شنبه , ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
خانه / دفاعیات مسیحی / ما کی هستیم ۲۱

ما کی هستیم ۲۱

ما کی هستیم( ۲۱ )

ما مقدسین هستیم

” تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین.” ( افسسیان ۱: ۱۸)

عبارت ” قدیس ” یک اسم است نه صفت. یعنی آنچه که بر شخص یا فرد دلالت میشود.  واژۀ قدیس، ظاهرا واژه‏ایی بسیار سنگین بنظر میرسد، خصوصا وقتی آن را به انسان لقب بدهند. عبارت قدیس ، یا مقدس شده، یا جدا شده، در لغت نامۀ انگلیسی وبستر به شخصی گفته میشود که به صورت رسمی، طبق شرایط خاصی، در یک مراسم دینی و مذهبی در کلیسا، پاک خوانده میشود. لغت نامۀ عمید میگوید:” پاک و منزه، بسیار پارسا و مومن.” لغت نامۀ آکسفورد در بارۀ واژۀ قدیس میگوید:” شخصی که توسط کلیسا به دلیل اعمال و کیفیت خوب او چنین خوانده میشود.”

آیا شما تعجب میکنید که من امروز جمع کلیسایی شما را ” مقدسین ” خطاب کنم؟ یا شما را  یک قدیس، خطاب کنم؟ ایا فکر میکنید که شما هنوز به آن مقام نرسیده‏اید؟ کی خواهی رسید؟ آیا ما به دلیل اعمال خود نجات یافتیم یا فیض؟ پس آیا ما به دلیل عمل خود قدیس خواهیم شد یا عمل روح؟ ایا مقدس بودن یا قدیس بودن شما، نشان دهندۀ کار و کیفیت کار شما در مسیح است یا نشان دهندۀ کار مسیح و کیفیت کار مسیح در شما که شما را مقدس و پاک ساخته و شما را به آن خوانده است؟ آیا قدوسیت شما از شماست یا از آن روح القدس خدا که در شماست؟

بلی خواهران و برادران عزیز! کتابمقدس معنایی دیگر برای ” قدیس ” دارد. اگر شما با تولد جسمانی خودتان وجود خارجی پیدا میکنید و با نامی که بر شما گذارده میشود، هویت جسمانی شما معنا پیدا میکند. قدیس نیز با یک تولد، معنای خارجی پیدا میکند. زیرا شخص قدیس بر خلاف برداشت معنای لغوی آن در لغت نامه‏های انگلیسی، نه به دلیل مراسم کلیسایی و نه به دلیل اعمال پسندیدۀ خوب و اعمال برگزیدۀ شخص، قدیس خوانده میشود؛ بلکه تنها و تنها به یک دلیل: به دلیل برگزیدگی توسط خدای پدر، خون ریخته شدۀ خدای پسر، و سکونت دائمی خدای روح‏القدس. ایماندار مسیحی، هر ایماندار مسیحی، با توجه به این عمل واحد روحانی، در عین واحد مجزای خدای تثلیث، ” مقدس ” خوانده میشود. نه به دلیل عمل ما و کارهای خوب ما، و تاییدیۀ کلیسا؛ بلکه به دلیل کار عظیم تثلیث مقدس. با این سندیت کلام مقدس، باید اعتراف کنم که هر ایماندار مسیحی، یک ” قدیس ” است. تنها عملی که باقی میماند این است که اکنون باید مانند یک ” قدیس ” زندگی کند. قدوس بودن شما، از شما گرفته نمیشود، زیرا به شما بعنوان پاداش اعمال شما به شما داده نمیشود، قدوس بودن شما، از شما گرفته نمیشود، زیرا بواسطۀ فیض خدا در عیسای مسیح مانند هدیه‏ایی به شما داده شده است: یکبار دیگر آن را تاکید میکنم: به دلیل برگزیدگی خدای پدر، به دلیل خون ریخته شدۀ خدای پسر، و سکونت خدای روح القدس در ما؛ همۀ ما ” مقدسین ” هستیم. در واقع ما خوانده شده‏ایم که از ” مقدسین ” باشیم:” زیرا شما هم بوسیلۀ عیسی مسیح دعوت شده‏اید تا قوم مقدس خدا و از آن او باشید.“( رومیان ۱: ۷ ترجمۀ تفسیری) ترجمۀ عصر جدید میگوید:” من این نامه را به همۀ شما محبوبان خدا در روم که خوانده شده‏اید تا مقدس باشید، مینویسم.”

