شبی با عیسای زنده شده از مرگ  

    نوشته‌ی: ح. گ

نگاهی کوتاه به انجیل لوقا باب ۲۴ آیات ۱۳ تا ۳۲

به مدت دو هزار سال است که کلیسا برای رستاخیز عیسای مسیح از مرگ موعظه کرده است. و به مدت دو هزار سال است که هنوز برای رستاخیز مسیح موعظه میکند و باید موعظه کند. در این نوشته‌ی کوتاه قصد بنده نه بررسی و موشکافی قیام مسیح از مرگ است یا اینکه سعی بر اثبات آن نمایم. تا امروز از کتاب‌مقدّس این را یاد گرفته ام که ، قیام عیسای ناصری ملقب به مسیح در کتاب‌مقدّس تایید، ثابت و محرض شده است. پولس در نامه‌ی اول قرنتیان باب ۱۵ سعی ندارد تا قیام مسیح از مرگ را نشان دهد بلکه بواسطه‌ی قیام مسیح از مرگ، قیامت مردگان را ثابت میکند. در واقع شورای یهود شاگردان مسیح را به همین دلیل مواخذه و تنبیه کردند که: ” به اتکاء رستاخیز عیسی، رستاخیز مردگان را اعلام میکردند.” (اعمال ۴ : ۲).

پس بنده نیز قصد ندارم تا رستاخیز مسیح را ثابت کنم؛ بلکه قصد بنده نگاهی کوتاه به ورود و چگونگی نشستن این باور در جان انسان متمدن امروزی است! چقدر طول می کشد تا امروز کسی به عیسای قیام کرده از مرگ ایمان بیاورد. اما خوب که به زندگی عیسای مسیح نگاه میکنید باور قیام مسیح از مرگ به تنهایی مانند افسانه و خیالی بیش نیست. تنها اینکه مسیح مُرد و قیام کرد نمیتواند آنچنان برای انسان امروزی قابل فهم باشد. بنظر میرسد رمز پنهان و نهفته ای در کنه و بطن این رویداد است که به تمام این واقعه معنایی تازه و نوین می‌دهد.

آنچه قصد دارم بیان کنم این است که: قیام مسیح از مرگ یک مرحله از زندگی مسیح نیست. یا یک مرحله از کار او. یا یک بخش دیگر از کتاب انجیل که حالا باید گفته شود. حقیقت این است دوست من! اگر می‌خواهید تصویر کاملی از قیام مسیح از مرگ  ببینید باید قادر به دیدن تصویر کاملی از تولد ، زندگی عیسای مسیح و طرح خدا  برای هستی و کار روح القدس باشید. تنها در آن زمان است که شما توانسته اید اعتراف کنید:” دل در درون ما می‌سوزد از باور این حقیقت و نگاه به این تصویر.” اما چگونه ممکن است من و تو قادر به دیدن این تصویر کامل باشیم که قیام مسیح از مرگ نیز بخشی از آن است؟ و من می‌گویم تنها کافی ست شبی با عیسای خداوند قدم بزنی! او را به منزل خودت راه دهی و اجازه بدهی تا برایت تمام رویداد را تشریح کند. بگذاری تا نان را ، یعنی تن خودش را،در برابر چشمانت  بشکند تا ببینی چرا مصلوب شد، و پیاله‌ی شراب ، یعنی خون خودش را، به تو دهد تا بدانی چرا باید خونش ریخته می‌شد؛ تا شاید چشمان تو باز شود و او را بشناسی. نه آنی را که کتب پدرانت  نام و عظمتش را آلوده‌ی باور غلط خود کرده و به تو نشان داده اند؛ بلکه تا بگذاری خود او ، خود را به تو نشان دهد.

دوست من! کافی ست تا شبی با او در جاده‌ی زندگی ات قدم بزنی و از او بخواهی تا با تو سخن بگوید. یعنی همان چیزی که در راه عمواس روی داد:

