جمعه , ۲۶ آبان ۱۳۹۶

نوشته‌های تازه

ما در مسیح کی هستیم ۹

ما کی هستیم؟(۹) اجراء کننده گان ارادۀ خدا داود در مزمور ۱۴۳ آیۀ دهم می گوید: “مرا تعلیم ده تا ارادۀ ترا بجا آورم زیرا خدای من تو هستی.روح مهربان تو مرا در زمین هدایت بنماید.” داود نه تنها فراگیری ارادۀ خدا را در خود و برای خود می طلبید ...

بیشتر بخوانید »

شبی با عیسای قیام کرده از مرگ

شبی با عیسای زنده شده از مرگ نوشتۀ: ح. گل هاشم نگاهی کوتاه به انجیل لوقا باب ۲۴ آیات ۱۳ تا ۳۲ به مدت دو هزار سال است که کلیسا برای رستاخیز عیسای مسیح از مرگ موعظه کرده است. و به مدت دو هزار سال است که هنوز برای رستاخیز ...

بیشتر بخوانید »

عیسای مسیح و اقتدار او

عیسای مسیح و ارواح پلید تاییدی دیگر بر خداوندی مسیح نوشتۀ: ح.گ یکی از اساسی ترین اختلافات الهیات مسیحی با ادیان دنیا از جمله اسلام، الوهیت عیسای مسیح است. هر چند قرآن اعتقاد و باور به پیامبر بودن عیسای مسیح را یکی از شروط مسلمان بودن دانسته است اما علنا ...

بیشتر بخوانید »