پولس رسول در نامۀ خود به کلیسای تسالونیکی و پطرس رسول در رسالۀ اول خود، هر دو بر این امر تاکید کرده‏اند. پولس میگوید:” ما ای برادران و ای عزیزان خداوند، میباید ما همیشه برای شما خدا را شکر نماییم که از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات به تقدیس روح و ایمان به راستی.”( اول تسالونیکی ۱: ۱۳ ) و پطرس میگوید:” برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر، به تقدیس روح برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح.”( اول پطرس ۱: ۲ ) . پطرس رسول در ادامۀ رسالۀ خود این عمل ” قدوسیت ” ما را و انگیزۀ ” قدوسیت ” ما را و آنچه بر شانه‏ها و وجدان یک ” قدیس ” مسیحی( من و شما ) نهاده شده است تا در آن زندگی کند را اینگونه تایید میکند:” لکن شما قوم برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که مِلک خاصِ خدا باشد هستید تا فضایل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است، اعلام نمایید.”( اول پطرس ۲: ۹ )

 

جالب است وقتی میبینیم که در کتابمقدس عبارت قدیس، همواره جمع بسته شده است. یعنی شما حتی یکبار هم عبارت ” قدیس ” در تمام کتابمقدس ندارید، بلکه شما واژۀ ” مقدسین ” را بیش از ۹۹ بار در ترجمۀ کینگ جیمز، ۸۳ بار در ترجمۀ ای اس وی، ۶۹ بار در ترجمۀ ان آی وی و ۶۸ بار در ترجمۀ نیو امریکن استاندارد پیدا میکنید. در ضمن بیشترین تعداد بکار برده شده از این واژه در نوشتجات عهد جدید یافت میشود و نه در نوشتجات عهد عتیق. اما اینکه هم نوشتجات عهد عتیق و هم عهد جدید از این واژه بصورت جمع استفاده کرده و نه منفرد( طوری که متاسفانه کلیسای کاتولیک بر این واژه در فرقۀ خود ایجاد کرده است. و افراد خاصی را در مراسم خاص کلیسایی خود قدیس یا مقدس میخواند.)ما میتوانیم دلیل این را در همین کلام پطرس رسول بدانیم که اگر چه قبلا کهانت و مقدس بودن شخص توسط تولد جسمانی از نسل هارون بعنوان کاهن تعیین میشد و آنها بودند که میتوانستند به حضور خدا برای قربانی حاضر شوند( هر چند خود آنها نیز گناهکار بودند و برای گناهان خود نیز قربانی میگذاشتند) و این لاویان بودند که کاهنان مقدس خوانده میشدند و این اسرائیل بود که بعنوان قوم برگزیده و مقدس خدا خوانده میشد. اکنون توسط برگزیدگی خدای پدر و خون ریخته شدۀ عیسای مسیح و سکونت دائمی روح القدس، همۀ ایمانداران مانند کاهنان مقدس خدا هستند و تمام مردم دنیا، از هر نژاد و هر رنگ و هر سرزمینی، با ایمان به عیسای مسیح، بعنوان امت مقدس و قوم برگزیدۀ خدا خوانده میشود. یعنی” مقدسین“.

همانطور که در بالا گفتیم واژۀ ” مقدسین ” یا عبارت انگلیسی آن بنام   saintsتنها واژۀ نوشتجات عهد جدید نیست. بلکه ما آن را بارها و بارها در نوشتجات عهد عتیق پیدا میکنیم. تمام ترجمه‏های انگلیسی آیۀ ۹ از فصل دوم اول سموئیل کلمۀ ” hasid ” به زبان عبرو را ” مقدسین ” یا ”  ” saintsمعنا کرده‏اند. این عبارت عبری به این معناست که:” خدایی. مقدسین. قوم خدا با تمرکز و توجه آنها بر وفاداری” سپس لغت نامه عبری میگوید:” این میتواند تمرکز بر کیفیت یک نفر نیز باشد.” در این آیه حنا پس از تولد سموئیل چنین دعا میکند:” پایهای مقدسین خود را محفوظ میدارد، اما شریران در ظلمت خاموش خواهند شد، زیرا که انسان به قوت خود غالب نخواهد آمد.”عین همین واژه در دوم تواریخ در دعای تقدیس کردن معبد اورشلیم توسط سلیمان تکرار شده است. وقتی سلیمان دعا میکند:” پس الان ای خدای من چشمان تو باز شود و گوشهای تو به دعاهایی که در این مکان کرده شود شنوا باشد. و حال تو ای یهوه خدا، با تابوت قوت خود به سوی آرامگاه خویش برخیز. ای یهوه خدا کاهنان تو به نجات ملبس گردند و مقدسانت به نیکویی شادمان بشوند.”( دوم تواریخ ۶: ۴۰- ۴۱ )

