شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
خانه / کلیسا / همه چیز برای بدن مسیح، کلیسا

همه چیز برای بدن مسیح، کلیسا

همه چیز برای بدن مسیح، کلیسا
از کاشتن کلیسا تا بنا و تقویت کردن ان
هیچکس محبت نصف و نیمه را نمیخواهد، امروز خوب فردا بد! و هیچکس هم خانۀ نصفه و نیمه نمیخواهد، دیوار باشد اما پنجره ایی نباشد؛ دیوار و پنجره باشد، اما در ورودی نباشد! در ضمن در هیچ رابطه ایی یا نقشه ایی، هیچکس تا به هدف خود نرسد، آن را رها نمیکند، مگر اینکه یا انگیزه از ابتدا نادرست بوده یا باور به رسیدن به هدف استوار نبوده یا تدارکات برای به هدف رسیدن ناقص بوده است. شما چه سازنده ایی را دیده اید که ساختمانی را که باید به تمام میرساند را، بدون اینکه تمام کرده باشد، سقف آن گذاشته نشده باشد، یا لوله کشی داخل نشده باشد، برق کشی تمام نشده باشد، و او این ساختمان را به شما تحویل بدهد و بگوید: بفرماید این هم ساختمان سفارشی شما!
شما این حقیقت را در نظم الهی یهوه، خدای ما در عیسای مسیح و نقشۀ نجات او میبینید. پولس رسول میگوید، “زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد. و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد”( رومیان ۸: ۲۹- ۳۰). سپس چنین امیدی را به ایمانداران میدهد، ” چونکه به این اعتماد دارم که او که عمل نیکو را در شما شروع کرد تا آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید”( فیلیپیان ۱: ۶).
این آیات به ما میگویند، خدای قدوس، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، در عیسای مسیح نه تنها ما را یافت،بلکه ما را در او به کمال خواهد رسانید. خداوند، برگزیدگان خود را در نیمۀ راه رها نخواهد کرد تا به هوای خودشان رشد کنند یا در دشواریهای زندگی و خدمت و ایمان مسیحی دست و پا بزنند.
ما اینچنین نقصان خدمتی را در زندگی زمینی عیسای مسیح در بین قوم خود و مردم افراد خود نخواهیم دید، بخصوص وقتی به یافتن خادمین برگزیدۀ خود برای کاشتن کلیسای خود، سپس برای بنا و تقویت کلیسای خود میرسد. عیسای مسیح در مدتی که بر روی زمین بود، گمشدگان را فراخواند، از آنها کلیسای خود را بنا کرد، کلیسای خود را با تعالیم خود تقویت نمود، برای ان نمونه ایی شد، جان خودش را برای آن داد، پشتیبانی برای او فرستاد تا با آن بماند، و فرمود که او را هرگز ترک نخواهد کرد، و تا انقضای عالم با او خواهد بود.
از اینرو میتوان تمام خدمت مسیح بر روی زمین را به سه مرحله طبقه بندی کرد:
۱-یافتن.
۲-تقویت کردن.
۳-بنا کردن.
۱-یافتن.
برای عیسای مسیح این کاملا روشن شده بود که پدر اسمانی او برای چه طرح الهی او را به زمین فرستاده بود. تمرکز او به فرمان و اجرای آن بود. در انجیل متی میخوانیم که او میفرماید، ” زیرا که پسر انسان آمده است تا گمشده را نجات بخشد”( متی ۱۸: ۱۱). و او برای یافتن این گمشدگان به شهرهای اسرائیل رفت، حتی در شهرهایی که غیراسرائیلیان ساکن بودند تا آنانی که تشنه و گرسنۀ نیکی مطلق خدا بودند را یافته و آنها را نجات بخشد. او رو به مردم میکند و میفرماید، “مرا لازمست که به شهرهای دیگر نیز به ملکوت خدا بشارت دهم زیرا که برای همین کار فرستاده شده ام”( لوقا ۴: ۴۳ ).آنگاه که او در بین گمشدگان خدمت میکرد، فرمود: “زیرا که پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند”( مرقس ۱۰: ۴۵).
سوال: ایا برای شما این روشن شده است که ماموریت شما در ایمان مسیحی چیست؟
۲-تقویت کردن.
