از یکشنبه‌ی رستاخیز مسیح تا نزول روح ‏القدس؟

نوشته‌ی: ح.گ

عیسای خداوند در صبح یکشنبه پس از قیام پرشکوه خود از مرگ ابتدا خود را به مریم مجدلی وقتی از اندوه نبودن جسد استادش در قبر گریان بود ظاهر ساخت (یوحنا ۲۰: ۱۱-۱۷ و مرقس ۱۶: ۹-۱۱) سپس به دو نفر از شاگردان او در راه عموآس ظاهر شد و با آنان گفتگو کرد و اندکی با آنها ماند (مرقس ۱۶: ۱۲ و لوقا ۲۴: ۱۳-۳۰) شب همین روز به شاگردان خود ظاهر شد وقتی همه جمع بودند (توما با آنان نبود) (متی ۲۸: ۱۶-۲۰ و مرقس ۱۶: ۱۴- ۱۸ و لوقا ۲۴: ۳۶-۳۹ و یوحنا ۲۰: ۱۹-۲۵) سپس هشت روز بعد مجددا به شاگردان خود ظاهر شد که توما هم با آنان بود، به نظر میرسد عیسای خداوند این بار شخصا بخاطر توما خود را ظاهر ساخت تا توما شهادت رستاخیز او را ببیند و ایمان بیاورد (یوحنا ۲۰: ۲۶-۲۹) عیسی بار دیگر طبق نوشته‌ی شاگرد خود یوحنا به آنها ظاهر شد. در این شب پطرس ، توما، نتنائیل و یوحنا و یعقوب در کنار دریاچه‌ی جلیل بودند که عیسی بر آنان ظاهر شد و با پطرس گفتگویی شخصی داشت تا ایمان او را تقویت کرده و او را از بازگشتن به کار و شغل قدیمی خود منصرف کند!بلکه به او ماموریتی تازه برای رهبری و هدایت شاگردان را پس از رفتن او بدهد. راهی که نهایتا عیسای خداوند به او میفرماید که به مرگ او برای مسیح می‏انجامد. (یوحنا ۲۱: ۱۵-۱۸) آنگاه نوشته‌ی دیگری داریم که به این ظاهر شدن مسیح پس از رستاخیز اشاره میکند و ان نوشته‌ی پولس رسول در رساله‌ی قرنتیان است. در این نوشته پولس میگوید: عیسی پس از رستاخیز خود از مرگ به پطرس و شاگردان ظاهر شد؛ سپس یکبار به بیش از پانصد نفر خود را ظاهر ساخت؛ یعنی به یک جمع پانصد نفره خود را ظاهر ساخت که پولس میگوید بیشتر آن پانصد نفر هنوز زنده هستند، رساله‌ی اول قرنتیان حوالی ۵۵ بعد از میلاد نوشته شد، یعنی تا این زمان هنوز تعدادی از آنانی که مسیح قیام کرده از مرگ را با چشمان خود دیده بودند، زنده بوده و میتوانستند قیامتش از مرگ را به مردم شهادت بدهند که میداند. سپس پولس میگوید عیسای قیام کرده خود را به یعقوب برادر ناتنی خود ظاهر ساخت و یکبار نیز به خود او؛ که میدانیم او از واقعه‌ی راه سوریه صحبت میکند (اول قرنتیان ۱۵: ۵-۹ و اعمال ۹: ۱-۷)

