و گناهانم نزد او قلبا اعتراف کنم تا مرا ببخشد و چنین کردم. و او بر تشنگی و گرسنگی جانم ریخته شد و مرا از مرگ و فنای ازلی یکبار برای همیشه نجات داد. من تمام او را در این مدت سه سالی که بر روی زمین بود و برای ما در انجیل نوشته شده بود را مثل آب خنک چشمه های فیروزکوه در کویر داغ دلم. در افکار پوسیده و خیانت شده ام. در ذات کثیف و گناه کارم. در شب مخوف فردایی که میامد و من برای آن اماده نبودم، نوشیدم. نوشیدم. نوشیدم. و او فکر و جان و روح مرا با فیض و محبت و حقیقت خودش یکبار برای همیشه مهر و موم کرد. برای من از رازی سخن گفت که تمام نسل ایرانی من در پی گشایش آن راز بودند. آن نوشداروی سهراب. آن شراب. آن سیمرغ. آن خرقه. آن فراق. آن حجاب. آن مستانگی. آن فرزانگی. آن ناقوس. آن پریا. آن انار. همه این عزیزان در پی یافتن یک راز بودند. و من آن راز عظیم را در خود عیسای مسیح دیدم. میدانی دوست عزیزم! گوش کن! خود او آن راز عظیم بود و هست و خواهد بود و خواهد ماند. و من امروز خادم این راز عظیم برای شما هستم.

مقاله مرتبط

از برگزیدگی تا به جلال

از برگزیدگی تا جلال نوشتۀ: ح.گ من و شما بارها و بارها ازعبارت نجات سخن ...