وقتی عیسای مسیح گمشدگان را یافت، آنانی که برای نجات ازلی برگزیده شده و ان را با اعتراف ایمان خود و عمل خود ثابت کرده بودند، انها را تقویت کرد. به آنها خوراک الهی بخشید. آنان را نه تنها با حضور خود، با همراهی خود محبت نمود، به انها قوت بخشید تا کارهایی را انجام دهند که او انجام میداد و آنها را قوت بخشید تا بر نیروهای پلید قوت یافته و پیروز شوند، انها از کلام خود، از اسرار الهی تعلیم داد. در نوشتۀ متی میخوانیم، “و وقتی که بنشست شاگردانش نزد او حاضر شدند. آنگاه دهان خود را گشود ایشان را تعلیم داد”( متی ۵: ۱). او گمشدگان را نیافت که آنها را به حال خود رها کند تا خودشان رشد کنند! بلکه آنها را تعلیم داد تا رشد کنند. او آنها را به درک اسرار الهی تجهیز نمود. در جایی او به آنان میفرماید، “دانستن اسرار ملکوت آسمان به شما عطا شده است لیکن بدیشان عطا نشده”( متی ۱۳: ۱۱). و او این محبت خود را برای تقویت کردن ایمانداران و پیروان خود را تا به آخرین ساعتهای عمر زمینی خود انجام داد. اتفاقا شاگرد او یوحنای رسول مینویسد، “و قبل از عید فصح چون عیسی دانست که ساعت او رسیده است تا از اینجهان به جانب پدر برود خاصان خود را که در این جهان محبت مینمود ایشان را تا به آخر محبت نمود”( یوحنا ۱۳: ۱ ). او این غیرت و پیگیری تعلیم دادن شاگردان خود را پس از رستاخیز خود از مرگ نیز انجام داد. او ذهن آنها را روشن کرد تا کلام خداوند را و تمامی نوشتجات عهد عتیق را که در خصوص او نوشته شده بود را درک کنند و بفهمند که برای چه او باید میامد، زجر و رنج میکشید، مصلوب شده و روز سوم قیام میکرد( لوقا ۲۴: ۲۷و ۴۴-۴۷ ).
سوال: ایا شما کسی که پس از بشارت شما به مسیح ایمان بیاورد را رها میکنید و دیگر او را ملاقات نمیکنید؟ آیا تلاش میکنید تا نیازهای روحانی او را برآورده کنید؟
۳-بنا کردن.
بنا کردن همان ساختن است. نقشه هست، لوازم هست، شما از آنها استفاده میکنید و بنایی را میسازید. عیسای مسیح چگونه پیروان خود را بنا کرد، ساخت:
۱- با تاسیس کلیسای خود از میان آنها، به رغم تمامی تفاوتهای شخصیتی و خدمتی (متی ۱۶: ۱۸- ۱۹).
۲- با سپردن روح القدس به آنها، تا آنها را برای خدمت و تقویت ایمان پشتیبان باشد (یوحنا ۱۴: ۱۶- ۱۷).
۳- با شدن نمونه ایی والا برای آنها (اول پطرس ۲: ۲۱).
۴- آماده کردن انها برای جفا دیدن برای انجیل و پادشاهی اسمانی( یوحنا ۱۶: ۱-۴ ).
۴- با دادن حکمی تازه به آنها: “یکدیگر را محبت نمایید چنانکه من شما را محبت نمودم”(یوحنا ۱۳: ۳۴).
۵- با دادن امید بازگشت دوبارۀ خود (متی ۲۶: ۶۴).
نمونۀ عیسای مسیح برای کلیسای او:
شما تاثیر و کمال این خدمت عیسای مسیح و نمونۀ بارز او را در زندگی پطرس رسول میبینید که چگونه یک ماهیگیر را به یک رهبر کلیسا اولیۀ خود، به یک نمونۀ والا و نهایتا کسی که حتی جان خودش را برای مسیح بدهد مبدل میسازد. یا پولس رسول که همه زندگی خود را نه تنها برای کاشتن کلیسای مسیح در هر شهر و هر دیاری داد، بلکه تمام وقت و قوت را نیز داد تا این بدن را بنا کند، تقویت کند. آنها کلیسای مسیح را در جایی اغاز نکردند تا آن را ول کنند تا به امید خدا خودش بارور شده و آن تقویت شده و بنا شود! بلکه برای آن وقت گذاشتند، برای آن دل سوزاندند، برای آن حتی از مال و زندگی خودشان دادند، تا بدن مسیح، کلیسای او بنا شود، تقویت شود و رشد کند و چند برابر شود. شما همین سه مرحلۀ خدمت عیسای مسیح را در خدمت پولس رسول میبینید:
۱-یافتن.