آنچه مسلم است این است که ظاهر شدن عیسای مصلوب و قیام کرده از مرگ به مردم تا به همین امروز ادامه داشته و حقیقت دارد. به مدت دو هزار سال است که مردم متعددی از گوشه و کنار دنیا می‌توانند با زبان الکن خود این مکاشفه را برای شما توضیح بدهند؛ و تقریبا بیان این ظهور در خصوص همه‌ی آنها (تعداد زیادی که من با آنها گفتگو کرده ام) در شکل و شمایل ظهور عیسای مسیح مشترک است. سپس قریب به اتفاق کسانی که ظهور عیسای مسیح را شاهد بوده‏اند، او را به همراه تاج خاری بر سرش دیده‏اند و همچنین دستانی که سوراخ بوده است! آنها مرگ و قیام مسیح را با هم در این ظهور پرشکوه شاهد بوده‏اند. اما روی داده که دیگران مسیح را به گونه‏ایی بسیار عادی دیده باشند و او را تشخیص نداده باشند، مانند مریم مجدلی که ابتدا فکر کرد او یک باغبان است (یوحنا ۲۰: ۱۵). اما بحث ما بر سر چگونگی و شیوه این ظهور عیسای خداوند نیست. تنها شهادتی از حقیقت زنده شدن او از مرگ است که توسط به قول پولس، توسط شاهدان بسیاری تایید شده است. شاهدانی در این قرن دوهزار، به هر رنگ و هر نژاد و هر سرزمینی. این انسانها شاهدانی دیگر به خیل عظیم شهادت دهنده‏گان عیسای قیام کرده از مرگ است. اگر دشمنان و مخالفان بتوانند تمامی اسناد و نوشته‏ها را در خصوص مرگ و رستاخیز مسیح نابود کنند (یهود و اسلام) اما نمیتوانند شهادت این انسانها را نادیده گرفته و نابود کنند؛ فقط باید روح خدا چشمان ایشان را باز کند که ببینند. به هر حال، آنچه مد نظر من است، آنچه که بین رستاخیز مسیح تا روز پنطیکاست و پس از آن روی داد میباشد.

اجازه بدهید برگردیم به شواهد انجیل در خصوص آخرین روزهای عیسی در بین شاگردان و ببینیم که چه گذشت؟

قبل از اینکه این وقایع را با هم دنبال کنیم، جا دارد که نکته‌ی مهم و اساسی که فقط متی شاگرد مسیح در نوشته‌ی خود ثبت کرده است را با هم نگاه کنیم.

وقتی صبح یکشنبه شد، و زنان به سر قبر مسیح برای به پایان رساندن کار کفن و دفن مسیح با مواد و عطریاتی که با خود آورده بودند، کار نیمه کاره‌ی نیقودیموس و یوسف اهل رامه (یوحنا ۱۹: ۳۸-۴۲)، آمدند و سنگ  قبر را کنار رفته شده دیدند و به نزد شاگردان دویدند تا به آنان خبر بدهند، گارد محافظ قبر مسیح نیز از وحشت و هراس نبودن بدن مسیح (بی خبر از قیام او) نه به نزد فرماندار روم، که بی شک سر خودشان را از دست میدادند! به نزد روسای یهود دویدند و با ترس و وحشت ماجرا را تعریف کردند. متی میگوید روسای کهنه تصمیم گرفتند ماجرای ابلهانه و مضحکی را با رشوه و دادن پول به سربازان راه بیاندازد؛ دال بر اینکه :” بگویید که شبانگاه شاگردانش آمده و وقتی که ما در خواب بودیم او را دزدیدند.” (متی ۲۸: ۱۳) متی میگوید روسای یهود این باج را دادند و تاکید میکند این داستان تا به همین امروز در بین یهودیان رواج دارد (متی ۲۸: ۱۵) قدر مسلم در قران به گونه ایی دیگر قید شد: اینکه قران هرگز مسیح را نتوانست بر صلیب کشته شده ببیند چه برسد که قیام او را قبول کند (برگرفته از فرقه‌ی ناستیک که هرگز مسیح مصلوب را قبول نکردند) این واقعه در ابتدا به نظر مهم نمیاید، اما تمام اعمال و تعلیم و بشارت شاگردان مسیح پس از رستاخیز مسیح متمرکز این رستاخیز گردید و ارائه دادن شواهد زنده و تعالیم مداوم که: پس همان عیسی را خدا برخیزانید و ما همه شاهد بر آن هستیم (اعمال ۲: ۳۲ ) متی می‌نویسد که سپس عیسی شاگردان خود را به بالای کوهی برد؛ لوقا میگوید این کوه حوالی بیت عنیا بوده است (لوقا ۲۴: ۵۰) و میگوید این کوه همان کوه زیتون بوده است (اعمال ۱: ۱۲) در ضمن لوقا میگوید این روزِ چهلم از رستاخیز مسیح از مرگ بود. یعنی عیسی به مدت یک ماه و ده روز بین مردم زندگی کرد (یا بدن رستاخیز کرده)، به آنان چی گفت و چکار کرد، هیچ نمیدانیم. یوحنا مینویسد او معجزات و اعمال زیادی را انجام داد که نمیتوان به روی قلم آورد (یوحنا ۲۰: ۳۰-۳۱) در آن روز چهلم، در بالای کوه زیتون عیسی به شاگردان سخنانی میگوید که تا به همین امروز، مانند دیگر اعمال و فرمایشات او، تازه و زنده مانده است. سپس عیسی آخرین فرامین را داده و شاگردان را در حالی که برای آنان دعا میکند ترک کرده و به اسمان صعود میکند (لوقا ۲۴: ۵۱ و مرقس ۱۶: ۱۹-۲۰ ). در آن روز عیسای خداوند قبلا از صعود خویش فرمانی به شاگردان میدهد که گویی تازه نیست، اما بسیار حائز اهمیت است. چرا؟ یک پدر مسافر در آخرین لحظه‌ی ترک منزل بر چه چیزی به اعضا خانواده تاکید میکند؟ نکات مهم و اساسی را میگوید که خیلی حائز اهمیت هستند. شاید قبلا گفته باشد اما تکرار آن در آخرین لحظاتش، مبنی بر اهمیت در اجرا و انجام دادن آنهاست. عیسی نیز در آخرین لحظه‌ی وداع خود به شاگردان این را تاکید کرد:” پس رفته همه‌ی امتها را شاگرد من سازید و ایشان را به نام اب و ابن و روح القدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که همه‌ی اموری را که به شما حکم کرده ام حفظ کنند. ( متی ۲۸: ۱۸-۱۹) مرقس میگوید:” در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید.” (مرقس ۱۶: ۱۵) در لوقا شاگردان را به این کلام وداع میکند که:” شما شاهدان من هستید.“ ( لوقا ۲۴: ۴۸)؛ انجیل لوقا با چشمان دقیق یک دکتر نوشته شده است! و لوقا گویی مو را از لای ماست بیرون میکشد! برای همین، پس از اینکه در انجیل خود نوشت که عیسی با شاگردان در بیت عنیا در کوه زیتون ملاقات کرد در نوشته‌ی دوم خود گویی آنجایی را که تمام کرده بود را ادامه داده و به پایان میرساند! خدا را شکر برای لوقا. در ادامه‌ی انجیل لوقا که نامه‌ی اعمال است، لوقا میگوید عیسی بر آمدن روح القدس بار دیگر تاکید میکند و به آنها میگوید که در اورشلیم منتظر آمدن او باشند. سپس هر سه نوشته‌ی انجیل مرقس و انجیل لوقا  و اعمال رسولان قید میکنند که عیسی به اسمان صعود نمود و به نزد پدر بالا رفت (مرقس ۱۶: ۱۹ و لوقا ۲۴: ۵۱ و اعمال ۱: ۹-۱۱)

