شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

ما کی هستیم ۸

ما کی هستیم؟( ۸)
منتظران خداوند

” پس آگاه باشید چون پسر انسان (عیسای مسیح)در ساعتی می آید که شما کمتر انتظار آن را دارید.”( از انجیل به قلم لوقا ۱۲ : ۴۰ )

همۀ ما در زندگی خود زمانی منتظر چیزی بوده ایم.و همۀ ما بی شک طعم تلخ آن را نیز چشیده ایم!بی طاقتی در آن را و زمانی که بکندی می گذشت. ریش سفیدان ما می گویند:” آدم همه چیز بکشه!اما انتظار نکشه!”.
امروز قصد داریم از این انتظار و تمامی تجربۀ تلخ آن ،معنایی زیبا و سازنده را درک کنیم.انتظاری که ما قصد داریم از آن سخن بگوئیم نه تنها تلخ نیست ،نه تنها کشنده نیست،بلکه شیرین و سازنده هم هست!لطفاً در این سفر با ما همراه شوید.
ما از کتابمقدس خود (تورات و انجیل) آموخته ایم که :
۱-انتظار برای کسانی که چگونه زیستن در انتظار را نمی دانند ،کشنده و ویرانگر است.
۲-انتظار برای کسانی که چگونه زیستن در انتظار را می دانند ،زندگی دهنده و پربرکت است.
شما قصد دارید کدامیک از این دو گروه باشید؟بگذارید تا با دو تجربۀ زنده از هر دو مورد بر مبنای کتابمقدس هر دوی این گروه را ببینیم ،سپس ببینیم که ریشه ها و نتایج عدم انتظار چیست؟و آنگاه در آخر ببینیم ثمرۀ نیکوی انتظار چه؟

(شرح کامل واقعۀ زیر را می توانید تماما در نامۀ خروج فصل های ۲۴ و۳۲ بخوانید)
موسی بندۀ وفادار خدواند به مشایخ قوم خود گفت : برای ما در اینجا توقف کنید تا نزد شما برگردیم سپس موسی و خادم او یوشع بکوه خدا (سینا)بالا رفتند تا فرامین لازم را برای قوم اسرائیل از خداوند دریافت کنند.چهل روز از این سفر کوتاه موسی و خادم او یوشع به بالای کوه سینا گذشت.و انتظار قوم بسر آمد نتوانستند در انتظار رهبر غایب خود استوار بمانند تا او بازگردد.کلام به ما می گوید که :
” و چون قوم دیدند که موسی در فرود آمدن از کوه تاخیر نمود قوم نزد هارون جمع شده وی را گفتند برخیز و برای ما خدایان بساز که پیش روی ما بخرامند زیرا این مرد موسی که ما را از زمین مصر بیرون آورد نمیدانیم او را چه شده است.”
( خ.۳۲ : ۱ ) و به این سبب خود را و خدای مهربان خود را که تازه آنها را از قید نکبت بار برده گی رهانیده بود را به قیمت ناچیزی به نفس بیقرار خود فروختند تا خود را از لذاّت نفس بی قید خود ارضاء کنند.در فصل ۳۲ آیۀ ۱۷ می خوانیم که :
” و چون یوشع آواز قوم را که میخروشیدند شنید بموسی گفت در اردو صدای جنگ است.گفت صدای خروش ظفر نیست و صدای خروش شکست نیست بلکه آواز مغنیان را من میشنوم.و واقع شد که چون نزدیک به اردو رسید ، گوساله و رقص کنند گرا دید.” کلام خداوند از این رویداد واقعی همواره به تلخی یاد کرده است.قومی که باید در انتظار بازگشت رهبر خود می ماند؛ اما از آنجا که فرو نشاندن هوس های لذت بخش اما کور کنندۀ خود و ارضاء کردن آن را و شادی زودگذر آن را به انتظاری خشک و بی ثمر و بی حاصل(از نگاه آنها) ترجیح دادند به گناهی مرتکب شدند که خشم خدا را بر انگیختند و ثبت شده است که در آن روز غریب به بیست و سه هزار نفر مردند.از اینرو ست که داوود با گرفتن تجربه ای ارزنده از این واقعۀ تلخ برای هوشیاری ما برای ما می نویسد که:
” نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش و از شخص فرخنده طریق و مرد حیله گر خود را مشوش مساز .از غضب بر کنار شو و خشم را ترک کن.خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد.زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند بود. ” ( مزمور ۳۷ : ۷-۹ )
گروه اول از نامنتظران را دیدیم که چسان بود.اکنون به رویدادی دیگر از کتابمقدس
مراجعه کنیم که کاملا نتیجه ای متفاوت را حاصل کرد.

