قدیم و تازه در مسیح به کمال رسید!

چگونه عیسای مسیح آخرین است؟

نوشته‌ی: ح.گ

گفتگو در خصوص این مقاله هرگز به مجال و زمان کوتاه ما بسنده نمیکند. اما به جا دیدم که برای روشنگرایی و دادن نمایی کلی به تمامی ایماندارانی که از دین اسلام به راه و ایمان مسیحی قدم گذاشته‏اند و برای آنانی که در بین دو راه گام برمیدارند و هنوز مطمئن نیستند که چه کسی راست میگوید و چه کسی دروغ! یا برای آنانی که در پی ثابت کردن برداشتهای خود در خصوص باور غیر مسیحی خود هستند و بر آن تاکید میکنند و چنگ به دین پدری خود زده و آن را حجتی برای خود میدانند بجا دیدم تا بر طبق سندیت کتاب‌مقدّس خلاصه‌ی فشرده‏ایی از آنچه کتاب‌مقدّس در خصوص ماهیت عیسای مسیح و نقش او در هستی با ما سخن میگوید با شما در چند خط به طور خلاصه سخن بگویم. میدانم تشنگی بسیاری را رفع نخواهد کرد، دعای من این است که چشمه‌ی حیات عیسای مسیح از درون شما سر باز کند، زیرا تنها او سیراب کننده‌ی جان و روح میباشد.آمین

وقتی به عیسای مسیح و آنچه او بر روی زمین انجام داد بر طبق سندیت کتاب‌مقدّس (تنها منبع الهی و موثق همه‌ی ما) در می‌یابیم که عیسای مسیح به طرز شگفت انگیزی نقطه‌ی عطف آسمان و زمین بوده است. نردبانی که از آن انسان گناهکار همواره قادر است از آن به آسمان، نزد خالق خود بالا رود. پلی که انسان گناهکار می‌تواند از آن با سلامت و اطمینان عبور کرده و برای همیشه فاصله‌ی عظیم خود و خالق خود را پایان بخشد. و حضوری که انسان توبه کننده و دل شکسته همواره می‌تواند در آن ماوا گرفته و در آن شفاعت ضعف و ناتوانی خود را بطلبد و مطمئن باشد که خدای او دعایش را شفاعتش را و ناله‏هایش را قطعا خواهد شنید و مفری برای رهایی او مهیا خواهد ساخت. تمام این چگونه میسر گشت؟ فقط به دلیل آنچه عیسای مسیح بر روی زمین انجام داد. عیسای مسیح مرکز و هسته‌ی اصلی و غیرقابل تغییر و ثابت تمام خداشناسی و الهیات راستین میباشد. عیسای مسیح را حذف کنید، نه خدایی را خواهیم شناخت و نه میدانیم خداشناسی چیست؟ اما چگونه عیسای مسیح به چنین پیروزی و کاملیتی دست یافت؟

من در پاسخگویی به اعتراض بسیاری از دوستان مسلمان و طالبان حقیقت در اثبات این مطلب بلافاصله به کتاب‌مقدّس رجوع میکنم. و این را به آنها بر طبق آیات متعدد کتاب‌مقدّس یادآوری میکنم که:” تمام کتاب‌مقدّس از عیسای مسیح سخن میگوید. عیسای مسیح را از این مرکزیت بردارید تمام کتاب‌مقدّس از هم پاشیده میشود و به هیچ عنوان معنایی برای ما ندارد. ”

عیسای مسیح رو به جماعت یهود و دانایان دین و شریعت آنان کرده و فرمود:” کتب را تفتیش کنید زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنها است که به من شهادت میدهد.” (یوحنا ۵: ۳۸)

وقتی پس از رستاخیز خود از مرگ با دو نفر از ایمانداران خود در راه آنها به روستایی ملاقات کرد می‌خوانیم که:” پس از موسی و سائر انبیاء شروع کرده اخبار خود را در تمام کتب برای ایشان شرح فرمود.” سپس به تمام شاگردان خود میفرماید:” همین است سخنانی که وقتی با شما بودم گفتم ضروریست که آنچه در تورات موسی و صحف انبیاء و زبور داود درباره‌ی من مکتوب است به انجام رسد.” ( لوقا ۲۴: ۲۷ و ۴۴) لطفا دقت کنید که در هر مورد عیسای مسیح به تمام کتاب‌مقدّس اشاره دارد. تمامی ۳۹ کتاب و کتب دیگری که تا قبل از تولد عیسای مسیح نوشته شده بود. با علم بر این حقیقتی که از زبان خود عیسای مسیح خواندیم می‌توانیم در چهار مورد اساسی عیسای مسیح را ببینیم که طرح و اراده‌ی الهی خدای خالق را بر روی زمین در بین انسانها چنان کامل نمود که دیگر به هیچ نبی یا دین یا راه و ایمان تازه‏ایی برای نشان دادن و سخن گفتن از آن نیازی نیست:

 

  • عیسای مسیح تمامی سخنان انبیاء دیرین و قبل از خود را تحقق بخشید. در حقیقت تمامی انبیاء تا قبل از عیسای مسیح (از بدو آفرینش تا زمان تولد عیسای مسیح) به نحوی مشتاق دیدن عیسای مسیح  بودند و رویای او را در دل داشتند.

