شنبه , ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
خانه / بشارت دادن / مسیح بدون صلیب، مسیحیت بدون رستاخیز

مسیح بدون صلیب، مسیحیت بدون رستاخیز

مسیح بدون صلیب!

مسیحیت بدون رستاخیز!

نوشتۀ: ح.گ

در قرآن، سورۀ النساء آیۀ ۱۵۷ چنین میخوانیم ” و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم و ان الذین اختلفوافیه لفی شک منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا ” و آیۀ ۱۵۸ ادامه میدهد که “ بل رفعه الله الیه و کان الله عزیز احکیما.

این ایات چنین ترجمه شده اند که ” و نیز بدان سبب که گفتند :ما مسیح پسر مریم پیامبر خدا را کشتیم. و حال آنکه آنان مسیح را نکشتند و بر دار نکردند بلکه امر بر ایشان مشتبه شد. هر آینه آنان که در بارۀ او اختلاف می کردند خود در تردید بودند و به آن یقین نداشتند. تنها پیرو گمان خود بودند و عیسی را به یقین نکشته بودند.”

مسلمانان معتقد هستند که تنها معجزۀ عظیم الله به محمد پسر عبدالله که برابر است با تمامی معجزات عظیم دیگر انبیاء یهود، نازل شدن قرآن به پیامبر مردم عرب است. اگر چنین ادعایی درست باشد، ما انتظار داریم که این کتاب خالی از هر گونه نقص و تردید باشد. انتظار داریم چون خدا، نازل کنندۀ این کتاب، واقعی است، برهان و دلیل کلام او نیز بر مبنای حقیقت و واقعی باشند. انتظار داریم اگر خدایی که آسمان و زمین را خلق کرده است و همه چیز را از هیچ چیز آفریده است سخنانش و ادعایش بر طبق یک سندیت تاریخی و علمی رد نشود.

آنچه که در ایات بالا قید شد آن باوری است که دین اسلام و پیروان آن به مدت ۱۴۰۰ سال به آن باور دارند و بر آن ایستاده اند و روزی خود ما که مسلمان زاده بودیم هیچ از آن خبر نداشتیم. امروز نیز میلیونها مسلمان هنوز هیچ از این واقعه نمیدانند.

دوستان عزیز! خوانندۀ گرامی! پژوهشگر منصف! شما میدانید بر طبق یک منطق ریاضی اگر ادعا شود که (الف) ” همۀ گردوها گرد هستند”، و (ب)اگر تنها یک گردو، تنها یک گردو ارائه داده شود که گرد نباشد، کل اصل (الف) رد شده و آن ادعایی درست و حقیقی نیست.

مرگ عیسای مسیح بر بالای صلیب یک گمان و تاریخ سازی و یا خیال پردازی( به قول قرآن ) توسط شاگردان مسیح نیست؛ مرگ مسیح بر صلیب یک واقعۀ تاریخی است. یک رویداد تاریخی انجام شده در یک زمان معین، در یک مکان معین بوده است. مثل این است که کسی امروز ادعا کند که ” ای آقا! شخصی بنام دکتر مصدق وجود خارجی نداشته است و این داستان ملی کردن نفت، کار انگلیسیهاست”؛ اگر این شخص دائی جان ناپلئون خودمان نباشد باید به سواد و توازن فکری او شک کنید و او را به زیر سوال ببرید!

واقعۀ مرگ عیسای مسیح توسط، نه تنها شاگردان مسیح، بلکه توسط بیگانگان، غیر مسیحی و بت پرست و تاحدودی دشمنان مسیحیت نیز تایید شده است:

تاکیتوس ( ۵۵- ۱۱۷ بعد از میلاد) تاریخ نویس رومی در نوشتۀ خود نوشته است که شخصی بنام مسیح در زمان حکومت تبرویس ها، و فرمانداری پیلاطس مصلوب گشته است.

لوسیان ( ۱۲۵- ۱۹۰ بعد از میلاد) یکی از معتبرترین تاریخ نویسان روم، کسی که بیش از  ۱۷۰ نوشته در خصوص ایمانداران مسیحی، کلیسا و رفتار آنها دارد، مسیحیان را مسخره کرده که آنها به یک مرد صوفی معتقد هستند که بر صلیب مصلوب گشته است.

جوزفس ( ۳۷ – ۱۰۰ بعد از میلاد) تاریخ نویس یهودی که پایدار به دین یهود بود، کسی که در حکومت روم نقش بسزایی داشت. در کتاب معروف خود به وضوح و روشنی از عیسای مسیح، از تعلیم او، از شکنجه و آزار دیدن او و نهایتا از مصلوب شدن او سخن گفته است.