پولس رسول میگوید اگر به مسیح بشارت میدهد بر او فخری نیست، زیرا این امر ضرورتی است اجتناب ناپذیر برای ایمان؛ لیکن، پولس میگوید، وای بر او اگر بشارت ندهد( اول قرنتیان ۹: ۱۶). در راه این بشارت دادن و یافتن گمشدگان پولس رسول از هیچ تلاشی دریغ نکرد. پولس رسول در رسالۀ اول خود به ایمانداران قرنتس مینویسد: “زیرا با اینکه از همه کس ازاد بودم خود را غلام همه گردانیدم تا بسیاری را سود برم”( اول قرنتیان ۹: ۱۹). پولس رسول، همانطور که از خدمت او آگاه هستیم، تمام قوت و تلاش خود را برای رساندن مژدۀ نجات مسیح، خداوندی او، و پادشاهی آسمانی خدا وقف نمود. در اینجا به ایمانداران قرنتس میگوید که برای آوردن انسانهای گمشده از هر قماشی، خودش را به حد آنان کوچک کرده است تا آنها را درک کند، زبان آنها را بفهمد تا آنها را به نزد مسیح خداوند بیاورد. او میگوید همۀ این کارها را برای بالا بردن اسم خودش، اسم فرقۀ خودش، اسم کلیسای خودش نکرد، بلکه ” همه کار را به جهت انجیل میکنم” ( ایۀ ۲۳). در ادامۀ همین بخش از نامۀ خود در فصل دهم او به آنها میگوید که حتی تمامی نفع و تمامی مزیتهای خودش را در راستای بشارت انجیل فدا کرده است، “چنانکه من نیز در هر کاری همه را خوش میسازم و نفع خود را طالب نیستم بلکه نفع بسیاری را تا نجات یابند”( ۱۰: ۳۳). در نامۀ خود به ایمانداران روم این شدت، آوردن غیر ایمانداران به پادشاهی خدا، چنان غم شدیدی به او میدهد، که او حتی راضی میشود که خودش را برای انجیل مسیح برای نوشته شدن نام برادران یهودی خود در دفتر حیات، فدا کند، خود را از حیات محروم سازد (رومیان ۹: ۱- ۳ ).
۲- تقویت کردن.
اگر پولس رسول کلیسایی را در شهری میکاشت، آن را به هوای خود ول نمیکرد که رشد کند! بلکه به آنها سر میزد، یا با نوشتن نامه یا با فرستادن ایمانداری به نزد آنها، انها را در ایمان و دروس درس الهیات مسیحی تقویت میکرد(اعمال رسولان ۱۴: ۲۲). او رو به ایمانداران شهر افسس میگوید که به مدت سه سال چگونه هر وقت با ایشان بسر میبرده تا آنها را تعلیم داده و بارور سازد(اعمال ۲۰: ۱۸). او به تیموتائوس در آخرین نامۀ خود مینویسد که او هر تلاشی را برای برگزیدگان در مسیح خواهد کرد تا آنها تا آخر در نجات خود استوار بایستند و از آن لغزش نخورند(دوم تیموتائوس ۲: ۱۰).
۳- بنا کردن.
پولس رسول در نامۀ خود به کلیسای قرنتس که اسیر تعالیم نادرست شده و گمان و تصور آنها از زیستن مسیحی به علائم و نشانه های روح القدس مبدل شده بود و هر کس به نوعی به استعداد و توانایی خود میبالید، میگوید که تمام زندگی مسیحی ما باید برای بنای کلیسای مسیح باشد. او مینویسد، “پس ای برادران مقصود این است که وقتی که جمع شوید هر یکی از شما سرودی دارد تعلیمی دارد زبانی دارد مکاشفه ایی دارد ترجمه ایی دارد باید همه به جهت بنا بشود”( اول قرنتیان ۱۴: ۲۶ ). نحوۀ گفتن این جمله خیلی جالب است. فعل “بشود” یا “اجازه بدهید بشود” همان “گینستو ” است که “میدل امپریتیو ” و سوم شخص مفرد یا جمع میتواند باشد. این عبارت در چنین حالتی زمانی قید میشود که یک شخص با اقتدار و نفوذی که دارد آن را فرمان میدهد. پیشنهاد نمیکند، بلکه دستور میدهد. و پولس این بنا کردن کلیسا را به ایمانداران قرنتس دستور میدهد.