 صبح یکشنبه است. زنان آمده بودند تا جسد عیسی را حنوط کرده و مراسم کفن و دفن را کامل کنند. اگر بخاطر داشته باشید آنها جسد عیسی را عصر روز جمعه از صلیب پایین آوردند، زیرا فردا آن روز، روز سبت بود. و نباید جسدی در بیرون شهر وجود میداشت تا مراسم آن روز در پاکی خودش انجام شود! (غافل از اینکه خداوند پاکی را آنها با دستان خود مصلوب کرده بودند و خونش را بر خود و فرزندان خود گرفته بودند).  صبح یکشنبه بود. زنان آمده بودند تا جسد عیسی را حنوط کنند. اما سنگ قبر را از جلوی آن به کنار زده و دو فرشته را دیدند که به آنان از عیسای قیام کرده از مرگ مژده می داد. زنان مبهوت و مات از آنجا گریختند. مرقس به روایت پطرس می‌نویسد که زنان از ترس وحشت در این باره با کسی سخن نگفتند. (مرقس ۱۶: ۸) اما عیسای خداوند خودش را به مریم مجدلیه ظاهر کرد (ایه‌ی ۹). مریم آن را به شاگردان می‌گوید، آنها باور نمی کنند (ایه‌ی ۱۰).مریم با زنان دیگر به شاگردان می‌گویند، شاگردان باز هم آن را باور نمیکنند و این را هذیان می‌دانند (لوقا ۲۴: ۱۱). از جمع این شاگردان که خبر قیام عیسای مسیح از مرگ را از دهان زنان شنیده بودند ، دو نفر آنها همان روز در حال رفتن به خانه‌ی خود در روستایی بنام عمواس به اندازه‌ی ۱۲ کیلومتر دورتر از اورشلیم بودند.

لوقا تنها نام یکی از آنها را به ما می‌دهد: کلیوپاس. تصور کنید که از سه روز پیش تا به امروز تمام اورشلیم نظم خود را از دست داده است. سه نفر در روز جمعه مصلوب شده بودند. دو نفر را دولت روم به جرم  راهزنی مصلوب کرده بود، اما دزد سوم بنام برابا بطور معجزه آسایی از زندان آزاد شده و بجای او جوانی سی و دوساله که به مدت سه سال در اسرائیل، سوریه و حوالی دور هواداران فراوانی پیدا کرده بود، کسی که تعالیمی عجیب داشت. کارهایی عجیب کرده بود و بطور عجیبی نیز در شش دادگاه به دست شورای یهود محکوم شده بود،حکم به قتل او صادر کرده بودند، و او بجای برابا مصلوب شده بود.

 او یعنی عیسای مسیح را  تمام اورشلیم می‌شناخت. هر چند او را به نامها و لقب هایی متفاوت، اما به مدت این سه روز ، از روزی که او به معبد وارد شده و تمام بساط بازاری‌ها را به هم زده و آنها را از صحن معبد با شلاق بیرون کرده بود ، تا شبی که ناگهان به او در باغ جتسیمانی با سربازان شبیخون می‌زنند ،تا محاکمه‌ی شبانه او و نهایتا صبح روز بعد و داوری کردن پیلاطس و محکوم شدن به مرگ بر روی صلیب ، درست تا روز یکشنبه صبح تمام اسرائیل داشت از او صحبت می‌کرد.

نه تنها تمام خبرهای داغ از مصلوب شدن او در تمام اسرائیل پیچیده بود، اما  امروز  صبح زود اتفاق دیگری هم افتاده بود، که گویی به تمام اخبار گیج کننده‌ی روز جمعه افزوده شده بود. تعدادی از زنان بر سر قبر عیسای مسیح میروند تا بدن مصلوب شده‌ی او را طبق سنت یهود حنوط بگذارند. اما ناگهان چون به قبر می رسند، سنگ بزرگ و عظیم در قبر از جلویش غلتیده شده و قبر باز بود. و آنها با فرشتگانی ملاقات کرده و فرشتگان به آنها می‌گویند که : چرا زنده را در بین مُرده‌ها می‌گردید؟ و آنها با وحشت از سر قبر میگریزند. در این سه روز تمام اورشلیم نظم خود را از دست داده بود.

اکنون در راه عمواس دو نفر از شاگردان عیسی با هم در خصوص تمام این وقایع که در این سه روز روی داده ، سخن گفته و به سمت منزل خود می‌رفتند.