خب! شاگردان پس از صعود او در روز چهلم چکار کردند؟ همین چند روز پیش بود که شاگردانش قصد داشتند به پیشه‌ی ماهیگیری خود برگردند اما استادشان با ظهور خود در دریاچه‌ی جلیل مانع از آن شد و آنها را گویی به ادامه‌ی ماموریتی که روزی از کنار همین دریاچه آغاز شده بود، فراخواند. اما الان چه؟ پس از اینکه عیسای رستاخیز شده نهایتا بعد از چهل روز بودن با آنان آنها را ترک کرد آنها چه کردند؟ مرقس که اولین انجیل نوشته شده از وقایع زندگی عیسای خداوند است میگوید:” و ایشان بیرون رفته و در هر جا موعظه میکردند و خداوند با ایشان کار میکرد و به آیاتی که همراه ایشان میبود کلام را ثابت میگردانید.” (مرقس ۱۶: ۲۰) لوقا میگوید:” پس او را پرستش کرده با خوشی عظیم به سوی اورشلیم برگشتند و پیوسته در هیکل مانده خدا را حمد و سپاس میگفتند.” (لوقا ۲۴: ۵۲-۵۳) سپس لوقا از اینجا نوشته‌ی خود را دنبال کرده و پس از نوشتن شرح حال عیسی به نوشتن وقایع زندگی شاگردان او پس از صعود عیسی به آسمان به دوست خود تئوفیلوس مینویسد که همان نامه‌ی اعمال رسولان باشد.