من قصد ندارم تا برای اثبات این موارد به تمام کتاب‌مقدّس رجوع کنم (هر چند میدانم منابع و اشارات فراوانی را می‌توان ارائه داد) بلکه فقط به نکات مهم و اساسی و نقل قول شده از دهان آنانی که شاهدان زنده و آورنده‌ی پیام راستین این حقیقت توسط روح مقدس خدا برای همه‌ی ما بوده اند اشاره میکنم. پس در اثبات حقیقت شماره‌ی یک به نوشته‌ی پطرس رسول اشاره میکنم. شاگرد عیسای مسیح، یک یهودی که مقید و متولد شده در شریعت و قوانین و بزرگ شده در میان تمامی انبیاء و پیامبران یهود بوده است در نامه‌ی خود مینویسد: “ که درباره‌ی این نجات انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود اخبار نمودند تفتیش  و تفحص میکردند. و دریافت مینمودند که کدام و چگونه زمان است که روح مسیح که در ایشان بود از آن خبر میداد چون از زحماتی که برای مسیح مقرر بود و جلالهایی که  بعد از آن خواهد بود شهادت میداد.” (اول پطرس ۱: ۹-۱۱) پطرس رسول میگوید که روح عیسای مسیح در تمامی انبیاء وجود داشته (از هابیل تا یحیی تعمید دهنده) و آنها با هدایت روح مسیح (روح‏القدس) به عیسای مسیح، خداوندی او، تولد او، رنج و عذاب او، مرگ او بر صلیب، قیام او از مرگ، و پادشاهی ازلی او در کنار خدای خالق سخن گفته‏اند.

در رساله‌ی عبرانیان در تایید همین باور می‌خوانیم:” خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طریقهای مختلف بوساطت انبیاء به پدران ما تکلم نمود در این ایام آخر به ما بوساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمیع موجودات قرار داد و بوسیله‌ی او عالمها را آفرید. که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه‌ی قوت خود حامل همه‌ی موجودات بوده چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید بدست راست کبریاء در اعلی علیین بنشست. و از فرشتگان افضال گردید به مقدار آنکه اسمی بزرگتر از ایشان به میراث یافته بود.” (عبرانیان ۱: ۱-۴)

 

  • عیسای مسیح پادشاهی خدا را تحقق بخشید. این پادشاهی به اقسام مختلف خود را در کتاب‌مقدّس به ما نشان داده است. آغاز این پادشاهی؛ سقوط و انقراض آن؛ وعده دادن آن؛ پیشگویی آمدن آن و نهایتا تشریح آن وقتی عیسای مسیح پا بر روی زمین گذاشت و سرانجام و نهایت آن که یک ملکوت جاودانه و ازلی در حضور خدا خواهد بود و ما به آن سمت در حرکت هستیم. عیسای مسیح از همین ملکوت سخن گفت او ملکوتی را با خود بر روی زمین آورد و آن ملکوتی را به ما وعده داد که در تمامی طول تاریخ اسرائیل نیاکان آنها برای آمدن آن، تحقق آن، اجرای آن روزشماری میکردند. نگاه کنید به تعالیم عیسای مسیح و خودتان ببینید که مرکزیت این تعالیم چیست؟ آیا به غیر از ” ملکوت خدا “؟ از خودتان بپرسید این ملکوت خدا چیست؟چگونه است؟ و چرا باید عیسای مسیح اینقدر به آن تاکید کند و اینگونه مرکزیت تمامی تعالیم خود را بر دور هسته‌ی مرکزی ” ملکوت خدا ” پایه ریزی کند؟ به اناجیل رجوع کنید قریب به صد بار شما عبارت ” ملکوت خدا ” یا ” ملکوت آسمان” را در تعالیم عیسای خداوند پیدا خواهید کرد! و وقتی شما مزمور ۶۷ را می‌خوانید نمایی کلی از این پادشاهی خدا بر روی زمین و بر قلب آدمی را میبینید:” خدا بر ما رحم کند و ما را مبارک سازد؛ و نور روی خود را بر ما متجلی فرماید سلاه. تا راه تو در جهان معروف گردد؛ و نجات تو به جمیع امتها. ای خدا قومها ترا حمد گویند؛ جمیع قومها ترا حمد گویند. امتها شادی و ترنم خواهند نمود؛ زیرا قومها را با انصاف حکم خواهی نمود؛ و امتهای جهان را هدایت خواهی کرد سلاه. ای خدا قومها ترا حمد گویند؛ جمیع قومها ترا حمد گویند. آنگاه زمین محصول خود را خواهد داد، و خدا خدای ما را مبارک خواهد فرمود. خدا ما را مبارک خواهد فرمود و تمامی اقصای جهان از او خواهند ترسید.” این نجات و این مطلق بودن خدا در ما، اینگونه که دو بار داود میگوید:” ای خدا قومها ترا حمد گویند، جمیع قومها ترا حمد گویند.” چگونه میسر میشود؟ این ” خدای ما ” کیست که خدا او را مبارک می‌خواند؟ چگونه این روی خواهد داد؟ این همان پادشاهی مطلق خدا بر جان و فکر و دل آدمی است.

