بخش اول

افسسیان ۱: ۱-۲

پولس رسول خود را معرفی میکند

 این نامه را اینطور آغاز می‌کنیم: « « ۱پولس به اراده خدا رسول عیسی به مقدسینی که در افسس میباشند و ایمانداران در مسیح عیسی. ۲فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد.»

مقدمه نامه

اگر بخواهیم یک نمای کلی از آغاز نامه های پولس رسول در کل نامه های جمع آوری شده در عهدجدید داشته باشیم میتوانیم آنها را اینگونه بخوانیم (من قصد کردم تا آنها بر حسب زمان تاریخی و نوشتار نامه در اینجا درج کنم. تقریبا از اولین نامه تا آخرین پولس رسول):

غلاطیان ۱: ۱-۳ : « پولس رسول نه از جانب انسان و نه بوسیله انسان بلکه به عیسی مسیح و خدای پدر که او را از مردگان برخیزانید. و همه برادرانی که با من میباشند به کلیساهای غلاطیه. فیض و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسای مسیح با شما باد.»

اول تسالونیکی ۱ : ۱ « پولس و سلوانس و تیموتایوس به کلیسای تسالونیکیان که در خدای پدر و عیسی مسیح خداوند میباشند فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد.»

دوم تسالونیکی ۱ : ۱-۲ « پولس و سلوانس و تیموتایوس به کلیسای تسالونیکیان که در خدای پدر ما و عیسی مسیح خداوند میباشند. فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسای مسیح خداوند بر شما باد.»

اول قرنتیان ۱ : ۱-۳ « پولس به اراده خدا رسول خوانده شده عیسی مسیح و سوستانیس برادر به کلیسای خدا که در قرنتس است از مقدسین در مسیح عیسی که برای تقدس خوانده شده اند با همه کسانی که در هر جا نام خداوند ما عیسی مسیح را می‌خوانند که خداوند ما و خداوند ایشان است. فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسای مسیح خداوند بر شما باد.»

دوم قرنتیان ۱: ۱-۲  : «پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح و تیموتایوس برادر به کلیسای خدا که در قرنتس میباشد با همه مقدسینی که در تمام اخاییه هستند. فیض و سلامتی از پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند به شما باد.»

رومیان ۱ : ۱-۷ : « پولس غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا. که سابقا وعده آن را داده بود بوساطت انبیای خود در کتب مقدسه در باره پسر خود که به حسب جسم از نسل داود متولد شد و به حسب روح قدوسیت پسر  خدا به قوت معروف گردید از قیامت مردگان یعنی خداوند ما عیسی مسیح که به او فیض و رسالت را یافتیم برای اطاعت ایمان در جمیع امتها بخاطر اسم او که در میان ایشان شما نیز خوانده شده عیسی مسیح هستید به همه که در روم محبوب خدا و خوانده شده و مقدسید فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد.»

فیلیپیان ۱ : ۱-۲ : « پولس و تیموتایوس غلامان عیسی مسیح به همه مقدسین در مسیح عیسی که در فیلیپی میباشند با اسقفان و شماسان. فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد.»

کولسیان ۱ : ۱-۲ « پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح و تیموتایوس برادر به مقدسان کولسی و برادران امین در مسیح فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد.»

فلیمون ۱ : ۱-۳ « پولس اسیر مسیح عیسی و تیموتایوس برادر به فلیمون عزیز و همکار ما و به اپفیه محبوبه و ارخپس هم سپاه ما و به کلیسایی که در خانه ات میباشد. فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند با شما باد.»

افسسیان ۱ : ۱-۲ « پولس به اراده خدا رسول عیسی به مقدسینی که در افسس میباشند و ایمانداران در مسیح عیسی. فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد.»

اول تیموتایوس ۱ : ۱-۲ « پولس رسول عیسی مسیح به حکم نجات دهنده ما خدا و عیسی مسیح خداوند که امید ما است. به فرزند حقیقی خود در ایمان تیموتایوس فیض و رحم و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما مسیح عیسی بر تو باد

تیطس ۱ : ۱-۴ « پولس غلام خدا و رسول عیسی مسیح بر حسب ایمان برگزیدگان خدا و معرفت آن راستی که در دینداری است به امید حیات جاودانی که خدایی که دروغ نمیتواند گفت از زمانهای ازلی وعده آن را داد. اما در زمان معین کلام خود را ظاهر کرد به موعظه ایی که بر حسب حکم نجات دهنده ما خدا به من سپرده شد. تیطس را که فرزند حقیقی من بر حسب ایمان عام است فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر و نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند باد

دوم تیموتایوس ۱ : ۱-۲ « پولس به اراده خدا و رسول مسیح عیسی بر حسب وعده حیاتی که در مسیح عیسی است. فرزند حبیب خود تیموتایوس را فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح باد.»

