سه شنبه , ۴ مهر ۱۳۹۶

نوشته‌های تازه

رومیان ۱ : ۲۶- ۲۸

۱۲- فصل اول ایات ۲۶ – ۲۸ ” ۲۶ از این سبب خدا ایشان را به هوسهای خباثت تسلیم نمود به نوعی که زنانشان نیز عمل طبیعی را به آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودند. ۲۷ و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را ترک کرده و از شهوات خود ...

بیشتر بخوانید »

رومیان ۱ : ۲۴- ۲۵

۱۱- فصل اول آیات ۲۴ – ۲۵ ” ۲۴ لهذا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خویش را خوار سازند. ۲۵ که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض ...

بیشتر بخوانید »

رومیان ۱ : ۲۰- ۲۳

۱۰- فصل اول ایات ۲۰-۲۳ ” ۲۰زیرا که چیزهای نادیدۀ او یعنی قوت سرمدی و الوهیتش از حین آفرینش عالم بوسیلۀ کارهای او فهمیده و دیده میشود تا ایشان را عذری نباشد. ۲۱زیرا هر چند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید و شکر نکردند بلکه در خیالات ...

بیشتر بخوانید »