شنبه , ۴ فروردین ۱۳۹۷
خانه / کتاب مقدس / مطالعهٔ کتاب رومیان

مطالعهٔ کتاب رومیان

رومیان ۱ : ۲۸- ۳۲

۱۳- فصل اول آیات ۲۸- ۳۲ ” ۲۸ و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته بجا آورند. ۲۹مملو از هر نوع راستی و شرارت و طمع و خباثت. پر از حسد و قتل و جدال ...

بیشتر بخوانید »

رومیان ۱ : ۲۶- ۲۸

۱۲- فصل اول ایات ۲۶ – ۲۸ ” ۲۶ از این سبب خدا ایشان را به هوسهای خباثت تسلیم نمود به نوعی که زنانشان نیز عمل طبیعی را به آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودند. ۲۷ و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده و از شهوات خود ...

بیشتر بخوانید »

رومیان ۱ : ۲۴- ۲۵

۱۱- فصل اول آیات ۲۴ – ۲۵ ” ۲۴ لهذا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خویش را خوار سازند. ۲۵ که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض ...

بیشتر بخوانید »

رومیان ۱ : ۲۰- ۲۳

۱۰- فصل اول ایات ۲۰-۲۳ ” ۲۰زیرا که چیزهای نادیدۀ او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم بوسیلۀ کارهای او فهمیده و دیده میشود تا ایشان را عذری نباشد. ۲۱زیرا هر چند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند بلکه در خیالات ...

بیشتر بخوانید »

رومیان ۱: ۱۸- ۱۹

  ۹- فصل اول آیات ۱۸-۱۹ “۱۸ زیرا غضب خدا از آسمان مکشوف میشود بر هر بی دینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز میدارند. ۱۹چونکه آنچه از خدا میتوان شناخت در ایشان ظاهر است زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است.” اولین موردی که ...

بیشتر بخوانید »

نامه رومیان باب ۱ ایات ۱۶- ۱۷

– فصل اول ایات ۱۶-۱۷ “۱۶ زیرا که از انجیل مسیح عار ندارم چونکه قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد اول یهود و پس یونانی.۱۷ که در آن عدالت خدا مکشوف میشود از ایمان تا ایمان چنانکه مکتوبست که عادل به ایمان زیست خواهد نمود.” انجیل مسیح ...

بیشتر بخوانید »

رومیان باب ۱ آیات ۱۳- ۱۵

۷- فصل اول آیات ۱۳- ۱۵ ” ۱۳لکن ای برادران نمیخواهم که شما بیخبر باشید از اینکه مکررا ارادۀ آمدن نزد شما کردم و تا به حال ممنوع شدم تا ثمری حاصل کنم در میان شما نیز چنانکه در سایر امتها. ۱۴زیرا که یونانیان و بربریان و حکما و جهلا ...

بیشتر بخوانید »

رومیان باب ۱ آیات ۱۱-۱۲

۶- فصل اول آیات ۱۱- ۱۲ ” ۱۱زیرا بسیار اشتیاق دارم که شما را ببینم تا نعمتی روحانی به شما برسانم که شما استوار بگردید. ۱۲یعنی تا در میان شما تسلی یابیم از ایمان یکدیگر ایمان من و ایمان شما.” خیلی از ماها که در ایمان به مسیح هستیم، پس ...

بیشتر بخوانید »

رومیان باب اول ایات ۹-۱۰

۵- فصل اول آیات ۹-۱۰ ” ۹زیرا خدائیکه او را به روح خود در انجیل پسرش خدمت میکنم مرا شاهد است که چگونه پیوسته شما را یاد میکنم ۱۰و دائما در دعاهای خود مسئلت میکنم که شاید الان آخر به ارادۀ خدا سعادت یافته نزد شما بیایم.” آنانی که در ...

بیشتر بخوانید »

نامۀ رومیان فصل اول آیات ۷-۸

۴- فصل اول آیۀ ۷- ۸ ” ۷به همه که در روم محبوب خدا و خوانده شده و مقدسید فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. ۸اول شکر میکنم خدای خود را بوساطت عیسی مسیح در بارۀ همگی شما که ایمان شما ...

بیشتر بخوانید »