یک جمعبندی

در تمامی این ۱۳ نامه پولس رسول می‌توانیم چند نکته حایز اهمیت را بدون هیچ تعبیر و تفسیر بیش از حد مشاهده کنیم:

۱-پولس خود را رسول عیسی مسیح  میداند.

۲-پولس خود را غلام عیسای مسیح میداند.

۳-پولس رسالت خود را اراده خدا میداند.

۴-پولس با حکمت الهی روح القدس، اراده را از خدای پدر میداند و رسالت خود را از جانب خدای پسر.

۵-بدون استثناء دو عبارت فیض و سلامتی در تمام نامه های او تکرار شده است.

۶-و سپس فیض و رحمت و سلامتی در سه نامه او به دو شاگرد  خود که آنها را فرزند خود می‌خواند (تیموتایوس و تیطس) تکرار شده است.

۷-پولس رسول در تمام نامه ها خدا را پدر و عیسای مسیح را خداوند خطاب کرده است.

۸-پولس رسول این فیض و سلامتی را همواره از جانب خدای پدر و عیسای مسیح خداوند میداند.

اگر کمی فقط به همین ۷ نکته در آغاز نامه های پولس رسول که در یک فاصله زمانی بیست ساله نوشته شده اند ( بین سالهای ۴۸ بعد از میلاد تا ۶۷ بعد از میلاد ،) می‌توانیم به جامع در خصوص اطمینان و پایداری ایمان او به عیسای مسیح سخن بگوییم. و ما این را قصد داریم فقط در یک نامه او یعنی نامه افسسیان با هم مطالعه کنیم. عمری باشد تا در اینده نامه های دیگر را نیز بررسی و تفسیر کنیم.

نامه افسسیان اینگونه آغاز شده است: « «پولس به اراده خدا رسول عیسی به مقدسینی که در افسس میباشند و ایمانداران در مسیح عیسی. فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد.»

تفسیر افسسیان ۱ : ۱-۲

« پولس » این پولس کیست؟ او تقریبا در حوالی ۱۰ بعد از میلاد در یک خانواده که پیرو فرقه فریسیان بودند متولد شد (اعمال ۲۳ : ۶) از حیث قبایل اسراییل، یک بنیامینی بود (فیلپییان ۳ : ۵) اهل شهر طرسوس در سلوکیه (اعمال ۹: ۱۱ و ۲۱: ۳۹ و ۲۲: ۳ ). والدینش نام او را شایول انتخاب کرده بودند به احتمال زیاد اسم شایول اولین پادشاه اسراییل که او نیز یک بنیامینی بود را بر او گذارده بودند (اول سموییل ۱۱: ۱۵ و اعمال ۱۳: ۲۱ ) اما در نامه اعمال ۱۳ : ۹ می‌خوانیم که نام او را همچنین پولس که یک نام رومی بود معرفی میکند. در کل نوشتجات عهدجدید خارج از اناجیل، ما بیش از ۳۰ بار نام سولس و بیش از ۲۰۰ بار نام پولس را می‌خوانیم. تمام ۳۰ نام سولس در نوشته اعمال رسولان به چشم میخورد. او که در یک خانواده فریسی بدنیا آمده بود بخوبی از شریعت موسی و نوشتجات انبیاء و عهدعتیق با خبر بود از اینرو می‌توانیم حدس بزنیم که زبان عبرانی و آرامی را به خوبی میدانست، البته در زبان یونانی که زبان رسمی خصوصا شهر طرسوس بود بزرگ شده بود. (اعمال ۲۱: ۴۰ و ۲۲: ۲-۳ و غلاطیان ۱: ۱۴ و فیلیپیان ۳ : ۵-۶ و اعمال ۲۱ : ۳۷) پولس در جایی خود را تبعه روم نه از راه خرید اتباع روم شدن بلکه متولد شدن در آن معرفی میکند (اعمال ۱۶: ۳۷ و ۲۲: ۲۵-۲۹ و ۲۳: ۲۷) اینکه والدین نزدیک یا دور یک تبعه روم بوده باشند و پولس در یک خانواده که قبلا تبعه روم بودند بدنیا آمده باشد. به احتمال زیاد پیشه چادر دوزی را میدانست و کار با چرم را که به این شیوه درآمد مالی خود را تهیه مینمود و همچنین هزینه خدمات مسیحی خود را از این راه پرداخت میکرد. می‌خوانیم وقتی سربازان پولس رسول را به روم آوردند او به مدت دو سال در خانه ایی ساکن شد که خود او به مدت دو سال هزینه اجاره آن را پرداخت میکرد. (اعمال ۲۸: ۳۰ و  همچنین اعمال ۱۸ : ۳ و ۲۰: ۳۴ و دوم قرنتیان ۱۱: ۹ و اول تسالونیکی ۲: ۹ و دوم تسالونیکی ۳: ۸)

« پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح» دو چیز بلافاصله در این عبارت به چشم میخورد. اول، به اراده خدا دوم رسول عیسی مسیح. در واقع پولس میگوید او رسول یا فرستاده شده عیسای مسیح به اراده خداست. قبل از اینکه به جزییات این جمله بپردازیم اجازه بدهید ابتدا در باره عبارت رسول کمی تحقیق کنیم. عبارت رسول یا به زبان یونانی « اپاستالوس » یا « کسی را فرستادن» معنی شده است. نکته مهمی در این اسم نهفته است. عبارت رسول یا فرستاده شده بارها در نوشتجات عهدجدید قید شده است. برنابا بعنوان یک رسول یا فرستاده شده معرفی شده است (اعمال ۱۴ : ۴ و ۱۴ و همچنین رومیان ۱۶ : ۷ و اول تسالونیکی ۲: ۶ و همچنین در رساله عبرانیان خود عیسای مسیح بعنوان « رسول و رییس کهنه اعتراف ما» معرفی گشته است.  به یک کشتی باربری میگفتند که آماده شده است تا بندر را به قصد خاصی ترک کند. در حقیقت لقب رسول به کسانی در قرن اول خطاب میشد که خود شخص عیسای مسیح آن افراد را به نام انتخاب کرده و فرستاده بود. یعنی آن دوازده شاگرد خود. (لوقا ۶ : ۱۳ و مرقس ۳: ۱۴) و به احتمال زیاد از ریشه عبری خود که «سالیاح » یعنی کسی که از جانب کس دیگری فرستاده شده گرفته شده است.

اگر عبارت رسول به کسانی گفته میشد که خود عیسای مسیح آنها را انتخاب کرده و فرستاده بود تا مژده پادشاهی آسمانی را در سراسر دنیای آن روز پخش کنند، پس پولس چگونه خود را رسول معرفی میکند؟ او بارها و بارها خود را اینگونه معرفی میکند که عیسای مسیح او را فرستاده است تا خبر انجیل نجات را به بیگانگان و پادشاهان و فرماندهان بیگانه برساند. (  رومیان ۱ : ۵ و ۱۱: ۱۳ و اعمال ۹ : ۱۵ و ۲۲: ۱۵ و ۲۶ : ۱۷ – ۱۸ و رومیان ۱ : ۱ و ۵ و اول قرنتیان ۱۵ : ۷ – ۹ ).

شما در آغاز تمام نامه های نوشته شده مشاهده کردید که چگونه پولس خود را مکررا رسول عیسای مسیح خطاب کرده است. تمام اینها از اعمال باب ۹ آغاز شد و مکاشفه و روبرو شدن سولس طرسوسی با عیسای قیام کرده از مرگ. قبل از این واقع به نوشته لوقا میخوانیم که سولس طرسوسی از مقیدان به شریعت یهود بود که به شدت به دنبال نابود کردن این « طریقت » یا « راه» جدید، لقبی که به پیروان مسیح داده بودند، عزم جزم کرده بود. او در زمان سنگسار کردن اولین شهید کلیسا یعنی استیفان، به احتمال زیاد حتی در زمان دادگاهی کردن استیفان و زمانی که استیفان شهادت خود را میداد (اعمال باب ۷ )، او که جوانی بیش نبود، حضور داشت و در آخر لباس آنانی که استیفان را سنگسار میکردند را او نزد خود نگه داشته بود. (برای اینکه با کشتن استیفان لباسهای آنها آلوده به مرگ و کشتن جسدی نشود!)