(شرح کامل واقعۀ زیر را می توانید در کتاب ایوب بخوانید)
کتاب ایوب با این جمله آغاز میشود:
“در زمین عوص مردی بود که ایوب نام داشت و آن مرد کامل و راست و خدا ترس بود و از بدی اجتناب مینمود.” ( ایو.۱:۱)اگر هستند کسانی که به این باورند : آنانی که نیک روان هستند هرگز در آزمایشات سخت قرار نمیگیرند، احتمالا از کتاب ایوب بی خبرند!هفت پسر ،سه دختر ،هفتهزار گوسفند ، سه هزار شتر، پانصد جفت گاو ، پانصد الاغ ماده و نوکران بسیار ؛از ایوب متموّل ترین مرد سرزمین خود را ساخته بود.اما در یک چشم بهم زدن و بمدت کوتاهی او همۀ اینها را از دست داد.او ماند و همسرش و درد و رنجی جانکاه ،گویی خون بود که گریه میکرد ،درد بود که تنفس میکرد و رنج بود که میخورد. ما بودیم چه میکردیم؟اولین کاری که میکردیم خدا و عدالتش را تماما نفی میکردیم اما نه ایوب!
” آنگاه ایوب برخاسته جامۀ خود را درید و سر خود را تراشید و بزمین افتاده سجده کرد.و گفت برهنه از رحم مادر خود بیرون آمدم و برهنه بانجا خواهم برگشت خداوند داد و خداوند گرفت و نام خداوند متبارک باد.در این همه ایوب گناه نکرد و بخدا جهالت نسبت نداد.” ( ایو.۱ : ۲۰-۲۲ ) و آنگاه که بهمۀ اینها بیماری ناعلاجی نیز مزید گشت و از طرف زنش مورد ملامت و سرزنش قرار گرفت که :” آیا تا بحال کاملیت خود را نگاه میداری خدا را ترک کن و بمیر.” ( ایو. ۲ : ۹ )از دید من و تو ،زنش راست میگفت!اما نه از دید ایوب ” او وی را گفت مثل یکی از زنان ابله سخن می گویی آیا نیکویی را از خدا بیابم و بدی را نیابم.در این هم ایوب بلبهای خود گناه نکرد.” ( ایو.۲ : ۱۰ ) و از اینجا سفر دردناک ایوب در رنج و انتظار برکات خداوند آغاز میگردد.هر چند او در زیر این فشار کشندۀ انتظار گاهاً زبان به شکایت گشود.
” پس چرا مرا از رحم بیرون آوردی . کاشکه جان میدادم و چشمی مرا نمیدید.پس میبودم چنانکه نبودم و از رحم مادرم بقبر برده میشدم.” ( ایو.۱۰ : ۱۸ )
اما تا به آخر منتظر ماند.
” اگر چه مرا بکشد برای او انتظار خواهم کشید.” ( ایو. ۱۳ : ۱۵ )
“ریشۀ من بسوی آبها کشیده خواهد گشت.و شبنم بر شاخه هایم ساکن خواهد شد.”
( ایو . ۲۹ : ۱۹ ) و ایوب نه تنها این انتظار خود را به امید بازگشت تمام آنچه که از دست داده بود از طرف خدا میگذارد بلکه امید این انتظار خود را ورای زندگی خود و زیستن در جسم دید و انتظار خود را به زیبایی متجلی ساخته و امیدی ارزنده تر از بدست آوردن آنچه که از دست داده بود را به خود می دهد او می گوید:
“و من میدانم که ولی من زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد ایستاد و بعد از آنکه این پوست من تلف شود بدون جسدم نیز خدا را خواهم دید و من او را برای خود خواهم دید و چشمان من بر او خواهد نگریست .” ( ایو. ۱۹ : ۲۵-۲۷ )
همانطوری که در ثمرۀ عدم انتظار گروه اول، گناه و مرگ را دیدیم.ببینید ثمرۀ گروه دوم در انتظار سازنده چه بود:
“و خداوند آخر ایوب را بیشتر از اول او مبارک فرمود.” ( ایو.۴۲ : ۱۲ )