این عبارت با عبارت “بنا کردن” همراه شده است. در یونانی آن را “اویکویومن” میخوانند. یعنی ساختن، ساختن و بنا کردن. در زبان یونانی عبارت خانه و منزل از همین عبارت گرفته میشود. خلاصه اینکه، پولس رسول استفاده کردن از استعدادها برای کلیسا را برای ساختن و بنای کلیسا را به آنها فرمان میدهد.
این چنین فرمان و چنین فعلی در نامه های دیگر پولس خودش را با همین اقتدار و قدرت دستور دادن به انجام ان نشان میدهد. در نامۀ دوم خود به کلیسای قرنتس میگوید که این اقتدار و این خواندگی او برای “بنا کردن” ایمانداران به او داده شده است نه برای خرابی آنها(دوم قرنتیان ۱۰: ۸)؛ عین همین را بار دیگر به آنها تکرار میکند،” به حسب قدرتی که خداوند به جهت بنا نه برای خرابی به من داده است”( دوم قرنتیان ۱۳: ۱۰). او به ایمانداران افسس این هشدار و تذکر را میدهد که، “هیچ سخن بد از دهان شما بیرون نیاید بلکه آنچه به حسب حاجت و برای بنا نیکو باشد، تا شنوندگان را فیض رساند”( افسسیان ۴: ۲۹).
پایان سخن
پولس رسول به ایمانداران افسس میگوید، که عیسای مسیح جان خودش را محبت نمود و این محبت آنقدر عمیق و زنده بود که او حتی برای کلیسا جان خود را فدا کرد. سپس او دلیل این کار مسیح را تشریح میکند، ” تا آن را به غسل آب بوسیلۀ کلام طاهر ساخته تقدیس نماید. تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد تا مقدس و بی عیب باشد”( افسسیان ۵: ۲۵- ۲۷).
در همان رسالۀ دوم قرنتیان باب ۱۴ پولس رسول تقریبا ۵ بار از عبارت بنا شدن یا “اویکویومن” استفاده میکند که نهایتا به آیۀ ۲۶ ختم شده است که همه چیز ما، تمامی هدایای ما، تمامی استعدادهای ما، تمامی تلاشهای ما، خدمت ما، تعلیم ما و نهایتا زیستن روزانۀ ما باید برای بنا کردن کلیسای مسیح باشد و بس. به نظر میرسد در این عبارت پاسخ این سوال نهفته است که چرا همه چیز باید برای بنای کلیسای مسیح باشد. زیرا عیسای مسیح همه چیز خودش را برای کلیسای خود داد تا آن را پیدا کرده و از گناه بشوید، سپس تا آن را تقویت کند، انگاه تا آن را بنا کرده و نهایتا آن را شسته و مقدس به پدر آسمانی خود تحویل بدهد، “اما زمانی که همه مطیع وی شده باشند آنگاه خود پسر هم مطیع خواهد شد او را که همه چیز را مطیع وی گردانید تا آنکه خدا کل در کل باشد”( اول قرنتیان ۱۵: ۲۸).
سوال: تمامی هدف خدمت شما چیست؟ و چه چیزی را در نیت و سرانجام آن میبنیید؟ نام و اسم خودتان؟ کلیسای شما؟ شهرت شما؟ یا نام مسیح و بنا کردن کلیسای او؟

درباره ح. گ.