نامه‌ی اعمال تاریخچه‌ی زایش اولین کلیسای مسیح پس از صعود مسیح به اسمان و ترک کردن او میباشد. لوقا نامه‌ی اعمال فصل ۱ آیه‌ی ۱۲ را تا اعمال فصل ۲۸ ایه‌ی   31 اختصاص به زندگی شاگردان و ایمانداران به مسیح میدهد. او از دعا و دور هم جمع شدن آنها با هم آغاز میکند و با بشارت پیام انجیل مسیح در روم توسط پولس رسول خاتمه میدهد. پس از صعود عیسی به آسمان شاگردان گویی دیگر انگیزه‏ایی برای زیستن داشتند. دیگر ناامید نبودند. دیگر دلسرد نبودند. به خصوص که عیسی وعده‌ی آمدن روح القدس را به آنان نیز داده بود. شاگردان چهل روز با عیسای قیام کرده زندگی کرده بود. و به اندازه‌ی کافی دلیل و انگیزه داشتند که به تمام اورشلیم رفته و عیسای مرده بر صلیب و قیام کرده از مرگ را بشارت بدهند. آنها ماموریتی را پیش روی خود داشتند و راهی را پیش روی خود گسترده می‏دیدند. حرفی برای گفتن داشتند که تا به آخر عمر خود می‌توانستند از آن سخن بگویند. به همین دلیل میبینیم که آنها دور هم جمع شده و اتحاد و یکپارچگی خود را برای ادامه دادن آنچه که مسیح در آنها آغاز کرده بود حفظ کردند. آنها این کار را با ” یکدلی در عبادت و دعا ” آغاز کردند. قلبهای آنها یکی بود. و انگیزه‌ی زیستن آنان یکی. هدف آنها یکی بود و آنچه که برای گفتن داشتن نیز یکی. و وقتی ده روز از این واقعه گذشت و روز پنطیکاست فرا رسید؛ آنها که هرگز از آمدن روح القدس در این روز آگاهی نداشتند؛ دور هم جمع بودند که ناگهان وعده‌ی مسیح در خصوص آمدن روح القدس بر آنان انجام شد. همه‌ی شاگردان از روح القدس مسح شدند و به قدرت اسمانی از او پوشیده شدند. اکنون شاگردان نجات مسیح را در جانهای خودشان داشتند. پیام نجات او را بر لبهایشان و قوت او را در اعمالشان؛ این شاگردان دیگر هرگز آن آدمهای قبلی نشدند. هرگز! از این زمان تا پایان یافتن زندگی تک تک آنها، تمام شاگردان به سراسر دنیای آن روز رفته و پیام انجیل مسیح را به تمام دنیا بردند.

نامه‌ی اعمال رسولان طوری تمام شده است که گویی هنوز ادامه دارد؛ و دارد! ادامه‌ی ماجرای شاگردان مسیح در این نامه‌ی شگفت انگیز من و شما هستیم. من و شما وقایع آن را باید ادامه بدهیم و به صفحات آن بیافزاییم؛ کمااینکه دیگران تا به امروز به آن افزوده اند. اگر عیسای مسیح به زندگی تو آمده است. اگر او را بعنوان نجات دهنده‌ی خودت از مرگ ابدی دریافت کرده ای. اگر در مرگ او با او یکی شدی و در قیام و رستاخیزش از مرگ با او یکی؛ هم به اعتراف به زبان (که به تعمید شما انجامید) و هم در زندگی و قلبتان (که به تغییر و تبدیل شما میانجامد) تو دیگر آن انسان قبلی نیستی. تو از آن خودت نیستی. تو متعلق به خداوندت هستی. و تمام زندگی تو از آن اوست. یا تمام زندگی تو یا هیچ چیز. تمام آن دوازده شاگرد بخاطر انجیل مسیح و بشارت این پیام، به طرز فجیعی جان خودشان را فدا کردند و در مدت زندگی خودشان شاگردان فراوانی را برای عیسای خداوند تربیت کردند که حیات و نسل کلیسای مسیح را پس از شهادت خود ، ادامه دادند.

امروز از خودت بپرس! از میراثی که از مسیح قیام کرده از مرگ، او که ابتدا برای کفاره‌ی گناهانت بر صلیب جانش را داد، در زندگی تو قرار داده چگونه استفاده کرده ای و برای او تاکنون چه کرده ایی؟ عیسای رستاخیز شده از مرگ و زنده چگونه ترا متحول کرده است؟ اگر نه، چرا؟

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!