دیدیم که چگونه دو گروه به شیوه ای متفاوت در انتظار زندگی کردند و همچنین ثمرۀ هر دو گروه را دیدیم.برای کسانی که رویدادهای کتابمقدس را یک داستان و تخیل می دانند و یا نهایتا با بلند طبعی خود ماجرایی از سکه افتاده تصور می کنند. باید گفت که :
“تمام کتابمقدس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت،سرزنش خطا،اصلاح معایب و پرورش ما در نیکو مطلق مفید است.” ( دوم تیموتائوس ۳ : ۱۶ )این را برای این گفتیم که بدانید آنچه را که از رویدادهای درج شده در کتابمقدس با هم نگاه کردیم ،حقیقی ،اتفاق افتاده و پایگاهی است برای آموزش ما و پند گیری ما .همانطور که پولس رسول در نامۀ خود قید می کند:
” همۀ این چیزها برای ایشان اتفاق افتاد تا برای ما عبرتی باشد تا ما مانند آنها آرزوی چیزهای پلید نکنیم.”(اول قرنتیان ۱۰ : ۶ )
شاید از خود بپرسید که :خب!…من چگونه باید در انتظار مفید و سازنده باشم .و ما بر مبنای کتابمقدس به شما می گوئیم که :
الف- امیدوار به کلام خداوند (تورات و انجیل)باشید.کلام خداوند می گوید :”منتظر خداوند هستم.جان من منتظر است و به کلام او امیدوارم.جان من منتظر خداوند است.زیاده از منتظران صبح بلی زیاده از منتظران صبح.” ( مزمور ۱۳۰ : ۵-۶ )
ب- در سکوت و آرامش بمانید.کلام خداوند می گوید :”خوب است که انسان امیدوار باشد و با سکوت انتظار نجات خداوند را بکشد.” ( مراثی ارمیاء ۳ : ۲۶ )
پ- با صبر و شکیبایی انتظار را تحمل کنید.کلام خداوند می گوید:” اما اگر در امید چیزی هستیم که هنوز نیافته ایم با صبر منتظر آن میشویم.” ( رومیان ۸ : ۲۵ )
ت-آگاه و آماده باشیم.کلام خداوند می گوید:” با کمرهای بسته و چراغ های روشن آمادۀ کار باشید مانند اشخاصی که منتظر آمدن ارباب خود از یک مجلس عروسی هستند…پس آماده باشید چون پسر انسان (عیسای مسیح) در ساعتی می آید که شما کمتر انتظار آن را دارید.” (لوقا ۱۲ : ۳۵و۴۰ )
آیا میدانید اگر بتوانید دراین سه اصل مهم پایدار بمانید چه نتیجه ای حاصل شما میگردد؟
” انتظار بسیار برای خداوند کشیده ام و به من مایل شده مرا شنید. و مرا از چاه هلاکت بر آورد و از گل لجن و پاهای مرا بر صخرۀ گذاشته قدمهای مرا مستحکم گردانید .” (مزمور ۴۰ : ۱-۲ )

ما کی هستیم؟
ما ایمانداران به فیض و نجات خداوند مان عیسای مسیح ،آنگاه که مصیبت ها و ناملایمت ها از راه می رسند در سکوت و آرامش و صبر به کلام خدا امیدوار و پایدار می مانیم و شکیبانه انتظار خداوند را میکشیم.

درباره ح. گ.