باب ۸ اعمال رسولان اینطور آغاز میشود که : « و سولس در قتل او راضی میبود و در آنوقت جفای شدید بر کلیسای اورشلیم عارض گردید.» سپس در باب ۹ می‌خوانیم که سولس در پی آزار و شکنجه ایمانداران مسیحی تا آن حد پیش میرود که نزد رهبران اورشلیم رفته و از آنها درخواست میکند تا حکمی به او بدهند تا به سوریه رفته و پیروان مسیح را از آنجا برای محاکمه به اورشلیم بیاورد. در این سفر است که ناگهان عیسای قیام کرده بر او با عظمت پرشکوه بر او ظاهر میشود. این شکوه عیسای قیام کرده که به

نوری عظیم ترسیم گشته چنان پرقدرت بوده که سولس را تا سه روز نابینا میسازد. درست در این زمان و به دلیل این رویداد، سولس جوان، در ترس و رعب عظیم که او را واداشته بود در پایان این سه روز که روزه گرفته و چیزی نخورده و نیاشامده بود، با ایماندار مسیحی ملاقات میشود بنام حنانیا. اما قبل از این ملاقات، این عیسای قیام کرده بود که ابتدا با حنانیا ملاقات کرده و در خصوص سولس طرسوسی با او گفتگو میکند و از او میخواهد که نزد او رفته و او را بینا سازد. در پاسخ به اعتراض حنانیا در این خصوص، از آنجایی که سولس در این زمان شهره آزار و شکنجه و کشتن ایمانداران مسیحی گشته بود، خود عیسای مسیح به حنانیا چنین میفرماید (که بن و اساس عبارت رسول عیسای مسیح در این سخنان نهفته است) « برو زیرا که او ظرف برگزیده من است تا نام مرا پیش امتها و سلاطین و بنی اسراییل برد. زیرا که من او را نشان خواهم داد که چه قدر زحمتها برای نام من باید بکشد.» (اعمال ۹ : ۱۵ – ۱۶)

این فرمایش خداوند به ما چنین میفهماند که این خود عیسای مسیح بود که سولس طرسوسی را برای پیشبرد ملکوت آسمانی خود در سرزمینهای آن روز در میان اقوام گوناگون برمیگزید. پس نتیجتا هر چند پولس از جمله دوازده شاگرد برگزیده نبود تا از ابتدا آن لقب رسول مسیح به او داده شود اما در این زمان به این لقب مفتخر گشته از جانب خود عیسای مسیح. خود او اینگونه از این مقام خود دفاع میکند: « آیا رسول نیستم؟ ایا آزاد نیستم؟ ایا عیسی مسیح خداوند ما را ندیدم؟ ایا شما عمل من در خداوند نیستید؟ هر گاه دیگران را رسول نباشم البته شما را هستم زیرا که مهر رسالت من در خداوند شما هستید.» (اول قرنتیان ۹ : ۱-۲) در همین نامه خود چنین ادامه میدهد که: «زیرا من کهترین رسولان هستم و لایق نیستم که به رسول خوانده شوم چونکه بر کلیسای خدا جفا میرسانیدم. لیکن به فیض خدا آنچه هستم هستم و فیض او که بر من بود باطل نگشت بلکه بیش از همه ایشان مشقت کشیدم اما نه من بلکه فیض خدا که با من بود.» (اول قرنتیان ۱۵ : ۹-۱۰ )

« به مقدسینی که در افسس میباشند و ایمانداران در مسیح عیسی.»

عبارت مقدسین یا تقدیس شده گان، جدا شده گان، مجزا شده گان برای خدمت به خدا. یک اصطلاحی تازه در ایمان مسیحی نبود. زبان یونانی آن « هاگیوس » در بین رومیان متداول بود و به راهبینی میگفتند که خود را وقف پرستش و ستایش و مراسم آن در بتخانه‌ها و معبدها میکردند. اما وقتی باور و ایمان مسیحی در بین ملت و سرزمین روم پیش روی کرد، بسیاری از این نام‌ها و اصطلاحات و حتی مراسم و روزها و جشن‌ها تماما (نه یک دفعه و نه یک روزه) به مرور زمان یک نما و صورت مسیحی و یک باور مسیحی و الهیات مسیحی به خود گرفت.