هر چه بود گفتگوی این دو شاگرد مسیح بسیار بالا گرفته بود. تا حدودی نه گفتگوی آنها بلکه موضوع گفتگوی آنها غم و ناراحتی زیادی را بر آنها ریخته بود. و آنها در غم و اندوه و کدورتی فراوان راه را طی میکردند. تا اینکه ناگهان فردی را می‌بینند که در کنار آنها راه می‌رود! از کجا آمد؟ اسمش چه بود؟ آنها هیچ سوالی از او نمی پرسند! چرا؟ تنها یک دلیل باعث شده بود تا آنها هیچ سوالی از این مرد غریبه نکنند و آن اینکه موضوع گفتگوی آنها آنقدر پیچیده و غیر قابل فهم و پر از راز و سوال بود که هرگز نه  راه را می‌فهمیدند که چطوری می رفتند. نه صداها را می‌شنیدند. نه به اطراف نگاه میکردند. نه سرشان را بلند میکردند! و دقیقا به همین دلیل مردی که ما می‌دانیم عیسای قیام کرده از مرگ است از آنها این سوال را می‌پرسد:” چه حرفها است که با یکدیگر می‌زنید و راه را به کدورت می‌پیمایید؟” (ایه‌ی ۱۷).

کلیوپاس جواب میدهد. اما دقت کنید به پاسخ او. او تا به این مسافت آنقدر گرم و داغ گفتگوی خود با دوستش بوده، همین داغی را در پاسخ خود وارد میکند و پاسخ را با سوالی عجیب می‌دهد:” مگر تو در اورشلیم غریب و تنها هستی و از آنچه در این ایام در اینجا واقع شد واقف نیستی؟” (ایه‌ی ۱۸). یعنی به زبان خودمانی این می شود که: ” بابا تو دیگه کی هستی که این همه اتفاق وحشتناکی که در این سه روز در اورشلیم افتاده را از آن خبر نداری؛ تمام شهر از پیر و جوان فهمیدند و تو نمی دانی. پس غریب و تازه وارد هستی و کسی را هم نداری که تا به تو گفته باشد که در این سه روز چه اتفاقی افتاده است!” و عیسای خداوند چه زیبا پاسخ می‌دهد:” چه چیز است؟“ (!!) من خیلی به این دو سوال ابتدایی مسیح از شاگردان فکر کردم. عیسای مسیح خدای متجسّم بود. او دقیقا از گفتگوی آن دو خبر  داشت. دقیقا می‌دانست آنها از چه حرف می‌زدند. آنها لازم نبود که هیچ چیز به او بگویند. اما چرا او از آنها می‌پرسد: از چه حرف می‌زنید؟ و از چه اتفاقی حرف می‌زنید؟ من فقط یک پاسخ برای آن دارم: تا آنها از دل خودشان و باور خودشان آگاه شوند. تا صدای خودشان را از باور خودشان بشنوند. و کلیوپاس اینگونه دل خود و باور خود را برای عیسای خداوند باز میکند:

 1. عیسای مسیحی مردی بود نبی. مانند دیگر پیامبران اسرائیل!
 2. ما او را نجات دهنده اسرائیل از دست روم تصور میکردیم. اما انگاری تو زرد در آمد!
 3. سه روز از مرگ او گذشته اما امروز زنان باعث تعجب و حیرت ما شدند!
 4. می گویند که در رویا فرشته‌ها به آنها گفته اند، عیسی زنده شده است!
 5. اتفاقا دوستان ما هم رفتند سر قبر، اما متعجب شدند از اینکه عیسی را در قبر ندیدند!

این تمام باور آنها بود. چه مدت بود که شاگردان عیسی بودند؟ نمیدانیم. اما با پاسخ عیسای مسیح می‌توانیم حدس بزنیم که حداقل کلیوپاس مدت زیادی شاگرد مسیح بوده است. اما نگاه کنید به هر پنج نکته‌ی سخنان و باور او! سه سال مسیح با آنها زندگی کرده بود. بارها و بارها از تمام کتب انبیاء برای آنان آیات را آورده بود و الوهیت خود را برای آنها ثابت کرده بود. نه تنها در حرف بلکه در عمل نیز. اما شاگردان ندیده بودند. چرا؟ چون در لابلای زیستن با عیسای خداوند، صدای او را نشنیده بودند. او را می‌دیدند، اما ندیده بودند! به او گوش می‌کردند، اما او را نمی شنیدند! حداقل سه بار ، واضح و آشکار به  آنها گفته بود که به اورشلیم می‌رود، به دست یهود و بیگانگان دستگیر و محاکمه می‌شود. او را شلاق شده، آزار داده، او را می‌کشند؛ اما…هان! نگاه کن! گوش کن! حواست با من هست! اما بعد از برخاستنم پیش از شما به جلیل خواهم رفت (مرقس ۱۴: ۲۸-۲۹).