اهل سمنانم. در یک خانواده چوپان بدنیا آمدم. دوران کودکی و خردسالی من جایی بود بین ییلاق و قشلاق بین فیروزکوه و سمنان. هنوز صدای پای اسبها و یابوهایمان که از روی شن های رودخانه های اطراف فیروزکوه رد میشدیم و من و برادر کوچکترم در خورجین های آنها گذاشته شده بودیم را در گوشهای خودم دارم. آواز عقابها بر فراز صخره ها و صدای رودخانه که گویی تمام دره ایی که از آن رد میشدیم را پر کرده بود و ما انگاری از دل آبها میگذشتیم. آه کوههای سر به فلک کشیده! چشمه های خنک و همیشه پربار! تا اینکه به سمنان برای تحصیل آمدیم. سال ۱۳۵۷ که شاه رفت من سیزده سالم بود. یاد مادرم بخیر به ما که کله پرشوری داشتیم بخصوص به برادرم که بعدا فهمیدیم او یک کمونیست است میگفت: شما حالیتون نیست دارید چکار میکنید. او سواد خواندن یا نوشتن هم نداشت! برادرم دستم را گرفت و مرا عضو کانون دانش آموزان ایران، شاخه دانش آموزی حزب توده ایران کرد. مجله آذرخش را کانون ما چاپ میکرد و من آن را در مدرسه راهنمایی دکتر مصدق پخش میکردم. رویا و آرزوهای خوبی داشتیم. برای اتحاد کارگری و نابودی امپریالیست جهانی تلاش میکردیم. نوک کفش من سوراخ بود که پوسترهای آیت الله خمینی را که حزب آن را چاپ کرده بود و فواید الله اکبر و مبارزه متحد را بر علیه آمریکا و غرب را روی آن شعار میداد روی در و دیوار سمنان با سریشم شبهای تابستان میچسبانیدیم. از کمیته محل کتک خوردیم و نقل مجلس فامیل و همسایه ها بودیم که ما را بی خدا و کافر میدانستند. از همان نوجوانی خواندن ومطالعه بخشی از زندگی من شد. از ماهی سیاه کوچولو شروع کردم تا تاریخ قدیم ویل دورانت. من دوستار ادبیات بودم. داستان را دوست داشتم پس گرایش به داستان سرایی و نوشتن کردم. من مقدار زیادی از ادبیات روس را که به فارسی ترجمه شده بود را تا سن نوزده سالگی خواندم. همچنین ادبیات آمریکای جنوبی و اروپا را که به زبان فارسی ترجمه شده بود را در طول سالهای نوجوانی و جوانی ام خواندم. با ادبیات ایران خارج از شاعرانی چون حافظ و سعدی و غیره با نویسندگانی معاصری مثل هدایت، گلشیری، جلال آل احمد، چوبک، دولت آبادی، ساعدی و شاملو و نیما و مشیری و هوشنگ ابتهاج و احسان طبری اشنایی دارم. من شدیدا دوستدار موسیقی کلاسیک بودم و تمام قلب و جان و روح مرا تسخیر میکرد. از شوستاکوویچ گرفته تا باخ و موتزارت و بتهون و چایکوفسکی. در این ادبیات روس بود که به مرور زمان به شخصیتهای آن دقیق شدم و عمیقا فاصله ایی غریب از حیث دیدگاه زندگی، جهان بینی کلی و امور درون زندگی مشاهده کردم و از خودم میپرسیدم: چرا؟ چرا نوشته های ما گویی یک تکرار و چرخیدن به دور خود در حول محور یک نیاز، یک فکر، یک خواسته و یک ارمان است. و بنظر میرسد که هیچکس آن را هنوز پیدا نکرده است. هنوز در یک تلاطم و بیقراری تمام ملتی دور میزند؟ پس این صلح کجاست؟ این ارامش؟ چرا میتوانم ژرفنای عظیمی را یک نورد و پیمایش کوهی عظیم و درنوردیدن آن با پیروزی و شکست و خنده و اشک را با هم در موسیقی کلاسیک، باخ و موتزات و بتهون و چایکوفسکی ببینم اما در سه تار محمد رضا لطفی دردی عمیق، بغضی فروخورده و هق هق دل رنجور را فقط ببینیم که در امید صبح است اما صبح گویی هرگز از دل شب بالا نمیزند؟ و وقتی با آثار تارکوفسکی آشنا شدم و بر صبر آهنین او برای نشان دادن عمق درد و رنج درون انسان تعمق کردم، در حرکت آرام و کشنده دوربینهای او بر روی رنگهای خاکستری و چهره های کوبیده شده انسانها، برای من سوالی کشنده را برانگیخت: پس آن صلح جاودان کجاست؟ یادم میاید به خوبی بیادم میاید که حتی در همین روزهای اوج فرهنگی و فعالیتهای سیاسی و هنری من، عمق خودم را سیاه میدیدم. کسی آن را نمیدانست اما خودم میدانستم. درونم پر از شرارت بود. افکارم ناپاک بود. و میل به طغیان و زشتی در عمق وجودم بود. نمیدانستم اسمش چیست اما میدانستم آن را به رغم تمامی محجوبیت من، خوبی من در محل و در بین در و همسایه ها، درونم فاسد بود و میل به انجام شرارت داشتم. در جلسه یادبود یکی از پسران دوست حزبی ما بود که در جنگ ایران و عراق کشته شده بود، اه، امان از ان جنگ! تمام هستی و روح و روان ما را برای همیشه نابود کرد. ما را با خودش ویران کرد و به گور برد! در ان جلسه بود که با قرایت اشعار لنگستون هیوز( سیاه همچون اعماق آفریقای خودم) توسط احمد شاملو آشنا شدم و تمام زندگی من با شعر : عیسای مسیح هیوز برای همیشه عوض شد. آن هم هیوزی که کمونیست بود! روی جاده مرگت به تو برخوردم بی آنکه بدانم که تو از آن میگذری/ هیاهوی جماعت که به گوش آمد/ خواستم برگردم اما کنجکاوی مانعم شد/ انبوه بی و سر و پاها چنان غریو میکشید/ اما چنان ضعیف بود که به اقیانوسی خفه و بیمار میمانست/ ناگهان ضعفی عجیب عارضم شد/ اما ماندم و پا بر نکشیدم/ حلقه ایی از خار خلنده بر سر داشتی و به من نگاه نکردی/ گذشتی و بر دوش خود بردی همه محنت مرا./ من با تمام وجود چنین کسی را میطلبیدم، چنین قدرتی، چنین رابطه ایی، که تمام محنت مرا با خودش ببرد، برای همیشه و به من ارامش بدهد. و این آغاز جستجوی من در سن هیجده سالگی در باره عیسای مسیح بود. باید به سربازی میرفتم. حزب منحل شده بود. همه یا به زندان افتادن بودند یا توبه کرده بودند یا فرار کرده بودند. برادرم فرار کرده بود. یک روز همه ما را بوسید و رفت که رفت. و ابروی ما در محل رفته بود. دختری را دوست داشتم که حتی یک دقیقه با او قدم نزده بودم. او را در کانون دیده بودم. درست موقعی که من به سربازی رفتم و در دوران آموزشی بودم یک نامه برایم نوشت که او کس دیگری را دوست دارد و رابطه ما تمام شده است. دخترک خاین! بعدها فهمیدم از یک پسر پولدار بالای شهر تهران که خانه اش در جردن بودن خوشش آمده بود. این خیانت بود. این بی رحمی بود. و من هم که دیگر امیدی به فردای با او را نداشتم پس از تمام شدن دوره اموزشی در پادگان لویزان، روزی که به میدان راه آهن ما را بردند که به جبهه بفرستند در همان میدان فرار کردم. برای خانواده من این اوج بدبختی و بی آبرویی بود. برادر بزرگم از ایران فرار کرده و من هم از سربازی. شش ما فراری بودم. زیرا پل خوابیدم. گرسنگی کشیدم. و بالاخره یک شب دستگیر شدم. اول بردنم به زندان نارمک بعد به بهارستان و از آنجا به اوین. دو هفته در اوین بودم. از اوین مرا به زندان ارتش در میدان پاستور بردند. در زندان نماز خواندم. روزه گرفتم. گریه کردم. تا این الله شاید همان قدرت و رابطه ایی باشد که بیاید و همه محنت مرا باخودش ببرد و اینده ایی روشن به من بدهد. در تاریکترین و مخوفترین روزهای زندگی ام الله هیچ پاسخی برای من نداشت. از زندان به همراه دو تا دژبان با دستنبدی های سرد و نقره ایی که روی دستهایم بود از میان ماشینهای وحشی و دود کشنده دور میدان بهارستان با شرم و بی آبرویی که بر من هوار شده بود و در عین حال در پوچی مطلق که بر جانم سنگینی میکرد، مرا مستقیم به جبهه های جنگ بردند. در گیلانغرب. از گیلانغرب تا دهلران و فکه و دارخوین