اسرائیل هرگز نباید پادشاهی میداشت. این خدا بود که میبایست پادشاه آنان میبود:” خداوند سلطنت خواهد کرد تا ابدلاباد.“ (خروج ۱۵: ۱۸) و با این حال خداوند به دلیل فیض خود به قوم فرمود اگر هم خواستند پادشاهی برای خود انتخاب کنند، کسی را انتخاب کنند تا تمامی فرامین او را اطاعت نماید (تثنیه ۱۷: ۱۴-۲۰) آنها از مضرات و خطرات پادشاه هشدار داده شدند، اما هرگز به آن گوش نداند. (اول سموئیل ۸: ۱-۲۱) و  تاریخ اسرائیل به ما ثابت میکند که هیچکدام از پادشاهان اسرائیل نیت و قصد یهوه را کامل نکردند، همه‌ی آنها به نحوی سقوط کردند؛ و به دلیل فساد و گناه این پادشاهان و رهبریت نادرست آنها بود که بارها و بارها آنها از دست دشمنانشان شکست خورده و به اسارت رفته و ماهیت و مالکیت سرزمین موعود را از دست دادند. وقتی عیسای خداوند پا به روی زمین گذاشت، اولین کلامی که از دهانش بیرون آمد این بود:” وقت تمام شد و ملکوت خدا نزدیک است.” (مرقس ۱: ۸) و این پادشاهی در بین مردم حرکت کرد و زندگی کرد و به آنها نمونه آن پادشاهی ازلی و بی پایان را داد:” لیکن هر گاه من به روح خدا دیوها را اخراج میکنم هر آینه ملکوت خدا بر شما رسیده است.” (متی ۱۲: ۲۸) و او در امثال، روآیات، تعالیم خود چگونگی این ملکوت خدا، ماهیت آن، و آنانی که به آن وارد شده یا و آنانی که هرگز به آن وارد نخواهند شد را به ما تعلیم داد.

 