چه چیزهایی کلیوپاس را از ندیدن حقیقت، حقیقتی که شنیده بود اما آن را نشنیده بود باز داشته بود؟ چه چیز باعث شده بود تا کلیوپاس در این بعد از ظهر در راه عمواس با گذاشتن تمام این تکه های این معما. تمام این تکه هایی که به مدت سه سال از عیسای مسیح شنیده و دیده بود، اکنون راه خودش را با کدورت طی کند؟ چه چیز باعث کدورت راه کلیوپاس شده بود؟ پاسخ ساده است. خودش! باور خودش! نوع نگرش خودش! نگاه کنید به باورهای او در آن پنج نکته ای که در سخنانش به عیسی می‌گوید. برداشتی غلط. باوری غلط. تصوری غلط از مسیح. از ایمان خود. مسیح مُرده بود اما کلیوپاس نمی دانست چرا؟ مسیح در قبر نبود باز هم نمی دانست چرا؟ در حالی که وقتی به قبل از این وقایع سه روز برگردید و نگاه کنید، هم پاسخ مرگ مسیح هست. و هم علت قیامت او. اما کلیوپاس ندیده بود. و مسیح بر سرشان فریاد  می زند:” ای بیفهمان و سست دلان ” (ایه‌ی ۲۵). ای بیفهمان. به این معنا نیست که ای کسانی که نمی فهمید و یا اینکه کودن هستید یا اینکه احمق هستید. عیسای مسیح به شاگردان توهین نمی کند. بلکه به آنها نهیب می‌زند، چون به طوفان ناآرام نهیب می‌زد تا آرام بگیرد . او به شاگردان نهیب می‌زند تا آنچه را که قبلا از او شنیده بودند، بیاد بیاورند. ای بیفهمان. به این معناست که پس چرا هنوز نفهمیدید که من برای چه به دنیا آمده ام؟ یعنی تا الان هنوز نفهمیده اید برای چه من مُرده ام؟ یعنی این همه من برای شما سخن گفتم، تعلیم دادم، حرف زدم، آیا هنوز آنچه را که فهمیده بوده اید را بکار نمی برید؟ تا این راه را و این اخبار این سه روز اینقدر شما را مضطرب نساخته و در آرامش این راه را طی کنید؟ ای بیفهمان. یعنی ای کسانی که هنوز به باور خود اتکا دارید. به برداشت خود. به تکه های نتیجه گیری خود، نه به آنچه من تاکنون برای شما بیان کرده ام؛ یعنی ای کسانی که فهم خودتان را بهتر دانستید و مرا نفهمیدید. در امثال می‌خوانیم که:” آنکه بر دل خود توکل نماید احمق می‌باشد . اما کسی که به حکمت سلوک نماید نجات خواهد یافت.” ( امثال ۲۸ ایه‌ی ۲۶ ). اگر می‌خواهی بپرسی این حکمت را چگونه می‌توان در آن سلوک نمود. پاسخ پولس رسول این است که :” لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است ” (اول قرنتیان ۱ : ۳۰ ). عیسی حکمت ماست. اگر می‌خواهیم حکیم باشیم باید در مسیح باشیم. و شاگردان مسیح این حکمت او را تماما شنیده بودند. با چشمان خود نتایج این حکمت که به وقوع پیوسته بود را دیده بودند. برای آنها ثابت شده بود که او خداوند است. کمااینکه پطرس آن شب در قیصریه‌ی فیلیپس اعتراف کرده بود. اما باز گویی آنها نفهمیده بودند. هنوز داشتند افکار و برداشت های خود را سامان می‌دادند! و به آنچه که با گوش خود شنیده بودند، با چشم خود دیده بودند و با دل خود آن را پذیرفته بودند ، شک  داشتند! هنوز پاهای ایمان آنها می‌لغزید. هنوز دلهای آنها در ایمانشان استوار نشده بود. هنوز بر بام مسیح ننشسته بودند. برای همین است که عیسی بعد از اینکه آنها را ای بیفهمان خطاب میکند ؛آنها را سست دلان نیز خطاب میکند. این نه تنها به این دو شاگرد مطلق می‌شد؛ بعدا می‌بینیم که عیسای خداوند این را به همه‌ی شاگردان خود می گوید.