این نتیجه گیری درست است که اگر قرآن مرگ مسیح را بر صلیب علنا رد کرده است، قاعدتا رستاخیز او را نیز از مرگ رد کرده است. و این به خودی خود مجددا دومین نقص قرآن میشود. زیرا در این خصوص نیز، شاهدان فراوانی به این واقعه شهادت داده اند. شاهدین بسیاری که قادر بودند این واقعه را رد کنند اما به جای آن بر ضد آنانی که ایمان خود را بر چنین حقیقی استوار کرده بودند برخاستند. آنان را شکنجه و ازار دادند. آنان را از شهر و خانۀ خود راندند و سرانجام دست به کشتار آنان زدند. زندگی شائول طرسوسی که بعدا خود به عیسای مسیح ایمان آورد گواه بر این حقیقت است، که به روشنی و گستردگی برای ما در نوشتجات او ثبت شده است.

چرا اینقدر باید این واقعه برای مسیحیت مهم باشد؟ مگر نمیتوان اصلا در این باره سخن نگفت و فقط از عیسای مسیح سخن گفت که تعالیمش شگفت بود، معجزاتش بی نظیر بود، و تاثیرش جهانی بود؟ در این عصر حاضر سخن گفتن از کسی که بر صلیب مُرد اما روز سوم زنده شد، به همان اندازه میتواند مسخره کننده و نشات گرفتن از تهی مغزی باشد که در همان زمان اولیۀ کلیسا و درست پس از رستاخیز عیسای مسیح از مرگ بود. نمیتوان کمی مراعات حال علم و صنعت و تکنولوژی را کرد؟ داروین چه؟ علم فیزیک و پزشکی چه؟ نمیتوان بر چیزی مدعی شد که بیشتر منطقی باشد و با عقل انسانی جور در بیاید؟

اگر کسی با این اصل بنیادین مسیحیت، یعنی مرگ مسیح بر صلیب و رستاخیز او از مرگ مشکل دارد و قصد دارد شکایتی کند، باید از خدا شکایت کند و نه از انسان! زیرا آنچه طرح الهی خدا برای رستگاری انسان و عادل شمرده شدن او محسوب گشته بود، تماما در همین واقعه نهفته است و بس. ما مدعی نیستیم که این به سادگی برای شما قابل هضم است. باور کنید، این برای خود شاگردان مسیح نیز قابل هضم نبود! اما شد. و وقتی شد، آنها برای آن تمام وقت خود، قدرت خود، توجه خود و نهایتا تمام زندگی و جان خود را فدا کردند.

پولس رسول ( کسی که روزی خودش دشمن مسیحیت بود. دشمن همین باوری که بر مصلوب شدن و رستاخیز مسیح از مرگ قرار گرفته بود) در نامۀ خود به ایمانداران قرنتس در شهادت دادن در خصوص مرگ و رستاخیز مسیح چنین مینویسد ” زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز یافتم که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مُرد. و اینکه مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست.” سپس او ادامه میدهد

لیکن اگر به مسیح موعظه میشود که از مردگان برخاست چونست که بعضی از شما میگویند که قیامت مردگان نیست. اما اگر مردگان را قیامت نیست مسیح نیز برنخاسته است. و اگر مسیح برنخاست باطلست وعظ ما و باطلست نیز ایمان شما و شهود کذبه نیز برای خدا شدیم زیرا در بارۀ خدا شهادت دادیم که مسیح را برخیزانید و حال آنکه او را برنخیزانید در صورتی که مردگان برنمیخیزند. زیرا هر گاه مردگان برنمیخیزند مسیح نیز برنخاسته است. اما هر گان مسیح برنخاسته است ایمان شما باطل است و شما تاکنون در گناهان خود هستید. اما هر گاه مسیح برنخاسته است ایمان شما باطل است و شما تاکنون در گناهان خود هستید. بلکه آنانی هم که در مسیح خوابیده اند هلاک شدند. اگر فقط در این جهان در مسیح امیدواریم از جمیع مردم بدبختریم.” ( اول قرنتیان ۱۵: ۳-۴ و ۱۲- ۱۹)

اگر خوب دقت کنید، پولس در این نوشته اصلا در خصوص مرگ مسیح بر صلیب گفتگو نمیکند زیرا آن را یک اصل و یک واقعۀ تاریخی روی داده شده میداند کمااینکه خوانندگان نامۀ او نیز این را باور دارند. در این رساله او از رستاخیز مسیح از مرگ دفاع کرده است.