  • عیسای مسیح عهدجدید را تحقق بخشید. (متاسفانه مسلمانان فکر میکنند، آنها یهودی نیستند پس با آنان فرق میکنند؛ آنها بهتر تسلیم خدا هستند و او را اطاعت میکنند! آیا آنها انسان هستند و از زن متولد شده‏اند؟ پس درونشان فاسد است و اعمال نیک آنها به ریا و مکر آلوده است. همه گناه کرده اند و هیچکس لیاقت وارد شدن به بهشت را ندارد، هیچکس. مگر بواسطه‌ی عهد تازه‌ی مسیح). عهدعتیق عهدی که خدا با قوم اسرائیل بست بر سنگ و چوب و چرم نوشته و حک شد. این عهدها بارها و بارها به قوم تذکر داده شد، اما قوم همواره به درون پر از فساد و شرارت خود بازگشت. گویی شریعت و قوانین ثبت شده‌ی خدا که در برابر چشمان آنان قابل رویت بود قادر نبود تا آنان را به سمت تقدس و پاکی سوق دهد. نه اینکه عهدهای خداوند و پیمانهای خداوند ضعیف بودند، خیر، بلکه دل فاسد انسان حتی در کارهای نیک و عادل خود نیز فساد و شرارت را با خود داشت. برای همین است که خداوند، یهوه، از زبان اشعیاء نبی میگوید:” زیرا که جمیع ما مثل شخص نجس شده‏ایم و همه‌ی اعمال عادله‌ی ما مانند لته‌ی ملوث میباشد؛ و همگی ما مثل برگ پژمرده شده گناهان ما مثل باد ما را میرباید.” (اشعیاء ۶۴: ۶) نه فقط کارهای بد ما، بلکه کارهای خوب ما نیز به بدی و شرارت آلوده است. دانیال نبی، این مرد صادق و نیکو در اعترافات خود نزد یهوه چنین میگوید:” ای خداوند عدالت از آن تو است و رسوایی از آن ما است…زیرا که به تو گناه ورزیده‏ایم…تمامی اسرائیل از شریعت تو تجاوز نموده و روی گردان شده به آواز تو گوش نگرفته اند…” (دانیال ۹: ۷ و ۱۱) دانیال در این بخش دائما به شرارت و گناهان خود و قوم اشاره میکند. به ناتوانی خود، به عدم رعایت کردن و به دل سپردن شریعت خدا، به عدم مقدس ماندن و تسلیم قدوسیت خدا شدن. سوال اینجاست: آیا خدا از انسان صرفنظر کرد؟ آیا دستانش را به انسان شست؟ و گفت از او خسته شده است و بگذار تا نابود شود؟ خیر! خدای پر از فیض و رحمت ما، وعده‌ی تحقق روزی را داد که در آن روز کاری را برای انسان انجام خواهد داد که هرگز انسان آن را فراموش نکند. او از زبان ارمیاء نبی چنین فرمود:” خداوند میگوید اینک ایامی میاید که با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا عهد تازه خواهم بست. نه مثل عهدی که با پدران ایشان بستم در روزی که ایشان را دستگیری نمودم تا از زمین مصر بیرون آورم زیرا که ایشان عهد مرا شکستند با آنکه خداوند میگوید من شوهر ایشان هستم. اما خداوند میگوید اینست عهدی که بعد از این ایام با خاندان اسرائیل خواهم بست؛ شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود.” ( ارمیاء نبی ۳۱: ۳۱-۳۳) دقت کنید به نوشته‌ی بالا: ” نه مثل عهدی که با پدران ایشان بستم.” کدام عهد؟ عهدی که با موسی بست و موسی آن را بر روی لوحه‌ی سنگ حک کرد. خداوند میفرماید عهدی که در آینده با قوم خود خواهد بست مانند عهد قدیم او با قوم نیست، بلکه عهدی تازه است. نه بر روی لوحه و چرم و سنگ بلکه با کلام و روح خود بر قلب و جان و فکر آدمی. عیسای مسیح بارها از این عهد به گونه‏های متفاوت سخن گفت و نهایتا در ساعتهای آخر زندگی زمینی خود وقتی درست ساعتی قبل از مصلوب شدن خود، در بالا خانه‌ی منزلی با شاگردان خود آخرین شام خود را با آنها صرف میکرد، در آن شب پیاله‌ی شراب را برداشت و رو به شاگردان خود چنین فرمود:” این پیاله‌ی عهدجدید است در خون من که برای شما ریخته میشود.“ (لوقا ۲۲: ۲۰) این عهدی که عیسای مسیح از آن سخن گفت همان عهدی بود که یهوه از زبان ارمیاء نبی تقریبا ۵۵۰ سال قبل از تولد عیسای مسیح پیشگویی کرده بود و فرموده بود که روزی آن را تحقق خواهد بخشید.

 

  • عیسای مسیح شریعت خدا را کامل کرد و تحقق بخشید.