در نوشتجات عهد جدید پولس رسول تنها کسی است که بیش از سی و سه بار از این واژه در نامه‏های خود استفاده کرده است، سپس یوحنا، در مکاشفۀ عیسای مسیح به او، دوازده بار به این واژه اشاره کرده است. در نوشتجات عهد جدید این عبارت به صورت لغت یونانی hagios آمده است و به معنای مقدس. تعیین شده، جدا شده و پذیرفته شده به خدا معنا شده است. این واژه در نوشتجات عهد جدید اولین بار از دهان حنانیا، ایماندار مسیحی در دمشق که توسط عیسای مسیح فرستاده شد تا دست بر شائول طرسوسی بگذارد و بینایی او را شفا داده و پیام خداوند را به او بدهد، شنیده میشود؛ وقتی حنانیا به عیسای خداوند چنین میگوید:” ای خداوند، در بارۀ این شخص از بسیاری شنیده‏ام که به مقدسین تو در اورشلیم چه مشقت‏ها رسانید.”( اعمال رسولان ۹: ۱۳ )

 

فرق فاحش لغت نامۀ انگلیسی و نمای عمومی مردم از عبارت قدیس این است که هر کسی قدیس خوانده نمیشود، مگر اینکه آنقدر پارسا و آنقدر مومن و آنقدر به خدا نزدیک باشد، آنقدر کارهای خوب انجام دهد( من نمیدانم که این آنقدر کی تمام خواهد شد، زیرا هر چقدر باز هم تلاش کنیم باز ” قدری ” باقی میماند!) که رسما قدیس خوانده شود. این یک برداشت تماما نادرست است. و من دلیل آن را تاثیر کلیسای کاتولیک بر این واژه که از آن به صورت انحصاری استفاده میکند میدانم. زیرا بر طبق نوشتجات پولس رسول، پطرس رسول و یوحنای رسول، مقدسین، آدمهای غیرعادی نیستند! آدمهایی نیستند که بیشتر از بقیه تلاش میکنند تا زاهد باشند: بلکه مقدسین، تمامی آن ایماندارانی هستند که قلب خود را به عیسای مسیح داده‏اند. در روح مقدس خدا رشد و نمو دارند. در تولد تازه بسر میبرند. و قدمهای عیسای خداوند را در زندگی بر روی زمین دنبال میکنند و نمک و نور این دنیا هستند و دیگر شخصیتهای برجستۀ ساکنین ملکوت آسمانی خدا.

زیرا تمام نوشتجات عهد جدید به ما میگوید که ” مقدسین ” افراد عادی و سادۀ ایماندار به مسیح هستند:

الف- مقدسین نیازمند میشوند.( دوم قرنتیان ۹: ۱۲)

ب- مقدسین گاها در فقر بسر میبرند.( رومیان ۱۵: ۲۵- ۲۶ )

پ- مقدسین باید احکام خدا و ایمان به مسیح را حفظ کنند.( مکاشفه ۱۴: ۱۲ )

ت- مقدسین به شفاعت روح‏القدس نیازمند هستند.( رومیان ۸: ۲۷ )

ث- مقدسین برای انجیل و برای ایمان خود جفا میبینند، و شهید میشوند.( مزمور ۱۱۶: ۱۵ و مکاشفه ۱۶: ۶ و ۱۸: ۲۴ )

 

و جالب است که میخوانیم که وظایف مقدسین نیز مانند وظایف داده شده به همۀ انسانهای ایماندار در مسیح است:

الف- مقدسین خداوند را ستایش میکنند.( مزمور ۳۰: ۴ )