بر طبق حقیقت کتاب‌مقدّس و تعالیم خود عیسای مسیح، تمام آنهایی که به عیسای مسیح ایمان آورده و روح القدس خدا را دریافت میکنند تا در آنها ساکن گردد، بواسطه خون مسیح و کار روح القدس خدا، مقدس هستند. این تقدس مال ما نیست، مال عیسای مسیح است که از آن ما میگردد و ما بواسطه عیسای مسیح مقدسین خوانده میشویم.

پولس رسول در نامه اول قرنتیان میگوید: « لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدا.» (۱: ۳۰) ما، همه ایمانداران در تقدس مسیح رشد میکنند در تقدس مسیح زندگی میکنند و در تقدس مسیح دایما از خواهش جسم میگریزند. در ضمن کسی در این دنیا به مقام مقدس بودن نمیرسد که (مانند کلیساهای کاتولیک) کلیسا بخواهد او را منبع برکت و کسی بداند که چون شما به او دعا کنید، دعای شما پاسخ داده میشود. ما همه انسانیم و همه ما گناهکار بدنیا آمده ایم. ما به عیسای مسیح بعنوان خداوند و نجات دهنده خود ایمان میاوریم و روح القدس خدا را دریافت می‌کنیم. از این زمان تا زمان مرگ، ما خوانده شده ایم، فرمان داده شده ایم که در تقدس و پاکی جسم و جان و روح بسر ببریم. و در پی این باشیم در هر سه بخش در پی تقدس و پاکی و بی عیبی باشیم. (اول تسالونیکی ۵ : ۲۳ )

این حقیقت از ایماندارانی که پولس رسول در نامه خود بنام « مقدسینی که در افسس میباشند،» مستثنی نیست. آنها نیز مانند من و شما بودند، آنها به همان اندازه مقدس بودند که امروز شما هستید. چرا؟ زیرا آنها به همان خداوندی ایمان داشتند که امروز من و شما داریم. و خود عیسای مسیح و تنها او همچنان که عامل و باعث و دلیل این تقدس و مقدس شدن آنها بوده است همچنین برای ما نیز هست. زیرا پولس در همین آیه این تقدس ایمانداران شهر افسس را به ایمان آنها در عیسای مسیح وصل و ارتباط داده است. ما خارج از ایمان به عیسای مسیح بعنوان خداوند و نجات دهنده نمیتوانیم مقدس باشیم. سپس ادامه میدهد که:

« فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد.»

ما در اینجا دو عبارت را داریم که دایما در تمام نامه های پولس رسول تکرار شده است: فیض و سلامتی. اما منبع هر دوی آنها کیست و چیست؟ « از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند». ما در خصوص فیض و معنا و مفهوم آن به کرات در این تفسیر سخن خواهیم گفت، این هدیه رایگان خدا که تماما به خود خدا ربط داشت که بدهد و نه به ما و ما هیچ کاری و هیچ مقام و هیچ شخصیتی مجزا نمیتوانستیم داشته باشیم که از دریافت آن محروم گردیم! مال همه است و برای همه است و فقط از جانب خداست.

اما سلامتی، یا به زبان عبری « شالوم» یک نظم و یک هماهنگی و یک آرامش فقط در ساعت یک بعد از ظهر من و شما نیست! یا بعد از یک چایی داغ در زمستان سرد! یا در آغوش گرم محبوب! این یک نظم و آرامش و هماهنگی تمام عیار و ماندگار و پایدار است. این همانی است که در ابتدای آفرینش در خلقت خدا تماما وجود داشت اما بدلیل گناه مختل شد، مسخ شد، فنا شد و از بین رفت. این شالوم یا « سلامتی» فقط زمانی میسر است که از جانب کسی باشد که فقط فرستنده سلامتی و دهنده سلامتی نباشد بلکه خود سلامتی باشد. خود صلح باشد. یعنی فقط و فقط یهوه خدای زنده پدر خداوند ما عیسای مسیح. این سلامتی و صلح و آرامش ابتدا با خدا و از خدا و در خدا آغاز میگردد. من و شما ابتدا با خدا این صلح و این ارامش را در مسیح عیسی و در ایمان ما به او بار دیگر بدست میاوریم، آنگاه این صلح و ارامش و سلامتی از ما به اطراف و از ما در ما دایما جاری میگردد و دایما سرازیر میگردد. این آن سلامتی است که پولس رسول در اینجا و در تمام نامه های خود آن را برای ایمانداران مسیحی میطلبد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!