اما چرا باید این اصل برای مسیحیت چنین حائز اهمیت باشد؟ چرا کلیسایی که بر اصول تعالیم کتابمقدس قرار گرفته است هرگز از موعظه کردن و بشارت دادن و تعلیم دادن چنین رکن اساسی دریغ نکرده است، نمیکند، نخواهد کرد، و نباید کند؟

میتوانیم این حقیقت را در چند اصل بیان کرد. با تفکر و تعمق بر این اصول، با هدایت روح القدس خدا و با یاری گیری از کتابمقدس، بدون هیچ شک و تردید این واقعیت نه یک در شب و نه در یک نشست( ما از راههای خدا مطلع نیستیم) بلکه به مرور زمان برای شما آشکار شود:

مرگ عیسای مسیح بر صلیب:

الف- مرگ مسیح بر صلیب طرح الهی خود خدا بود که با پیشدانی خود او، حتی قبل از آفرینش هستی پایه ریزی شده بود. ( مکاشفه ۱۷: ۸، افسسیان ۱: ۴- ۵)

ب- مرگ مسیح بر صلیب طرح الهی خود خدا بود تا انسان گناهکار که به هلاکت ازلی محکوم شده بود، با ایمان قلبی آوردن به عیسای مسیح یکبار برای همیشه رستگار شود. ( یوحنا ۳: ۱۶- ۱۷ ، رومیان ۵: ۷- ۸ ، اعمال رسولان ۲: ۳۲- ۳۹ )

پ- مرگ مسیح بر صلیب طرح الهی خدا بود که از زبان انبیاء یهود و پیشگویی آنها به قوم اسرائیل وعده داده شده بود.( مزمور ۲۲، اشعیاء ۵۳ ، دانیال نبی ۹: خصوصا ایات ۲۴ – ۲۷ ، زکریا ۱۱: ۸- ۱۳ و ۱۲: ۱۰ )

ت- مرگ مسیح بر صلیب طرح الهی خدا بود که بواسطۀ آن، عهد تازۀ خود را نه بر سنگ و لوحه، نه بر جوهر و کاغذ؛ بلکه بر قلب آنانی که به عیسای مسیح ایمان میاورند برای ابد ثبت کند. ( ارمیاء نبی ۳۱: ۲۸- ۳۴ ، لوقا ۲۲: ۱۷- ۲۲ )

ث- مرگ مسیح بر صلیب طرح الهی خدا بود تا آنانی که تمام عمر خود در ترس از مرگ بودند، و به این دلیل در اسارت شیطان بسر میبردند، در زیر نیرو و قوت تاریکی او، را برای همیشه آزاد سازد. ( مکاشفه ۲۱: ۴،اشعیاء نبی ۲۵: ۸ ، عبرانیان ۲: ۱۴- ۱۵، دوم تیموتی ۱: ۱۰، اول قرنتیان ۱۵: ۵۴ )

 رستاخیز عیسای مسیح از مرگ :

الف- رستاخیز مسیح از مرگ طرح الهی خدا بود که از زبان خود عیسای مسیح،  داود نبی و انبیاء یهود پیشگویی شده بود. ( متی ۱۶: ۲۰- ۲۸، مرقس ۸: ۳۰ و ۹: ۱ و لوقا ۹: ۲۱- ۲۲ ؛ مزمور ۱۶: ۸- ۱۱، هوشع ۶: ۲ ، اعمال رسولان ۲: ۲۳- ۳۳ )

ب- رستاخیز مسیح از مرگ طرح الهی خدا بود تا تاییدی بر خداوندی، الوهیت و شایستگی عیسای مسیح بر برداشتن گناهان مردم دنیا باشد. ( اشعیاء نبی ۵۳ : ۱۰- ۱۲ )

پ- رستاخیز مسیح از مرگ طرح الهی خدا بود تا بواسطۀ آن به قیامت مردگان و روز داوری و حیات ازلی هشدار دهد. به اینکه ما بر روی زمین زندگی میکنیم اما متعلق به زمین نیستیم. اینکه ما آسمانی هستیم. شریک مسیح در آسمان در جلال و بزرگی او. ( اول قرنتیان ۱۵، اول تسالونیکی ۴: ۱۳- ۱۸ ، عبرانیان ۹: ۲۷- ۲۸ ، فیلیپیان ۳: ۲۰ )