ب- مقدسین ترس خداوند را در دل دارند.( مزمور ۳۴: ۹ )

پ- مقدسین خداوند را دوست دارند.( مزمور ۳۱: ۲۳ )

ت- مقدسین در نیکی مطلق خدا شادمان میشوند.( دوم تواریخ ۶: ۴۱ )

ث- مقدسین بر گناهان و شرارتهای دنیا داوری خواهند کرد.( اول قرنتیان ۶: ۲ )

ج- مقدسین در کار خدمت انجیل هستند.( افسسیان ۴: ۱۲ )

 

وقتی تمام اینها را با هم جمع بندی میکنیم، در کنار هم میگذاریم و نگاهی کلی به کار عظیم انجام شده توسط خداوند ما عیسای مسیح برای تمام گناهکاران و شریران و یاغیان دنیا کرده است میاندازیم تازه درک میکنیم که ” مقدسین ” زاده و ساخته شدۀ الهیات فرقه‏ایی یک ایین نیست. یک گمان نیز نیست. یک نمایی تصویری و تشبیهی نیز نه. مقدسین من و شما هستیم. نگاه کنید به آیۀ آغازین این مقاله: ” تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین.” ( افسسیان ۱: ۱۸) وقتی به آغاز نامۀ پولس رسول نگاه میکنید، میخوانیم:” پولس رسول به ارادۀ خدا رسول عیسی مسیح، به مقدسینی که در افسس میباشند و ایمانداران در مسیح عیسی.”( افسسیان ۱: ۱ ) همین پولس رسول، همین مقدسین را که در افسس هستند، که در دولت جلال میراث مسیح شریک هستند را چند خط پایین‏تر چنین خطاب میکند:” و شما را که در خطایا و گناهان مُرده بودید، زنده گردانید، که در آنها قبل، رفتار میکردید بر حسب دورۀ این جهان، بر وفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل میکند. که در میان ایشان، همۀ ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی میکردیم و هوسهای جسمانی و افکار خود را به عمل میاوردیم و طبعا فرزندان غضب بودیم چنانکه دیگران.”( افسسیان ۲: ۱- ۳) دقت میکنید! همین افراد، دقیقا همین افراد را پولس رسول ” مقدسین ” خوانده است، میخواند. و امتیاز و برتری آنها را و کار عظیم عیسای مسیح را برای آنها به آنها یادآوری میکند: که شما روزی فرزندان غضب بودید، اما امروز در خون مسیح، در دعوت پدر، در تقدیس روح: “مقدسین ” هستید؛ پس مانند آن زندگی کنید.

 

ما کی هستیم؟

ما مقدسین هستیم. نه به دلیل  پارسایی و زاهد بودن و تقوای ما، تمام اینها خصایل پسندیدۀ یک ایماندار به مسیح باید باشد، اما اینها ما را مقدس نمیسازد و ما را از ” مقدسین ” نمیسازد. ما مقدسین هستیم، به دلیل کار وفاداری خدای پدر، به دلیل خون ارزشمند و گرانبهای عیسای مسیح و سکونت دائمی روح القدس در ما، که ما را در رشد و باروری، و تبدیل شدن به یک خلقت تازه هدایت میکند. ما مقدسین هستیم، زیرا عیسای مسیح، خدای قدوس ما شد، و ما در او و از او هستیم و خوانده شده‏ایم که مانند مقدسین بسر ببریم و زندگی کنیم.

 

 

درباره ح. گ.