چرا آنها تاکنون نشنیده بودند آنچه را که باید میشنیدند؟ چند دلیل دارد:

 1. هنوز گوشهای آنها از صدای شریعت و دین پدری آنها پر بود. و  دیگر  جایی برای سخنان عیسای خداوند نبود. و سخنان عیسای مسیح نیز در گوش خود داشتند، اما قادر نبودند تا صدای او  را از صداهای دیگر تمییز دهند.
 2. از آنچه که  از دیگران و از مطالعات جسته و گریخته‌ی خود از کتاب‌مقدّس برداشت کرده بودند، تصویری تماما نادرست در ذهن خود از حقیقت داشتند. اجازه نداده بودند تا کلام خداوند و گفته های مسیح با قلب آنان سخن بگوید بلکه آنها گفته‌ها و نوشتجات را برای خود دستچین کرده بودند.
 3. آنچه را میشنیدند که دوست داشتند تا بشنوند. نه آنچه را میشنیدند که عیسای خداوند به آنها تعلیم داده بود.

          اکنون عیسای مسیح با این دو شاگرد در راه است. دو شاگرد بی فهم و سست دل. و او یکبار دیگر، یکبار دیگر عیسای خداوند ، خدای فیض و محبت، این شاگردان بی فهم و سست دل خود را در راه تنها نگذاشت و برود! عصبانی بشود، دستی به نشانه‌ی خسته شدن بر آنها تکان بدهد، گرد و خاک پایش را بر آنها تکان بدهد و ناگهان غیب شود! او در صبر و محبت بیکران خود و برای اینکه بتواند این روشنی را بر آنها بتاباند : ” از موسی و سایر انبیا شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود.” (آیه‌ی ۲۷). و آنها می‌بایست تماما  گوش شده باشند. تماما تشنه. و آنها آیات را می‌شنیدند که پشت سر هم از این مرد غریب و تنها نقل قول می‌شد! از موسی تا اشعیاء از اشعیاء نبی تا حزقیال از حزقیال تا دانیال از دانیال به میکاء و از میکاء تا به ملاکی و از ملاکی به یحیی. راه باید چقدر تند و سریع بر آنها گذشته باشد و چون ”  شب نزدیک می‌شد و روز به آخر رسیده بود ” آنها به منزل رسیده بودند و ناگهان در خانه بودند. راه چطور گذشته بود نفهمیدند. اما یک چیز برایشان مسجل شده بود و آن اینکه این مرد را باید آن شب پیش خود نگاه می‌داشتند تا باز هم با آنها سخن بگوید. تمام راه دل آنها از شوق و وجد سوخته بود. تمام معماها پاسخ داده شده بود. تمام رویدادهای این سه روز معنا پیدا کرده بود. همه چیز انگاری به مدت کوتاه و فشرده ای، برای آنها باز شده بود و حقیقت با قامتی استوار و سترگ روبروی آنها ایستاده و بر آنها زل زده بود، تا آنها او را در آغوش بگیرند. و آنها گرفتند. مرد را اصرار کردند که شب با آنها بماند. اما گفتنی‌ها گفته شده بود. آنها شنیده بودند آنچه که می باید شنیده باشند. و چون عیسی وارد منزل شد و نان را برکت داد و شکست و به آنها داد، ناگهان محو شد. و دیگر آنجا نبود! لطفا خوب دقت کنید! چه زمانی آنها مسیح را شناختند. بخاطر داشته باشید در تمام طول راه آنها او را نشناخته بودند. اما وقتی او نان را برکت داد و شکست، ناگهان چشم آنان باز شد و آنها او را تشخیص دادند. و درست در همان زمان او از بین آنها محو شد. چرا؟ چرا درست در زمان شکستن نان؟ یادتان بیاید در شام آخر بود که عیسای خداوند نان را برکت داد ،شکست و به شاگردان داد و فرمود:” این است جسد من که برای شما داده می شود . این را بیاد من بجا آورید.” (لوقا ۲۲ آیه‌ی ۱۹). یاد تن او. تن او که توهین  و خوار شد. که برای گناهان بسیاری شلاق خورد. مصلوب شد. مُرد و اکنون قیام کرده تا بدین وسیله تمام طرح پدر آسمانی او و ما محقق گشته و رستگاری و عدالت و قدوسیت با هم در یک نفر برای تمام مردم دنیا یافت گردد.