ث- رستاخیز مسیح از مرگ طرح الهی خدا بود تا بواسطۀ آن روح القدس خود، که پیشگویی انبیاء یهود بود، را فرستاده تا در ایمانداران به مسیح ساکن شود. تا بواسطۀ او، در غیبت در بهشت بودن، در زیستن بر روی زمین، در کامل کردن ما در به شباهت مسیح در آمدن، در ادامۀ تعلیم دادن به ما در بارۀ عیسای مسیح و دیگر امور الهی، در یاری کردن به ما در درخواستها و دعاهایمان نزد پدر اسمانی یاری کند. ( حزقیال نبی ۳۶: ۲۵- ۲۷ ، یوئیل نبی ۲: ۲۸- ۳۲، یوحنا ۱۴: ۱۶- ۲۰، ۲۶، یوحنا ۱۵: ۲۶و ۱۶: ۷ و افسسیان ۱: ۱۳- ۱۴ و اول قرنتیان ۶: ۱۹- ۲۰ ، رومیان ۸: ۱۴- ۱۵، اول یوحنا ۲: ۲۶- ۲۷ )

پایان سخن

مرگر عیسای مسیح بر صلیب یک داستان ساخته شدۀ مسیحیان نیست. یک واقعۀ تاریخی روی داده شده بر روی زمین، در یک زمان معین و مکان معین میباشد. به این واقعه بسیاری شهادت داده اند. رستاخیز او از مرگ نیز یک داستان ساخته شدۀ مسیحیان نیست. بلکه آن نیز توسط شاهدان بسیاری تایید شد و توسط دشمنان او نیز اعتراف شد. سخن گفتن از عیسای مسیح بدون در نظر کردن چنین عیسای مسیح تاریخی یک سخن گفتن بی اساس و بی پایه است و یا حداقل برخاسته از منطق درست انسانی نیست.

از اینرو، موعظه کردن در بارۀ مسیح، بدون موعظه کردن در بارۀ صلیب او، مرگ او، و رستاخیز او از مرگ، یک سخنرانی گزافه است، زیرا برای اثبات درستی آن بر درستی استوار نیست. از اینرو سخن گفتن از چنین مسیحی بدون صلیب و بدون رستاخیز بیهوده است. زیرا در دنیا و در تاریخ بشری چون به میزان تعلیم و سخنوری و استعداد انسانی و محبوبیت، نفوذ و تاثیر انسان بر انسان برویم، چه بسا افراد فراوانی را پیدا خواهیم کرد، چه در میان بت پرستان، خونخواران، آدمکشان، فاسدان و یا حتی در میان پرهیزکاران و معلمان اخلاق و غیره. عیسای مسیح تنها زمانی عیسای مسیح معرفی میشود که به مرگ او بر صلیب و آنچه یکبار و برای همیشه برای رستگاری انسان از محکومیت و غضب خدای قدوس با تسلیم شدن خود، انجام داد اشاره شود. بدون آن عیسای مسیح یک شخصیت تقریبا تخیلی است. اما با آن، قلبها ارامش یافته اند. جانها از اسارت آزاد شده اند. شکوفایی تمدن آغاز شده است. برابری انسانها دفاع شده، ازادی بیان و عقیده و ارزش و بهای انسانی مبارزه شده، محبت ریشه دوانیده شده، فروتنی زندگی شده، بخشش در سر لوحه قرار گرفته شده، زیستن در دردها معنا شده و زیبا شده، اشکها پاک شده، زنجیرها شکسته شده، شبها پایان یافته و ابدیت به زیبایی ذره ذره در دل پیروان او و مشتاقان او شکوفه زده، باز شده و به امید شکفته شدن چون از وادی سایۀ موت نیز عبور کنند، هراسی ندارند، زیرا میدانیم که او با انهاست. ایا او با شما نیز هست؟ منظور من، نه فقط عیسی بن مریم، یا فقط عیسای ناصری، یا فقط عیسای نبی، بلکه عیسی که مسیح بود. او که بر صلیب بر گناهان شما مُرد، دفن شد، و روز سوم قیام کرد و امروز زنده است و روزی برای داوری بر هستی و آوردن پادشاهی بی زوال و جاودانی خود بر روی زمین بازمیگردد. ایا شما این عیسای مسیح را میشناسید؟

 

 

 

درباره ح. گ.