اهل سمنانم. در یک خانواده چوپان بدنیا آمدم. دوران کودکی و خردسالی من جایی بود بین ییلاق و قشلاق بین فیروزکوه و سمنان. هنوز صدای پای اسبها و یابوهایمان که از روی شن های رودخانه های اطراف فیروزکوه رد میشدیم و من و برادر کوچکترم در خورجین های آنها گذاشته شده بودیم را در گوشهای خودم دارم. آواز عقابها بر فراز صخره ها و صدای رودخانه که گویی تمام دره ایی که از آن رد میشدیم را پر کرده بود و ما انگاری از دل آبها میگذشتیم. آه کوههای سر به فلک کشیده! چشمه های خنک و همیشه پربار! تا اینکه به سمنان برای تحصیل آمدیم. سال ۱۳۵۷ که شاه رفت من سیزده سالم بود. یاد مادرم بخیر به ما که کله پرشوری داشتیم بخصوص به برادرم که بعدا فهمیدیم او یک کمونیست است میگفت: شما حالیتون نیست دارید چکار میکنید. او سواد خواندن یا نوشتن هم نداشت! برادرم دستم را گرفت و مرا عضو کانون دانش آموزان ایران، شاخه دانش آموزی حزب توده ایران کرد. مجله آذرخش را کانون ما چاپ میکرد و من آن را در مدرسه راهنمایی دکتر مصدق پخش میکردم. رویا و آرزوهای خوبی داشتیم. برای اتحاد کارگری و نابودی امپریالیست جهانی تلاش میکردیم. نوک کفش من سوراخ بود که پوسترهای آیت الله خمینی را که حزب آن را چاپ کرده بود و فواید الله اکبر و مبارزه متحد را بر علیه آمریکا و غرب را روی آن شعار میداد روی در و دیوار سمنان با سریشم شبهای تابستان میچسبانیدیم. از کمیته محل کتک خوردیم و نقل مجلس فامیل و همسایه ها بودیم که ما را بی خدا و کافر میدانستند. از همان نوجوانی خواندن ومطالعه بخشی از زندگی من شد. از ماهی سیاه کوچولو شروع کردم تا تاریخ قدیم ویل دورانت. من دوستار ادبیات بودم. داستان را دوست داشتم پس گرایش به داستان سرایی و نوشتن کردم. من مقدار زیادی از ادبیات روس را که به فارسی ترجمه شده بود را تا سن نوزده سالگی خواندم. همچنین ادبیات آمریکای جنوبی و اروپا را که به زبان فارسی ترجمه شده بود را در طول سالهای نوجوانی و جوانی ام خواندم. با ادبیات ایران خارج از شاعرانی چون حافظ و سعدی و غیره با نویسندگانی معاصری مثل هدایت، گلشیری، جلال آل احمد، چوبک، دولت آبادی، ساعدی و شاملو و نیما و مشیری و هوشنگ ابتهاج و احسان طبری اشنایی دارم. من شدیدا دوستدار موسیقی کلاسیک بودم و تمام قلب و جان و روح مرا تسخیر میکرد. از شوستاکوویچ گرفته تا باخ و موتزارت و بتهون و چایکوفسکی. در این ادبیات روس بود که به مرور زمان به شخصیتهای آن دقیق شدم و عمیقا فاصله ایی غریب از حیث دیدگاه زندگی، جهان بینی کلی و امور درون زندگی مشاهده کردم و از خودم میپرسیدم: چرا؟ چرا نوشته های ما گویی یک تکرار و چرخیدن به دور خود در حول محور یک نیاز، یک فکر، یک خواسته و یک ارمان است. و بنظر میرسد که هیچکس آن را هنوز پیدا نکرده است. هنوز در یک تلاطم و بیقراری تمام ملتی دور میزند؟ پس این صلح کجاست؟ این ارامش؟ چرا میتوانم ژرفنای عظیمی را یک نورد و پیمایش کوهی عظیم و درنوردیدن آن با پیروزی و شکست و خنده و اشک را با هم در موسیقی کلاسیک، باخ و موتزات و بتهون و چایکوفسکی ببینم اما در سه تار محمد رضا لطفی دردی عمیق، بغضی فروخورده و هق هق دل رنجور را فقط ببینیم که در امید صبح است اما صبح گویی هرگز از دل شب بالا نمیزند؟ و وقتی با آثار تارکوفسکی آشنا شدم و بر صبر آهنین او برای نشان دادن عمق درد و رنج درون انسان تعمق کردم، در حرکت آرام و کشنده دوربینهای او بر روی رنگهای خاکستری و چهره های کوبیده شده انسانها، برای من سوالی کشنده را برانگیخت: پس آن صلح جاودان کجاست؟ یادم میاید به خوبی بیادم میاید که حتی در همین روزهای اوج فرهنگی و فعالیتهای سیاسی و هنری من، عمق خودم را سیاه میدیدم. کسی آن را نمیدانست اما خودم میدانستم. درونم پر از شرارت بود. افکارم ناپاک بود. و میل به طغیان و زشتی در عمق وجودم بود. نمیدانستم اسمش چیست اما میدانستم آن را به رغم تمامی محجوبیت من، خوبی من در محل و در بین در و همسایه ها، درونم فاسد بود و میل به انجام شرارت داشتم. در جلسه یادبود یکی از پسران دوست حزبی ما بود که در جنگ ایران و عراق کشته شده بود، اه، امان از ان جنگ! تمام هستی و روح و روان ما را برای همیشه نابود کرد. ما را با خودش ویران کرد و به گور برد! در ان جلسه بود که با قرایت اشعار لنگستون هیوز( سیاه همچون اعماق آفریقای خودم) توسط احمد شاملو آشنا شدم و تمام زندگی من با شعر : عیسای مسیح هیوز برای همیشه عوض شد. آن هم هیوزی که کمونیست بود! روی جاده مرگت به تو برخوردم بی آنکه بدانم که تو از آن میگذری/ هیاهوی جماعت که به گوش آمد/ خواستم برگردم اما کنجکاوی مانعم شد/ انبوه بی و سر و پاها چنان غریو میکشید/ اما چنان ضعیف بود که به اقیانوسی خفه و بیمار میمانست/ ناگهان ضعفی عجیب عارضم شد/ اما ماندم و پا بر نکشیدم/ حلقه ایی از خار خلنده بر سر داشتی و به من نگاه نکردی/ گذشتی و بر دوش خود بردی همه محنت مرا./ من با تمام وجود چنین کسی را میطلبیدم، چنین قدرتی، چنین رابطه ایی، که تمام محنت مرا با خودش ببرد، برای همیشه و به من ارامش بدهد. و این آغاز جستجوی من در سن هیجده سالگی در باره عیسای مسیح بود. باید به سربازی میرفتم. حزب منحل شده بود. همه یا به زندان افتادن بودند یا توبه کرده بودند یا فرار کرده بودند. برادرم فرار کرده بود. یک روز همه ما را بوسید و رفت که رفت. و ابروی ما در محل رفته بود. دختری را دوست داشتم که حتی یک دقیقه با او قدم نزده بودم. او را در کانون دیده بودم. درست موقعی که من به سربازی رفتم و در دوران آموزشی بودم یک نامه برایم نوشت که او کس دیگری را دوست دارد و رابطه ما تمام شده است. دخترک خاین! بعدها فهمیدم از یک پسر پولدار بالای شهر تهران که خانه اش در جردن بودن خوشش آمده بود. این خیانت بود. این بی رحمی بود. و من هم که دیگر امیدی به فردای با او را نداشتم پس از تمام شدن دوره اموزشی در پادگان لویزان، روزی که به میدان راه آهن ما را بردند که به جبهه بفرستند در همان میدان فرار کردم. برای خانواده من این اوج بدبختی و بی آبرویی بود. برادر بزرگم از ایران فرار کرده و من هم از سربازی. شش ما فراری بودم. زیرا پل خوابیدم. گرسنگی کشیدم. و بالاخره یک شب دستگیر شدم. اول بردنم به زندان نارمک بعد به بهارستان و از آنجا به اوین. دو هفته در اوین بودم. از اوین مرا به زندان ارتش در میدان پاستور بردند. در زندان نماز خواندم. روزه گرفتم. گریه کردم. تا این الله شاید همان قدرت و رابطه ایی باشد که بیاید و همه محنت مرا باخودش ببرد و اینده ایی روشن به من بدهد. در تاریکترین و مخوفترین روزهای زندگی ام الله هیچ پاسخی برای من نداشت. از زندان به همراه دو تا دژبان با دستنبدی های سرد و نقره ایی که روی دستهایم بود از میان ماشینهای وحشی و دود کشنده دور میدان بهارستان با شرم و بی آبرویی که بر من هوار شده بود و در عین حال در پوچی مطلق که بر جانم سنگینی میکرد، مرا مستقیم به جبهه های جنگ بردند. در گیلانغرب. از گیلانغرب تا دهلران و فکه و دارخوین و دزفول