اکنون این گفتگو به جایی رسیده است که باید آن را جمع بندی کرد. هر از گاهی از خود این سوالات را بپرسیم و به آنان صادقانه پاسخ بدهیم:

 1. اکنون چه بر سر تو آمده و چرا راه زندگی ات را اینقدر تلخ میگذرانی؟
 2. عیسای مسیح که بود، یک پیامبر مانند دیگر پیامبران یا اینکه از جلالی آمده بود و به جلال خود بازمی گشت؟
 3. چرا باید می مرد؟
 4. چرا باید قیام میکرد؟
 5. و آخرین و مهمترین سوال: چگونه می‌توانم برای تمام این سوالات پاسخی حقیقی  پیدا کنم؟

تنها سوالی که در این پنج سوال بسیار حائز اهمیت است، سوال شماره‌ی ۵ است. به خود عیسای مسیح نگاه کنید. او از چه چیزی استفاده کرد تا ابهام و دلتنگی و کدورت شاگردان خود را رفع کند؟ کتاب‌مقدّس. اما مگر آن دو شاگرد تاکنون کتاب‌مقدّس را نخوانده بودند؟ صدرصد! پس چرا هنوز شک داشتند؟ بدلیل اینکه هنوز برای درک کلام مقدس مشکل داشتند. چه کسی این مشکل را برای آنها رفع کرد؟ خود عیسای مسیح. اما امروز که دیگر عیسای مسیح نیست! امروز چه کسی قادر است تا این کلام را برای ما تشریح کند تا دل در درون ما بسوزد! ” روح القدس ” روح تعلیم دهنده. روح مشوق. روح حکمت دهنده. روح فیض. که روح عیسای مسیح است . نه کشیش. نه معلم دانشگاه. نه پاپ. نه هیچکس و هیچکس قادر نیست تا شما را وادارد تا دل شما در درون شما از تفسیر کلام بسوزاند ، غیر از خود روح مقدس خدا. روح مسیح.

دوست من! می‌خواهی درباره‌ی حقیقت قیام مسیح از مرگ بدانی؟ از او بخواه تا تنها یک شب بر روی جاده‌ی زندگی ات ترا ملاقات کند. او خواهد کرد. او با تو خواهد نشست و با تو و برای تو تمام کتب انبیاء را بررسی کرده و تمام آنچه که شما لازم دارید تا بدانید و قلب و روح و جان خود را به خدا بدهید و او را با تمام هستی خود پرستش کنید، در اختیار شما قرار خواهد داد.

از او بخواه امروز. همین امروز از او بخواه تا به سوالات بیشمار تو، از کدورتی که در قلبت بابت سوالات فراوانت نیز هست ترا رهایی دهد. او خواهد کرد. او با تو شبی در جاده‌ی زندگی ات گام می‌زند و خودش را به تو معرفی میکند. کمااینکه پس از دو هزار سال امروز، همین امروز با شما ، اگر که طالب آن باشید، از مرگ و قیام خود از مرگ سخن خواهد گفت!

اگر او را غریبه ای می‌دانی که در سرزمین تو است؛ پس حداقل به خدا نگاه کن که تمام دنیا مال اوست. و او :” جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه‌ی خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.” (یوحنا ۳: ۱۶).

اگر این پسر را امروز نداری. امروز از او بخواه که به قلب تو بیاید و با تو در جاده‌ی زندگی ات قدم زده و با تو سخن بگوید. اگر می‌خواهی این حیات جاودان را امروز دریافت کنی و در مرگ و قیامت او از مرگ همشکل او گردی. کافیست تا از ته قلب خودت دعا کنی که :

خداوندا من گناهکارم! ما ایمان دارم که عیسای مسیح برای گناهان من بر بالای صلیب مرد. دفن شد. روز سوم قیام کرد و امروز زنده است. اکنون از او دعوت میکنم تا به قلب من بیاید و مرا از آن خود سازد.آمین

دوست من با این دعای ساده اما قلبی ، امروز تو از آن عیسای مسیح هستی و عیسی از آن تست. روح مقدس خدا را دریافت کرده ای. در آن تعمید یافته ای. با او بمان. کلام مقدس را مرتب و با نظم بخوان. در مسیح رشد کن. و در قیامتش از شادی فریاد بزن و بگو: او بر مرگ پیروز گشت. خداوند من زنده است. و من خدای مُرده نمی پرستم. هللویاه!من از حکمت او پُر شده ام و بیشتر و بیشتر پُر می‌شوم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!