این نکته‌ی بسیار حائز اهمیتی به خصوص برای ما که از دین اسلام به مسیحیت آمده‏ایم میباشد. عیسای مسیح در همان ابتدای سخنان خود رو به شاگردان فرمود:” گمان مبرید که آمده‏ام تا تورات یا صحف انبیاء را باطل سازم نیامده‏ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم.” (متی ۵:۱۷) لطفا خوب دقت کنید! عیسای مسیح نفرمود که تورات و صحف انبیاء را رد میکند. او نفرمود که آن را قبول ندارد. نفرمود که با آن کاری ندارد. (موسی به دین خود عیسی به دین خود!!) خیر! او تمام نوشتجات و صحف انبیاء را تایید میکند (زیرا در بالا دیدیم که این نوشتجات و صحف انبیاء در واقع از ماهیت و شخصیت او سخن میگویند) سپس گویی مطلبی در خصوص نوشتجات و صحف انبیاء اضافه میکند، نه اینکه آن را رد یا باطل یا بی اعتنا از آن رد شود، بلکه میفرماید که او آمده است تا آن را ” تمام ” کند. تمام چه را؟ تمام نوشتجات تورات، صحف انبیاء، هر آنچه که تا قبل از مسیح تبت شده بود، وعده داده شده بود. کلمه‌ی “ تمام ” در اینجا یک کلمه‌ی یونانی و به معنای به انجام رسیدن به مقصد رسیدن، به تکامل و به غایت رسیدن معنا میدهد. عین همین عبارت را عیسای مسیح در بالای صلیب وقتی آخرین نفسهای خود را میکشید بکار برد:” چون عیسی سرکه را گرفت گفت: تمام شد. و سر خود را پایین آورده جان بداد.” (یوحنا ۱۹: ۳۰) اما این تمام کردن یا کامل کردن شریعت چگونه انجام شد؟ در رساله‌ی رومیان این را از زبان یک شخص یهودی که شدیدا پایبند شریعت یهود و تحصیل کرده و شهره‌ی آن بود می‌خوانیم:” لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است چنانکه تورات و انبیاء بر آن شهادت میدهند.” (رومیان ۳: ۲۱) دقت کنید به اشاره‌ی پولس: شریعت قبلا نشان دهنده‌ی عدالت خدا بود، اما چون مسیح آمد، بدون شریعت این عدالت خدا ظاهر گشت. و سپس ادامه میدهد:” پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند. زیرا که شریعت روح حیات در مسیح عیسی مرا از شریعت گناه و موت آزاد گردانید. زیرا آنچه از شریعت محال بود چونکه به سبب جسم ضعیف بود خدا پسر خود را در شبیه جسم گناه و برای گناه فرستاده بر گناه در جسم فتوی داد. تا عدالت شریعت کامل گردد در مایانی که نه به حسب جسم بلکه بر حسب روح رفتار می‌کنیم.“ (رومیان ۸: ۱-۴) پولس رسول سخن خود را در خصوص به کمال رسیدن شریعت در عیسای خداوند توسط فیض بیکران خدا با کلیسای غلاطیه اینگونه گسترش میبخشد:” اما قبل از آمدن ایمان زیر شریعت نگاه داشته بودیم و برای آن ایمانی که میبایست مکشوف شود بسته شده بودیم. پس شریعت لالای ما شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم.” (غلاطیان ۳: ۲۳-۲۴) در حقیقت پولس رسول میگوید، آنچه شریعت خدا میبایست برای تقدس و پاک زیستن آدمی انجام دهد، آنچه مراسم و مقررات دینی میبایست انجام دهد تا من گناهکار را از گناه دور سازد و برای خدا پاک و مقدس حفظ کند؛ تماما در خون عیسای مسیح ” تمام “ شد. و به کمال رسید. شریعت سایه‌ی آمدن عیسای مسیح بود. نشان دهنده‌ی این که عیسای مسیح باید بیاید، او که رویای انبیاء بود و روح او در آنها بود، او که پادشاهی خدا را بر روی زمین میاورد، بر قلب آدمی؛ او که عهد تازه را در قلب آدمی حک و ثبت میکرد، او همان کامل کننده بود، و او این را با مرگ و قیام خود از مرگ به کمال رساند. و پس از او شریعت و دین و آیین مذهبی پوچ و بی معنی و خالی از هر گونه تاثیر روحانی میباشد؛ اگر که به آن چنگ زده ایم تا ما را رستگار سازد و به ما حیات جاودانی بخشد و ما را به سوی تقدس و پاکی نزد خدا رهنمون سازند. به قول مارتین لوتر که میگوید:

” شریعت میگوید این را انجام بده و زنده خواهی ماند!

  انجیل مسیح میگوید، تمام شده است، حال زنده بمان.”

 

 

دوست عزیز!

عیسای مسیح ابتدا و انتها میباشد. آلفا و امگا. آغاز و پایان. او خاتمه دهنده بر تمامی آنچه خدا بر روی زمین باید برای انسان انجام میداد تا انسان به رستگاری و نجات دست یافته؛ وارد حیات جاودان گردد و از جهنم و نابودی مطلق برای ابد رهایی یابد میباشد. پس امروز قلبت را به او بده و بگذار تا این تحقق راستین تمامی وجود ترا فرا گیرد. توبه کن! اعتراف کن که گناهکار هستی، ایمان بیاور که عیسای مسیح برای گناهان تو بر بالای صلیب مُرد، دفن شد و روز سوم قیام کرد و امروز زنده است و روزی باز خواهد گشت تا بر جهان داوری نماید. خودت را به او بسپار! و بگذار تا این تحقق راستین در تو، در تمام وجود تو خودش را ثابت کند. آمین.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!