شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

نوشته‌های تازه

پیدایش فصل ۱۵

کتاب پیدایش فصل ۱۵ ایات ۱- ۲۰ تهیه و تنظیم: ح.گ این فصل بلافاصله با این جمله آغاز میگردد:” بعد از این.” شما باید از خودتان بپرسید، بعد از چه؟ سپس باید برای پاسخ خود به چند ایۀ قبلی آن مراجعه کنید. در ایات ۲۲ تا ۲۴ فصل ۱۴ خواندیم ...

بیشتر بخوانید »

ما کی هستیم ۲۰

ما کی هستیم( ۲۰ ) دوستدار دشمنان خود نوشتۀ: ح.گ درک این مقوله بدون هدایت روح مقدس خدا برای هیچ انسانی قابل درک و هضم نیست، از جمله ما ایمانداران مسیحی. باید مکاشفۀ روحانی، بواسطۀ کلام مقدس خدا و کار زنده شدن توسط تولد تازه در روح مقدس خدا برای ...

بیشتر بخوانید »

رودررویی با گناهان خود

رودررویی با گناه توبه از گناه: توبۀ شائول؛ توبۀ داود! نوشتۀ: ح.گ کلام خدا میفرماید:” از اینجهت از خویشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه مینمایم…و خداوند آخر ایوب را بیشتر از اول او مبارک فرمود.” ( ایوب ۴۲: ۶ و ۱۲ ) ؛” زیرا خداوند یهوه میگوید ...

بیشتر بخوانید »