اهل سمنانم. در یک خانواده چوپان بدنیا آمدم. دوران کودکی و خردسالی من جایی بود بین ییلاق و قشلاق بین فیروزکوه و سمنان. هنوز صدای پای اسبها و یابوهایمان که از روی شن های رودخانه های اطراف فیروزکوه رد میشدیم و من و برادر کوچکترم در خورجین های آنها گذاشته شده بودیم را در گوشهای خودم دارم. آواز عقابها بر فراز صخره ها و صدای رودخانه که گویی تمام دره ایی که از آن رد میشدیم را پر کرده بود و ما انگاری از دل آبها میگذشتیم. آه کوههای سر به فلک کشیده! چشمه های خنک و همیشه پربار! تا اینکه به سمنان برای تحصیل آمدیم. سال ۱۳۵۷ که شاه رفت من سیزده سالم بود. یاد مادرم بخیر به ما که کله پرشوری داشتیم بخصوص به برادرم که بعدا فهمیدیم او یک کمونیست است میگفت: شما حالیتون نیست دارید چکار میکنید. او سواد خواندن یا نوشتن هم نداشت! برادرم دستم را گرفت و مرا عضو کانون دانش آموزان ایران، شاخه دانش آموزی حزب توده ایران کرد. مجله آذرخش را کانون ما چاپ میکرد و من آن را در مدرسه راهنمایی دکتر مصدق پخش میکردم. رویا و آرزوهای خوبی داشتیم. برای اتحاد کارگری و نابودی امپریالیست جهانی تلاش میکردیم. نوک کفش من سوراخ بود که پوسترهای آیت الله خمینی را که حزب آن را چاپ کرده بود و فواید الله اکبر و مبارزه متحد را بر علیه آمریکا و غرب را روی آن شعار میداد روی در و دیوار سمنان با سریشم شبهای تابستان میچسبانیدیم. از کمیته محل کتک خوردیم و نقل مجلس فامیل و همسایه ها بودیم که ما را بی خدا و کافر میدانستند. از همان نوجوانی خواندن ومطالعه بخشی از زندگی من شد. از ماهی سیاه کوچولو شروع کردم تا تاریخ قدیم ویل دورانت. من دوستار ادبیات بودم. داستان را دوست داشتم پس گرایش به داستان سرایی و نوشتن کردم. من مقدار زیادی از ادبیات روس را که به فارسی ترجمه شده بود را تا سن نوزده سالگی خواندم. همچنین ادبیات آمریکای جنوبی و اروپا را که به زبان فارسی ترجمه شده بود را در طول سالهای نوجوانی و جوانی ام خواندم. با ادبیات ایران خارج از شاعرانی چون حافظ و سعدی و غیره با نویسندگانی معاصری مثل هدایت، گلشیری، جلال آل احمد، چوبک، دولت آبادی، ساعدی و شاملو و نیما و مشیری و هوشنگ ابتهاج و احسان طبری اشنایی دارم. من شدیدا دوستدار موسیقی کلاسیک بودم و تمام قلب و جان و روح مرا تسخیر میکرد. از شوستاکوویچ گرفته تا باخ و موتزارت و بتهون و چایکوفسکی. در این ادبیات روس بود که به مرور زمان به شخصیتهای آن دقیق شدم و عمیقا فاصله ایی غریب از حیث دیدگاه زندگی، جهان بینی کلی و امور درون زندگی مشاهده کردم و از خودم میپرسیدم: چرا؟ چرا نوشته های ما گویی یک تکرار و چرخیدن به دور خود در حول محور یک نیاز، یک فکر، یک خواسته و یک ارمان است. و بنظر میرسد که هیچکس آن را هنوز پیدا نکرده است. هنوز در یک تلاطم و بیقراری تمام ملتی دور میزند؟ پس این صلح کجاست؟ این ارامش؟ چرا میتوانم ژرفنای عظیمی را یک نورد و پیمایش کوهی عظیم و درنوردیدن آن با پیروزی و شکست و خنده و اشک را با هم در موسیقی کلاسیک، باخ و موتزات و بتهون و چایکوفسکی ببینم اما در سه تار محمد رضا لطفی دردی عمیق، بغضی فروخورده و هق هق دل رنجور را فقط ببینیم که در امید صبح است اما صبح گویی هرگز از دل شب بالا نمیزند؟ و وقتی با آثار تارکوفسکی آشنا شدم و بر صبر آهنین او برای نشان دادن عمق درد و رنج درون انسان تعمق کردم، در حرکت آرام و کشنده دوربینهای او بر روی رنگهای خاکستری و چهره های کوبیده شده انسانها، برای من سوالی کشنده را برانگیخت: پس آن صلح جاودان کجاست؟ یادم میاید به خوبی بیادم میاید که حتی در همین روزهای اوج فرهنگی و فعالیتهای سیاسی و هنری من، عمق خودم را سیاه میدیدم. کسی آن را نمیدانست اما خودم میدانستم. درونم پر از شرارت بود. افکارم ناپاک بود. و میل به طغیان و زشتی در عمق وجودم بود. نمیدانستم اسمش چیست اما میدانستم آن را به رغم تمامی محجوبیت من، خوبی من در محل و در بین در و همسایه ها، درونم فاسد بود و میل به انجام شرارت داشتم. در جلسه یادبود یکی از پسران دوست حزبی ما بود که در جنگ ایران و عراق کشته شده بود، اه، امان از ان جنگ! تمام هستی و روح و روان ما را برای همیشه نابود کرد. ما را با خودش ویران کرد و به گور برد! در ان جلسه بود که با قرایت اشعار لنگستون هیوز( سیاه همچون اعماق آفریقای خودم) توسط احمد شاملو آشنا شدم و تمام زندگی من با شعر : عیسای مسیح هیوز برای همیشه عوض شد. آن هم هیوزی که کمونیست بود! روی جاده مرگت به تو برخوردم بی آنکه بدانم که تو از آن میگذری/ هیاهوی جماعت که به گوش آمد/ خواستم برگردم اما کنجکاوی مانعم شد/ انبوه بی و سر و پاها چنان غریو میکشید/ اما چنان ضعیف بود که به اقیانوسی خفه و بیمار میمانست/ ناگهان ضعفی عجیب عارضم شد/ اما ماندم و پا بر نکشیدم/ حلقه ایی از خار خلنده بر سر داشتی و به من نگاه نکردی/ گذشتی و بر دوش خود بردی همه محنت مرا./ من با تمام وجود چنین کسی را میطلبیدم، چنین قدرتی، چنین رابطه ایی، که تمام محنت مرا با خودش ببرد، برای همیشه و به من ارامش بدهد. و این آغاز جستجوی من در سن هیجده سالگی در باره عیسای مسیح بود. باید به سربازی میرفتم. حزب منحل شده بود. همه یا به زندان افتادن بودند یا توبه کرده بودند یا فرار کرده بودند. برادرم فرار کرده بود. یک روز همه ما را بوسید و رفت که رفت. و ابروی ما در محل رفته بود. دختری را دوست داشتم که حتی یک دقیقه با او قدم نزده بودم. او را در کانون دیده بودم. درست موقعی که من به سربازی رفتم و در دوران آموزشی بودم یک نامه برایم نوشت که او کس دیگری را دوست دارد و رابطه ما تمام شده است. دخترک خاین! بعدها فهمیدم از یک پسر پولدار بالای شهر تهران که خانه اش در جردن بودن خوشش آمده بود. این خیانت بود. این بی رحمی بود. و من هم که دیگر امیدی به فردای با او را نداشتم پس از تمام شدن دوره اموزشی در پادگان لویزان، روزی که به میدان راه آهن ما را بردند که به جبهه بفرستند در همان میدان فرار کردم. برای خانواده من این اوج بدبختی و بی آبرویی بود. برادر بزرگم از ایران فرار کرده و من هم از سربازی. شش ما فراری بودم. زیرا پل خوابیدم. گرسنگی کشیدم. و بالاخره یک شب دستگیر شدم. اول بردنم به زندان نارمک بعد به بهارستان و از آنجا به اوین. دو هفته در اوین بودم. از اوین مرا به زندان ارتش در میدان پاستور بردند. در زندان نماز خواندم. روزه گرفتم. گریه کردم. تا این الله شاید همان قدرت و رابطه ایی باشد که بیاید و همه محنت مرا باخودش ببرد و اینده ایی روشن به من بدهد. در تاریکترین و مخوفترین روزهای زندگی ام الله هیچ پاسخی برای من نداشت. از زندان به همراه دو تا دژبان با دستنبدی های سرد و نقره ایی که روی دستهایم بود از میان ماشینهای وحشی و دود کشنده دور میدان بهارستان با شرم و بی آبرویی که بر من هوار شده بود و در عین حال در پوچی مطلق که بر جانم سنگینی میکرد، مرا مستقیم به جبهه های جنگ بردند. در گیلانغرب. از گیلانغرب تا دهلران و فکه و دارخوین و دزفول