اهل سمنانم. در یک خانواده چوپان بدنیا آمدم. دوران کودکی و خردسالی من جایی بود بین ییلاق و قشلاق بین فیروزکوه و سمنان. هنوز صدای پای اسبها و یابوهایمان که از روی شن های رودخانه های اطراف فیروزکوه رد میشدیم و من و برادر کوچکترم در خورجین های آنها گذاشته شده بودیم را در گوشهای خودم دارم. آواز عقابها بر فراز صخره ها و صدای رودخانه که گویی تمام دره ایی که از آن رد میشدیم را پر کرده بود و ما انگاری از دل آبها میگذشتیم. آه کوههای سر به فلک کشیده! چشمه های خنک و همیشه پربار! تا اینکه به سمنان برای تحصیل آمدیم. سال ۱۳۵۷ که شاه رفت من سیزده سالم بود. یاد مادرم بخیر به ما که کله پرشوری داشتیم بخصوص به برادرم که بعدا فهمیدیم او یک کمونیست است میگفت: شما حالیتون نیست دارید چکار میکنید. او سواد خواندن یا نوشتن هم نداشت! برادرم دستم را گرفت و مرا عضو کانون دانش آموزان ایران، شاخه دانش آموزی حزب توده ایران کرد. مجله آذرخش را کانون ما چاپ میکرد و من آن را در مدرسه راهنمایی دکتر مصدق پخش میکردم. رویا و آرزوهای خوبی داشتیم. برای اتحاد کارگری و نابودی امپریالیست جهانی تلاش میکردیم. نوک کفش من سوراخ بود که پوسترهای آیت الله خمینی را که حزب آن را چاپ کرده بود و فواید الله اکبر و مبارزه متحد را بر علیه آمریکا و غرب را روی آن شعار میداد روی در و دیوار سمنان با سریشم شبهای تابستان میچسبانیدیم. از کمیته محل کتک خوردیم و نقل مجلس فامیل و همسایه ها بودیم که ما را بی خدا و کافر میدانستند. از همان نوجوانی خواندن ومطالعه بخشی از زندگی من شد. از ماهی سیاه کوچولو شروع کردم تا تاریخ قدیم ویل دورانت. من دوستار ادبیات بودم. داستان را دوست داشتم پس گرایش به داستان سرایی و نوشتن کردم. من مقدار زیادی از ادبیات روس را که به فارسی ترجمه شده بود را تا سن نوزده سالگی خواندم. همچنین ادبیات آمریکای جنوبی و اروپا را که به زبان فارسی ترجمه شده بود را در طول سالهای نوجوانی و جوانی ام خواندم. با ادبیات ایران خارج از شاعرانی چون حافظ و سعدی و غیره با نویسندگانی معاصری مثل هدایت، گلشیری، جلال آل احمد، چوبک، دولت آبادی، ساعدی و شاملو و نیما و مشیری و هوشنگ ابتهاج و احسان طبری اشنایی دارم. من شدیدا دوستدار موسیقی کلاسیک بودم و تمام قلب و جان و روح مرا تسخیر میکرد. از شوستاکوویچ گرفته تا باخ و موتزارت و بتهون و چایکوفسکی. در این ادبیات روس بود که به مرور زمان به شخصیتهای آن دقیق شدم و عمیقا فاصله ایی غریب از حیث دیدگاه زندگی، جهان بینی کلی و امور درون زندگی مشاهده کردم و از خودم میپرسیدم: چرا؟ چرا نوشته های ما گویی یک تکرار و چرخیدن به دور خود در حول محور یک نیاز، یک فکر، یک خواسته و یک ارمان است. و بنظر میرسد که هیچکس آن را هنوز پیدا نکرده است. هنوز در یک تلاطم و بیقراری تمام ملتی دور میزند؟ پس این صلح کجاست؟ این ارامش؟ چرا میتوانم ژرفنای عظیمی را یک نورد و پیمایش کوهی عظیم و درنوردیدن آن با پیروزی و شکست و خنده و اشک را با هم در موسیقی کلاسیک، باخ و موتزات و بتهون و چایکوفسکی ببینم اما در سه تار محمد رضا لطفی دردی عمیق، بغضی فروخورده و هق هق دل رنجور را فقط ببینیم که در امید صبح است اما صبح گویی هرگز از دل شب بالا نمیزند؟ و وقتی با آثار تارکوفسکی آشنا شدم و بر صبر آهنین او برای نشان دادن عمق درد و رنج درون انسان تعمق کردم، در حرکت آرام و کشنده دوربینهای او بر روی رنگهای خاکستری و چهره های کوبیده شده انسانها، برای من سوالی کشنده را برانگیخت: پس آن صلح جاودان کجاست؟ یادم میاید به خوبی بیادم میاید که حتی در همین روزهای اوج فرهنگی و فعالیتهای سیاسی و هنری من، عمق خودم را سیاه میدیدم. کسی آن را نمیدانست اما خودم میدانستم. درونم پر از شرارت بود. افکارم ناپاک بود. و میل به طغیان و زشتی در عمق وجودم بود. نمیدانستم اسمش چیست اما میدانستم آن را به رغم تمامی محجوبیت من، خوبی من در محل و در بین در و همسایه ها، درونم فاسد بود و میل به انجام شرارت داشتم. در جلسه یادبود یکی از پسران دوست حزبی ما بود که در جنگ ایران و عراق کشته شده بود، اه، امان از ان جنگ! تمام هستی و روح و روان ما را برای همیشه نابود کرد. ما را با خودش ویران کرد و به گور برد! در ان جلسه بود که با قرایت اشعار لنگستون هیوز( سیاه همچون اعماق آفریقای خودم) توسط احمد شاملو آشنا شدم و تمام زندگی من با شعر : عیسای مسیح هیوز برای همیشه عوض شد. آن هم هیوزی که کمونیست بود! روی جاده مرگت به تو برخوردم بی آنکه بدانم که تو از آن میگذری/ هیاهوی جماعت که به گوش آمد/ خواستم برگردم اما کنجکاوی مانعم شد/ انبوه بی و سر و پاها چنان غریو میکشید/ اما چنان ضعیف بود که به اقیانوسی خفه و بیمار میمانست/ ناگهان ضعفی عجیب عارضم شد/ اما ماندم و پا بر نکشیدم/ حلقه ایی از خار خلنده بر سر داشتی و به من نگاه نکردی/ گذشتی و بر دوش خود بردی همه محنت مرا./ من با تمام وجود چنین کسی را میطلبیدم، چنین قدرتی، چنین رابطه ایی، که تمام محنت مرا با خودش ببرد، برای همیشه و به من ارامش بدهد. و این آغاز جستجوی من در سن هیجده سالگی در باره عیسای مسیح بود. باید به سربازی میرفتم. حزب منحل شده بود. همه یا به زندان افتادن بودند یا توبه کرده بودند یا فرار کرده بودند. برادرم فرار کرده بود. یک روز همه ما را بوسید و رفت که رفت. و ابروی ما در محل رفته بود. دختری را دوست داشتم که حتی یک دقیقه با او قدم نزده بودم. او را در کانون دیده بودم. درست موقعی که من به سربازی رفتم و در دوران آموزشی بودم یک نامه برایم نوشت که او کس دیگری را دوست دارد و رابطه ما تمام شده است. دخترک خاین! بعدها فهمیدم از یک پسر پولدار بالای شهر تهران که خانه اش در جردن بودن خوشش آمده بود. این خیانت بود. این بی رحمی بود. و من هم که دیگر امیدی به فردای با او را نداشتم پس از تمام شدن دوره اموزشی در پادگان لویزان، روزی که به میدان راه آهن ما را بردند که به جبهه بفرستند در همان میدان فرار کردم. برای خانواده من این اوج بدبختی و بی آبرویی بود. برادر بزرگم از ایران فرار کرده و من هم از سربازی. شش ما فراری بودم. زیرا پل خوابیدم. گرسنگی کشیدم. و بالاخره یک شب دستگیر شدم. اول بردنم به زندان نارمک بعد به بهارستان و از آنجا به اوین. دو هفته در اوین بودم. از اوین مرا به زندان ارتش در میدان پاستور بردند. در زندان نماز خواندم. روزه گرفتم. گریه کردم. تا این الله شاید همان قدرت و رابطه ایی باشد که بیاید و همه محنت مرا باخودش ببرد و اینده ایی روشن به من بدهد. در تاریکترین و مخوفترین روزهای زندگی ام الله هیچ پاسخی برای من نداشت. از زندان به همراه دو تا دژبان با دستنبدی های سرد و نقره ایی که روی دستهایم بود از میان ماشینهای وحشی و دود کشنده دور میدان بهارستان با شرم و بی آبرویی که بر من هوار شده بود و در عین حال در پوچی مطلق که بر جانم سنگینی میکرد، مرا مستقیم به جبهه های جنگ بردند. در گیلانغرب. از گیلانغرب تا دهلران و فکه و دارخوین و دزفول در میان