در میان تپه ها و دره ها و سوراخها سالهای اضطراب و مرگ سپری شد. در چهار عملیات جنگی قرار گرفتم و دو بار به فاصله اندکی از مرگ رهایی پیدا کردم. منشی گروهان بودم. باید برای کشته ها و زخمی ها گزارش مینوشتم. و در این روزهای عمرم بود که الله برای من تماما مرد! بی رحمی و سقاوت جنگ، فساد بین سربازها و اینکه شاید همین امشب سرت را ببرند و روی سینه ات بگذارند، و از همه مهمتر، عدم بخشش و تنفر بین شیعه وسنی مرا عذاب میداد. و اینکه همین ارتش و قدرت و تنفر بر تمام یک مملکت حکومت میکند اما باز خودش را دین صلح و آرامش و سعادت میداند . تبلیغ میکند که تنها پاسخ برای بشریت است. هست؟ بود؟ پس کجا بود؟ جنگ تمام معنای زندگی را از من گرفت. هر وقت به مرخضی میامدم و میخواستم برگردم به جبهه امید اینکه زنده برگردم نداشتم و گمان میکردم بلاخره یکروز یک طبق هم برای من در سر محل لتیبار میگذارند( شاید!) دو سال و شش ماه در جنگ بودم. از جنگ زخمی در جان و روح و روان برگشتم. به سیگار و عرق و مواد مخدر روی آوردم. و اما در ته دلم عیسای مسیح لنگستون هیوز هنوز زنده بود. از سمنان خسته شدم بودم. همه کوچه و پس کوچه هایش برای من پر بود از خاطره و همه آن خاطرات درد غریبی را بر روانم میاورد و من آن را نمیخواستم. به تهران رفتم. با عباس از بچه های قدیمی حزب یک جایی گرفتیم در اوین درکه. استخدام یک شرکت خاکشناسی شدم که حوالی ونک بود. کار بود و خوردن عرق و تریاک. تاثیر جنگ و زخمهای آن را فریاد نمیزدم بلکه بدون اینکه از آن حرف بزنم در جان و روحم مانند صلیبی سنگین میکشیدم همان صلیبی که هیوز در شعر خود سخن میگفت. در میان مردمی زندگی میکردم که شادمانی و روح زندگی در آنها مرده بود و سیاهی بود که قامت کوچه و خیابان را پر کرده بود. فیلم های تارکوفسکی به من آرامش میداد و سوالی عجیب در من آغاز کرده بود که کجاست آن صلح پایدار و کیست آنکس که میتواند از پس این همه درد و رنج و مرگ و نابودی برآید؟ هامون را که دیدم کاری از مهرجویی، تمام فرهنگ و سنت ممکلت خودم را در هامون گمشده فلسفه و عشق و زندگی و حیات ازلی پیدا کردم. من هامون بودم که زیر بار سنگین گذشته، لعنت دیروز پدرانم و شرارتهایی که آنها بار آورده بودند و پوچی و تهی بودن زندگی حاضر که خالی از محبت پاک و بی ریا بود نفس میکشیدند. این فلیم را بیش از بیست بار نگاه کردم و تقریبا تمام نوشته های آن را حفظ شدم. یک روز از عباس پرسیدم در باره عیسای مسیح چه میداند. کتاب آخرین وسوسه مسیح را به قلم نیکوس کازنتزاکیس به من داد. این کتاب را تمام کردم. کتاب زوربای یونانی او را خواندم. این را تمام کردم، کتاب قدیس فرانسیس بعد آزادی یا مرگ بعد گزارش به خاک یونان. در کتاب گزارش به خاک یونان بود که من با ایات کتابمقدس در پاورقی ها اشنا شدم. البته در کتب دیگر او هم چند تایی پیدا کردم. از انجیل به قل متی، یا یوحنا. و برای من عجیب بودند. زیبا اما عجیب. من نه مسیح را در خواب دیدم و نه رویا دیدم. من با مسیح بر روی جاده مرگش ملاقات کردم و اینکه چرا باید یک جوان بر بالای صلیب برای دیگران بمیرد. این سوال مرکز جستجوی من در خصوص مسیح بود. و شاید دلیلش این بود که برای من زندگی یک جاده ایست که رو به مرگ است. همه خواهند مرد. اما چرا باید یکنفر برای دیگران بمیرد؟ لطفا در نظر داشته باشید که در تمام این سالها من حتی یکبار قادر به خواندن کتابمقدس نبودم. یعنی نمیتوانستم آن را پیدا کنم. و مسلما آن زمانها سیستم اینترنتی و فوج دسترسی به چنین منابعی بسیار نادر و ناچیز بود و من به آن اصلا دسترسی نداشتم. اما جالب اینجاست که در دنیای تاریک افکارم این بارقه های نور کلام خدا و آیات جسته و گریخته کتابهای کازنتزاکیس که در پاورقی آنها را پیدا کرده و میخواندم منبع خوراک روحانی من از الیهات مسیحی بود. به من بارقه ایی را میداد که به آن فکر کنم و افکارم را در حول آن گسترش بدهم. ازدواج کردم که خودش داستانی دیگر است. و ازدواج من تماما در حول و حوش زندگی مسیح و رابطه او با انسانهای اطراف او شکل گرفت. در محبت ساده و بیر یای او به مردمی که از حیث میزان اجتماعی و فرهنگی طرد شده بودند. من خودم را بیگناه نمیدانستم از اینرو درک کردن دردها و شرارتهای دیگران برای من سخت نبود. شرارت را در تار و پود خودم میدیدم. نمیدانستم توبه کردن و ایمان آوردن چیست اما میدانستم که تمام وجود من تاریک است. و من به وضوح این تاریکی را بر تمام ایران میدیدم. بر تمام مردم ما. همان مردمی که روزی برای آنها من مبارزه میکردم و میخواستم جامعه ایی پر از صلح و سعادت را داشته باشند. تازه فهمیده بودم که محال بود! زیرا جنگ و شرارت و فساد جامعه از من آغاز میشود. از رابطه های کشنده و بدون رحم و ترحم. بدون بخشش و بدون گذشت. و من باور داشتم که در میان گناهکاران و شریران زندگی میکنم زیرا خودم یکی از آنها بودم. داستانم را کوتاه کنم. سالها بعد که به آمریکا آمدم و انجیل را به زبان فارسی برای اولین بار خواندم. تنها و تنها تمرکز من به تعالیم مسیح بود. به سخنانش. به زندگی اش. به رفتارش. به آنچه بر روی زمین کرد. در برابر این عظمت او، اویی که در پی شناخت او بودم و سالها در پی اش میگشتم. تازه فهمیدم این بوده است که در پی من میگشته است. او به روی زمین آمده بود، خدا جسم گرفته بود به روی زمین آمده بود و در پی انسان شرور و گناهکاری چون من میگشته است. من گمشده! من له شده در شرارت گناهانم! من خیانت شده مذهب و گمراه شده و فریب خورده سیاست و افکار انسانی انسان. آه او چه زیبا بود! آه او چه شیرین بود! سرخ بود مثل انارهای درشت و خوشمزه باغهای سمنان! مثل گل زیبا و خوشبوی نرگس! تنها یک چیز میدانستم و به یک یقین کامل رسیده بودم که من گناهکارم و او قدوس است. من باید به شرارت و گناهانم نزد او قلبا اعتراف کنم تا مرا ببخشد و چنین کردم. و او بر تشنگی و گرسنگی جانم ریخته شد و مرا از مرگ و فنای ازلی یکبار برای همیشه نجات داد. من تمام او را در این مدت سه سالی که بر روی زمین بود و برای ما در انجیل نوشته شده بود را مثل آب خنک چشمه های فیروزکوه در کویر داغ دلم. در افکار پوسیده و خیانت شده ام. در ذات کثیف و گناه کارم. در شب مخوف فردایی که میامد و من برای آن اماده نبودم، نوشیدم. نوشیدم. نوشیدم. و او فکر و جان و روح مرا با فیض و محبت و حقیقت خودش یکبار برای همیشه مهر و موم کرد. برای من از رازی سخن گفت که تمام نسل ایرانی من در پی گشایش آن راز بودند. آن نوشداروی سهراب. آن شراب. آن سیمرغ. آن خرقه. آن فراق. آن حجاب. آن مستانگی. آن فرزانگی. آن ناقوس. آن پریا. آن انار. همه این عزیزان در پی یافتن یک راز بودند. و من آن راز عظیم را در خود عیسای مسیح دیدم. میدانی دوست عزیزم! گوش کن! خود او آن راز عظیم بود و هست و خواهد بود و خواهد ماند. و من امروز خادم این راز عظیم برای شما هستم.

مقاله مرتبط

از برگزیدگی تا به جلال

از برگزیدگی تا جلال نوشتۀ: ح.گ من و شما بارها و بارها ازعبارت نجات سخن ...