در میان تپه ها و دره ها و سوراخها سالهای اضطراب و مرگ سپری شد. در چهار عملیات جنگی قرار گرفتم و دو بار به فاصله اندکی از مرگ رهایی پیدا کردم. منشی گروهان بودم. باید برای کشته ها و زخمی ها گزارش مینوشتم. و در این روزهای عمرم بود که الله برای من تماما مرد! بی رحمی و سقاوت جنگ، فساد بین سربازها و اینکه شاید همین امشب سرت را ببرند و روی سینه ات بگذارند، و از همه مهمتر، عدم بخشش و تنفر بین شیعه وسنی مرا عذاب میداد. و اینکه همین ارتش و قدرت و تنفر بر تمام یک مملکت حکومت میکند اما باز خودش را دین صلح و آرامش و سعادت میداند . تبلیغ میکند که تنها پاسخ برای بشریت است. هست؟ بود؟ پس کجا بود؟ جنگ تمام معنای زندگی را از من گرفت. هر وقت به مرخضی میامدم و میخواستم برگردم به جبهه امید اینکه زنده برگردم نداشتم و گمان میکردم بلاخره یکروز یک طبق هم برای من در سر محل لتیبار میگذارند( شاید!) دو سال و شش ماه در جنگ بودم. از جنگ زخمی در جان و روح و روان برگشتم. به سیگار و عرق و مواد مخدر روی آوردم. و اما در ته دلم عیسای مسیح لنگستون هیوز هنوز زنده بود. از سمنان خسته شدم بودم. همه کوچه و پس کوچه هایش برای من پر بود از خاطره و همه آن خاطرات درد غریبی را بر روانم میاورد و من آن را نمیخواستم. به تهران رفتم. با عباس از بچه های قدیمی حزب یک جایی گرفتیم در اوین درکه. استخدام یک شرکت خاکشناسی شدم که حوالی ونک بود. کار بود و خوردن عرق و تریاک. تاثیر جنگ و زخمهای آن را فریاد نمیزدم بلکه بدون اینکه از آن حرف بزنم در جان و روحم مانند صلیبی سنگین میکشیدم همان صلیبی که هیوز در شعر خود سخن میگفت. در میان مردمی زندگی میکردم که شادمانی و روح زندگی در آنها مرده بود و سیاهی بود که قامت کوچه و خیابان را پر کرده بود. فیلم های تارکوفسکی به من آرامش میداد و سوالی عجیب در من آغاز کرده بود که کجاست آن صلح پایدار و کیست آنکس که میتواند از پس این همه درد و رنج و مرگ و نابودی برآید؟ هامون را که دیدم کاری از مهرجویی، تمام فرهنگ و سنت ممکلت خودم را در هامون گمشده فلسفه و عشق و زندگی و حیات ازلی پیدا کردم. من هامون بودم که زیر بار سنگین گذشته، لعنت دیروز پدرانم و شرارتهایی که آنها بار آورده بودند و پوچی و تهی بودن زندگی حاضر که خالی از محبت پاک و بی ریا بود نفس میکشیدند. این فلیم را بیش از بیست بار نگاه کردم و تقریبا تمام نوشته های آن را حفظ شدم. یک روز از عباس پرسیدم در باره عیسای مسیح چه میداند. کتاب آخرین وسوسه مسیح را به قلم نیکوس کازنتزاکیس به من داد. این کتاب را تمام کردم. کتاب زوربای یونانی او را خواندم. این را تمام کردم، کتاب قدیس فرانسیس بعد آزادی یا مرگ بعد گزارش به خاک یونان. در کتاب گزارش به خاک یونان بود که من با ایات کتابمقدس در پاورقی ها اشنا شدم. البته در کتب دیگر او هم چند تایی پیدا کردم. از انجیل به قل متی، یا یوحنا. و برای من عجیب بودند. زیبا اما عجیب. من نه مسیح را در خواب دیدم و نه رویا دیدم. من با مسیح بر روی جاده مرگش ملاقات کردم و اینکه چرا باید یک جوان بر بالای صلیب برای دیگران بمیرد. این سوال مرکز جستجوی من در خصوص مسیح بود. و شاید دلیلش این بود که برای من زندگی یک جاده ایست که رو به مرگ است. همه خواهند مرد. اما چرا باید یکنفر برای دیگران بمیرد؟ لطفا در نظر داشته باشید که در تمام این سالها من حتی یکبار قادر به خواندن کتابمقدس نبودم. یعنی نمیتوانستم آن را پیدا کنم. و مسلما آن زمانها سیستم اینترنتی و فوج دسترسی به چنین منابعی بسیار نادر و ناچیز بود و من به آن اصلا دسترسی نداشتم. اما جالب اینجاست که در دنیای تاریک افکارم این بارقه های نور کلام خدا و آیات جسته و گریخته کتابهای کازنتزاکیس که در پاورقی آنها را پیدا کرده و میخواندم منبع خوراک روحانی من از الیهات مسیحی بود. به من بارقه ایی را میداد که به آن فکر کنم و افکارم را در حول آن گسترش بدهم. ازدواج کردم که خودش داستانی دیگر است. و ازدواج من تماما در حول و حوش زندگی مسیح و رابطه او با انسانهای اطراف او شکل گرفت. در محبت ساده و بیر یای او به مردمی که از حیث میزان اجتماعی و فرهنگی طرد شده بودند. من خودم را بیگناه نمیدانستم از اینرو درک کردن دردها و شرارتهای دیگران برای من سخت نبود. شرارت را در تار و پود خودم میدیدم. نمیدانستم توبه کردن و ایمان آوردن چیست اما میدانستم که تمام وجود من تاریک است. و من به وضوح این تاریکی را بر تمام ایران میدیدم. بر تمام مردم ما. همان مردمی که روزی برای آنها من مبارزه میکردم و میخواستم جامعه ایی پر از صلح و سعادت را داشته باشند. تازه فهمیده بودم که محال بود! زیرا جنگ و شرارت و فساد جامعه از من آغاز میشود. از رابطه های کشنده و بدون رحم و ترحم. بدون بخشش و بدون گذشت. و من باور داشتم که در میان گناهکاران و شریران زندگی میکنم زیرا خودم یکی از آنها بودم. داستانم را کوتاه کنم. سالها بعد که به آمریکا آمدم و انجیل را به زبان فارسی برای اولین بار خواندم. تنها و تنها تمرکز من به تعالیم مسیح بود. به سخنانش. به زندگی اش. به رفتارش. به آنچه بر روی زمین کرد. در برابر این عظمت او، اویی که در پی شناخت او بودم و سالها در پی اش میگشتم. تازه فهمیدم این بوده است که در پی من میگشته است. او به روی زمین آمده بود، خدا جسم گرفته بود به روی زمین آمده بود و در پی انسان شرور و گناهکاری چون من میگشته است. من گمشده! من له شده در شرارت گناهانم! من خیانت شده مذهب و گمراه شده و فریب خورده سیاست و افکار انسانی انسان. آه او چه زیبا بود! آه او چه شیرین بود! سرخ بود مثل انارهای درشت و خوشمزه باغهای سمنان! مثل گل زیبا و خوشبوی نرگس! تنها یک چیز میدانستم و به یک یقین کامل رسیده بودم که من گناهکارم و او قدوس است. من باید به شرارت و گناهانم نزد او قلبا اعتراف کنم تا مرا ببخشد و چنین کردم. و او بر تشنگی و گرسنگی جانم ریخته شد و مرا از مرگ و فنای ازلی یکبار برای همیشه نجات داد. من تمام او را در این مدت سه سالی که بر روی زمین بود و برای ما در انجیل نوشته شده بود را مثل آب خنک چشمه های فیروزکوه در کویر داغ دلم. در افکار پوسیده و خیانت شده ام. در ذات کثیف و گناه کارم. در شب مخوف فردایی که میامد و من برای آن اماده نبودم، نوشیدم. نوشیدم. نوشیدم. و او فکر و جان و روح مرا با فیض و محبت و حقیقت خودش یکبار برای همیشه مهر و موم کرد. برای من از رازی سخن گفت که تمام نسل ایرانی من در پی گشایش آن راز بودند. آن نوشداروی سهراب. آن شراب. آن سیمرغ. آن خرقه. آن فراق. آن حجاب. آن مستانگی. آن فرزانگی. آن ناقوس. آن پریا. آن انار. همه این عزیزان در پی یافتن یک راز بودند. و من آن راز عظیم را در خود عیسای مسیح دیدم. میدانی دوست عزیزم! گوش کن! خود او آن راز عظیم بود و هست و خواهد بود و خواهد ماند. و من امروز خادم این راز عظیم برای شما هستم.

مقاله مرتبط

از برگزیدگی تا به جلال

از برگزیدگی تا جلال نوشتۀ: ح.گ من و شما بارها و بارها ازعبارت نجات سخن ...