تپه ها و دره ها و سوراخها سالهای اضطراب و مرگ سپری شد. در چهار عملیات جنگی قرار گرفتم و دو بار به فاصله اندکی از مرگ رهایی پیدا کردم. منشی گروهان بودم. باید برای کشته ها و زخمی ها گزارش مینوشتم. و در این روزهای عمرم بود که الله برای من تماما مرد! بی رحمی و سقاوت جنگ، فساد بین سربازها و اینکه شاید همین امشب سرت را ببرند و روی سینه ات بگذارند، و از همه مهمتر، عدم بخشش و تنفر بین شیعه وسنی مرا عذاب میداد. و اینکه همین ارتش و قدرت و تنفر بر تمام یک مملکت حکومت میکند اما باز خودش را دین صلح و آرامش و سعادت میداند . تبلیغ میکند که تنها پاسخ برای بشریت است. هست؟ بود؟ پس کجا بود؟ جنگ تمام معنای زندگی را از من گرفت. هر وقت به مرخضی میامدم و میخواستم برگردم به جبهه امید اینکه زنده برگردم نداشتم و گمان میکردم بلاخره یکروز یک طبق هم برای من در سر محل لتیبار میگذارند( شاید!) دو سال و شش ماه در جنگ بودم. از جنگ زخمی در جان و روح و روان برگشتم. به سیگار و عرق و مواد مخدر روی آوردم. و اما در ته دلم عیسای مسیح لنگستون هیوز هنوز زنده بود. از سمنان خسته شدم بودم. همه کوچه و پس کوچه هایش برای من پر بود از خاطره و همه آن خاطرات درد غریبی را بر روانم میاورد و من آن را نمیخواستم. به تهران رفتم. با عباس از بچه های قدیمی حزب یک جایی گرفتیم در اوین درکه. استخدام یک شرکت خاکشناسی شدم که حوالی ونک بود. کار بود و خوردن عرق و تریاک. تاثیر جنگ و زخمهای آن را فریاد نمیزدم بلکه بدون اینکه از آن حرف بزنم در جان و روحم مانند صلیبی سنگین میکشیدم همان صلیبی که هیوز در شعر خود سخن میگفت. در میان مردمی زندگی میکردم که شادمانی و روح زندگی در آنها مرده بود و سیاهی بود که قامت کوچه و خیابان را پر کرده بود. فیلم های تارکوفسکی به من آرامش میداد و سوالی عجیب در من آغاز کرده بود که کجاست آن صلح پایدار و کیست آنکس که میتواند از پس این همه درد و رنج و مرگ و نابودی برآید؟ هامون را که دیدم کاری از مهرجویی، تمام فرهنگ و سنت ممکلت خودم را در هامون گمشده فلسفه و عشق و زندگی و حیات ازلی پیدا کردم. من هامون بودم که زیر بار سنگین گذشته، لعنت دیروز پدرانم و شرارتهایی که آنها بار آورده بودند و پوچی و تهی بودن زندگی حاضر که خالی از محبت پاک و بی ریا بود نفس میکشیدند. این فلیم را بیش از بیست بار نگاه کردم و تقریبا تمام نوشته های آن را حفظ شدم. یک روز از عباس پرسیدم در باره عیسای مسیح چه میداند. کتاب آخرین وسوسه مسیح را به قلم نیکوس کازنتزاکیس به من داد. این کتاب را تمام کردم. کتاب زوربای یونانی او را خواندم. این را تمام کردم، کتاب قدیس فرانسیس بعد آزادی یا مرگ بعد گزارش به خاک یونان. در کتاب گزارش به خاک یونان بود که من با ایات کتابمقدس در پاورقی ها اشنا شدم. البته در کتب دیگر او هم چند تایی پیدا کردم. از انجیل به قل متی، یا یوحنا. و برای من عجیب بودند. زیبا اما عجیب. من نه مسیح را در خواب دیدم و نه رویا دیدم. من با مسیح بر روی جاده مرگش ملاقات کردم و اینکه چرا باید یک جوان بر بالای صلیب برای دیگران بمیرد. این سوال مرکز جستجوی من در خصوص مسیح بود. و شاید دلیلش این بود که برای من زندگی یک جاده ایست که رو به مرگ است. همه خواهند مرد. اما چرا باید یکنفر برای دیگران بمیرد؟ لطفا در نظر داشته باشید که در تمام این سالها من حتی یکبار قادر به خواندن کتابمقدس نبودم. یعنی نمیتوانستم آن را پیدا کنم. و مسلما آن زمانها سیستم اینترنتی و فوج دسترسی به چنین منابعی بسیار نادر و ناچیز بود و من به آن اصلا دسترسی نداشتم. اما جالب اینجاست که در دنیای تاریک افکارم این بارقه های نور کلام خدا و آیات جسته و گریخته کتابهای کازنتزاکیس که در پاورقی آنها را پیدا کرده و میخواندم منبع خوراک روحانی من از الیهات مسیحی بود. به من بارقه ایی را میداد که به آن فکر کنم و افکارم را در حول آن گسترش بدهم. ازدواج کردم که خودش داستانی دیگر است. و ازدواج من تماما در حول و حوش زندگی مسیح و رابطه او با انسانهای اطراف او شکل گرفت. در محبت ساده و بیر یای او به مردمی که از حیث میزان اجتماعی و فرهنگی طرد شده بودند. من خودم را بیگناه نمیدانستم از اینرو درک کردن دردها و شرارتهای دیگران برای من سخت نبود. شرارت را در تار و پود خودم میدیدم. نمیدانستم توبه کردن و ایمان آوردن چیست اما میدانستم که تمام وجود من تاریک است. و من به وضوح این تاریکی را بر تمام ایران میدیدم. بر تمام مردم ما. همان مردمی که روزی برای آنها من مبارزه میکردم و میخواستم جامعه ایی پر از صلح و سعادت را داشته باشند. تازه فهمیده بودم که محال بود! زیرا جنگ و شرارت و فساد جامعه از من آغاز میشود. از رابطه های کشنده و بدون رحم و ترحم. بدون بخشش و بدون گذشت. و من باور داشتم که در میان گناهکاران و شریران زندگی میکنم زیرا خودم یکی از آنها بودم. داستانم را کوتاه کنم. سالها بعد که به آمریکا آمدم و انجیل را به زبان فارسی برای اولین بار خواندم. تنها و تنها تمرکز من به تعالیم مسیح بود. به سخنانش. به زندگی اش. به رفتارش. به آنچه بر روی زمین کرد. در برابر این عظمت او، اویی که در پی شناخت او بودم و سالها در پی اش میگشتم. تازه فهمیدم این بوده است که در پی من میگشته است. او به روی زمین آمده بود، خدا جسم گرفته بود به روی زمین آمده بود و در پی انسان شرور و گناهکاری چون من میگشته است. من گمشده! من له شده در شرارت گناهانم! من خیانت شده مذهب و گمراه شده و فریب خورده سیاست و افکار انسانی انسان. آه او چه زیبا بود! آه او چه شیرین بود! سرخ بود مثل انارهای درشت و خوشمزه باغهای سمنان! مثل گل زیبا و خوشبوی نرگس! تنها یک چیز میدانستم و به یک یقین کامل رسیده بودم که من گناهکارم و او قدوس است. من باید به شرارت و گناهانم نزد او قلبا اعتراف کنم تا مرا ببخشد و چنین کردم. و او بر تشنگی و گرسنگی جانم ریخته شد و مرا از مرگ و فنای ازلی یکبار برای همیشه نجات داد. من تمام او را در این مدت سه سالی که بر روی زمین بود و برای ما در انجیل نوشته شده بود را مثل آب خنک چشمه های فیروزکوه در کویر داغ دلم. در افکار پوسیده و خیانت شده ام. در ذات کثیف و گناه کارم. در شب مخوف فردایی که میامد و من برای آن اماده نبودم، نوشیدم. نوشیدم. نوشیدم. و او فکر و جان و روح مرا با فیض و محبت و حقیقت خودش یکبار برای همیشه مهر و موم کرد. برای من از رازی سخن گفت که تمام نسل ایرانی من در پی گشایش آن راز بودند. آن نوشداروی سهراب. آن شراب. آن سیمرغ. آن خرقه. آن فراق. آن حجاب. آن مستانگی. آن فرزانگی. آن ناقوس. آن پریا. آن انار. همه این عزیزان در پی یافتن یک راز بودند. و من آن راز عظیم را در خود عیسای مسیح دیدم. میدانی دوست عزیزم! گوش کن! خود او آن راز عظیم بود و هست و خواهد بود و خواهد ماند. و من امروز خادم این راز عظیم برای شما هستم.

مقاله مرتبط

منحصر بفرد بودن انجیل به قلم لوقا

منحصر به فرد بودن انجیل لوقا نوشته: ح.گ در این مقاله شما میخوانید: ۱-مقدمه ۲-لوقا ...