و دزفول در میان تپه ها و دره ها و سوراخها سالهای اضطراب و مرگ سپری شد. در چهار عملیات جنگی قرار گرفتم و دو بار به فاصله اندکی از مرگ رهایی پیدا کردم. منشی گروهان بودم. باید برای کشته ها و زخمی ها گزارش مینوشتم. و در این روزهای عمرم بود که الله برای من تماما مرد! بی رحمی و سقاوت جنگ، فساد بین سربازها و اینکه شاید همین امشب سرت را ببرند و روی سینه ات بگذارند، و از همه مهمتر، عدم بخشش و تنفر بین شیعه وسنی مرا عذاب میداد. و اینکه همین ارتش و قدرت و تنفر بر تمام یک مملکت حکومت میکند اما باز خودش را دین صلح و آرامش و سعادت میداند . تبلیغ میکند که تنها پاسخ برای بشریت است. هست؟ بود؟ پس کجا بود؟ جنگ تمام معنای زندگی را از من گرفت. هر وقت به مرخضی میامدم و میخواستم برگردم به جبهه امید اینکه زنده برگردم نداشتم و گمان میکردم بلاخره یکروز یک طبق هم برای من در سر محل لتیبار میگذارند( شاید!) دو سال و شش ماه در جنگ بودم. از جنگ زخمی در جان و روح و روان برگشتم. به سیگار و عرق و مواد مخدر روی آوردم. و اما در ته دلم عیسای مسیح لنگستون هیوز هنوز زنده بود. از سمنان خسته شدم بودم. همه کوچه و پس کوچه هایش برای من پر بود از خاطره و همه آن خاطرات درد غریبی را بر روانم میاورد و من آن را نمیخواستم. به تهران رفتم. با عباس از بچه های قدیمی حزب یک جایی گرفتیم در اوین درکه. استخدام یک شرکت خاکشناسی شدم که حوالی ونک بود. کار بود و خوردن عرق و تریاک. تاثیر جنگ و زخمهای آن را فریاد نمیزدم بلکه بدون اینکه از آن حرف بزنم در جان و روحم مانند صلیبی سنگین میکشیدم همان صلیبی که هیوز در شعر خود سخن میگفت. در میان مردمی زندگی میکردم که شادمانی و روح زندگی در آنها مرده بود و سیاهی بود که قامت کوچه و خیابان را پر کرده بود. فیلم های تارکوفسکی به من آرامش میداد و سوالی عجیب در من آغاز کرده بود که کجاست آن صلح پایدار و کیست آنکس که میتواند از پس این همه درد و رنج و مرگ و نابودی برآید؟ هامون را که دیدم کاری از مهرجویی، تمام فرهنگ و سنت ممکلت خودم را در هامون گمشده فلسفه و عشق و زندگی و حیات ازلی پیدا کردم. من هامون بودم که زیر بار سنگین گذشته، لعنت دیروز پدرانم و شرارتهایی که آنها بار آورده بودند و پوچی و تهی بودن زندگی حاضر که خالی از محبت پاک و بی ریا بود نفس میکشیدند. این فلیم را بیش از بیست بار نگاه کردم و تقریبا تمام نوشته های آن را حفظ شدم. یک روز از عباس پرسیدم در باره عیسای مسیح چه میداند. کتاب آخرین وسوسه مسیح را به قلم نیکوس کازنتزاکیس به من داد. این کتاب را تمام کردم. کتاب زوربای یونانی او را خواندم. این را تمام کردم، کتاب قدیس فرانسیس بعد آزادی یا مرگ بعد گزارش به خاک یونان. در کتاب گزارش به خاک یونان بود که من با ایات کتابمقدس در پاورقی ها اشنا شدم. البته در کتب دیگر او هم چند تایی پیدا کردم. از انجیل به قل متی، یا یوحنا. و برای من عجیب بودند. زیبا اما عجیب. من نه مسیح را در خواب دیدم و نه رویا دیدم. من با مسیح بر روی جاده مرگش ملاقات کردم و اینکه چرا باید یک جوان بر بالای صلیب برای دیگران بمیرد. این سوال مرکز جستجوی من در خصوص مسیح بود. و شاید دلیلش این بود که برای من زندگی یک جاده ایست که رو به مرگ است. همه خواهند مرد. اما چرا باید یکنفر برای دیگران بمیرد؟ لطفا در نظر داشته باشید که در تمام این سالها من حتی یکبار قادر به خواندن کتابمقدس نبودم. یعنی نمیتوانستم آن را پیدا کنم. و مسلما آن زمانها سیستم اینترنتی و فوج دسترسی به چنین منابعی بسیار نادر و ناچیز بود و من به آن اصلا دسترسی نداشتم. اما جالب اینجاست که در دنیای تاریک افکارم این بارقه های نور کلام خدا و آیات جسته و گریخته کتابهای کازنتزاکیس که در پاورقی آنها را پیدا کرده و میخواندم منبع خوراک روحانی من از الیهات مسیحی بود. به من بارقه ایی را میداد که به آن فکر کنم و افکارم را در حول آن گسترش بدهم. ازدواج کردم که خودش داستانی دیگر است. و ازدواج من تماما در حول و حوش زندگی مسیح و رابطه او با انسانهای اطراف او شکل گرفت. در محبت ساده و بیر یای او به مردمی که از حیث میزان اجتماعی و فرهنگی طرد شده بودند. من خودم را بیگناه نمیدانستم از اینرو درک کردن دردها و شرارتهای دیگران برای من سخت نبود. شرارت را در تار و پود خودم میدیدم. نمیدانستم توبه کردن و ایمان آوردن چیست اما میدانستم که تمام وجود من تاریک است. و من به وضوح این تاریکی را بر تمام ایران میدیدم. بر تمام مردم ما. همان مردمی که روزی برای آنها من مبارزه میکردم و میخواستم جامعه ایی پر از صلح و سعادت را داشته باشند. تازه فهمیده بودم که محال بود! زیرا جنگ و شرارت و فساد جامعه از من آغاز میشود. از رابطه های کشنده و بدون رحم و ترحم. بدون بخشش و بدون گذشت. و من باور داشتم که در میان گناهکاران و شریران زندگی میکنم زیرا خودم یکی از آنها بودم. داستانم را کوتاه کنم. سالها بعد که به آمریکا آمدم و انجیل را به زبان فارسی برای اولین بار خواندم. تنها و تنها تمرکز من به تعالیم مسیح بود. به سخنانش. به زندگی اش. به رفتارش. به آنچه بر روی زمین کرد. در برابر این عظمت او، اویی که در پی شناخت او بودم و سالها در پی اش میگشتم. تازه فهمیدم این بوده است که در پی من میگشته است. او به روی زمین آمده بود، خدا جسم گرفته بود به روی زمین آمده بود و در پی انسان شرور و گناهکاری چون من میگشته است. من گمشده! من له شده در شرارت گناهانم! من خیانت شده مذهب و گمراه شده و فریب خورده سیاست و افکار انسانی انسان. آه او چه زیبا بود! آه او چه شیرین بود! سرخ بود مثل انارهای درشت و خوشمزه باغهای سمنان! مثل گل زیبا و خوشبوی نرگس! تنها یک چیز میدانستم و به یک یقین کامل رسیده بودم که من گناهکارم و او قدوس است. من باید به شرارت و گناهانم نزد او قلبا اعتراف کنم تا مرا ببخشد و چنین کردم. و او بر تشنگی و گرسنگی جانم ریخته شد و مرا از مرگ و فنای ازلی یکبار برای همیشه نجات داد. من تمام او را در این مدت سه سالی که بر روی زمین بود و برای ما در انجیل نوشته شده بود را مثل آب خنک چشمه های فیروزکوه در کویر داغ دلم. در افکار پوسیده و خیانت شده ام. در ذات کثیف و گناه کارم. در شب مخوف فردایی که میامد و من برای آن اماده نبودم، نوشیدم. نوشیدم. نوشیدم. و او فکر و جان و روح مرا با فیض و محبت و حقیقت خودش یکبار برای همیشه مهر و موم کرد. برای من از رازی سخن گفت که تمام نسل ایرانی من در پی گشایش آن راز بودند. آن نوشداروی سهراب. آن شراب. آن سیمرغ. آن خرقه. آن فراق. آن حجاب. آن مستانگی. آن فرزانگی. آن ناقوس. آن پریا. آن انار. همه این عزیزان در پی یافتن یک راز بودند. و من آن راز عظیم را در خود عیسای مسیح دیدم. میدانی دوست عزیزم! گوش کن! خود او آن راز عظیم بود و هست و خواهد بود و خواهد ماند. و من امروز خادم این راز عظیم برای شما هستم.

مقاله مرتبط

ورود به ملکوت خدا

ورود به ملکوت خدا با سه تا فعل شدن! نوشتۀ: ح.گ ماجرایی در دو انجیل ...