ما کی هستیم (۲۶ )

دوری کننده از خمیر مایه فریسیان

«عیسی ایشان را گفت آگاه باشید که از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید.»  (متی ۱۶ : ۶ )

قصد ما این نیست که در خصوص ریشه و بررسی کتاب‌مقدّسی عبارت خمیرمایه در اینجا مطلبی را قید کنیم. بلکه هدف پرداختن به فرمایش عیسای خداوند به شاگردان خود است و آن درسی که برای ما برای کلیسای عیسای خداوند امروز در آن گنجانده شده است. اما برای درک عمیقتر این فرمایش جا دارد که نگاهی مختصر به این عبارت بیاندازیم. خمیرمایه یک نوع قارچ بسیار ریز است. این قارچ با ترکیب شدن به مواد خاصی که به آن اضافه میشود تبدیل و تکثیر میگردد. تنها ذره ایی از این قارچ کفایت میکند تا مقدار بسیاری زیادی از موادی که به آن اضافه گشته را به سرعت تحت تاثیر خود بگذارد. در ضمن برای اینکه این ماده بتواند به تکثیر و اضافه شدن خود ادامه دهد باید در یک دمای مناسب قرار بگیرد، جز این تکثیر آن موفقیت آمیز نیست.

ما این عبارت را هم در نوشتجات عهدعتیق و هم در عهدجدید داریم. اما هر وقت در عهدعتیق از آن قید شده است تنها به منزله خمیرمایه ایی که با آن نان میپختند نام برده شده است. اما بر عکس، هر وقت در عهدجدید از این عبارت بکار برده شده با خود یک درس و یک آموزه روحانی را حمل کرده است. بطور کلی در عهدجدید این عبارت به منزله تعالیم و اعمال و باورهایی که از گناه و شرارت سرچشمه گرفته و قادر است که جان و روح انسان را آلوده سازد بکار برده شده است. در متی و مرقس و لوقا و بعدا پولس رسول در نامه های خود (اول قرنتیان ۵ : ۱-۸ و غلاطیان ۵ : ۷-۱۰) این عبارت بعنوان یک هشدار یک خطر یک تهدید و یک شرارت قید شده است و ایمانداران مسیح از آن برحذر شده فرمان داده شده اند. در هر سه مورد سناپتیک (متی-مرقس-لوقا) این هشدار از جانب عیسای مسیح (کمااینکه در آیه آغازین این نوشته شما می‌خوانید) به شاگردان عیسای مسیح در خصوص تعالیم فریسیان و رهبران مذهبی داده شده است.

لیکن پولس رسول زمانی از این عبارت استفاده میکند و آن را به کلیسای قرنتس هشدار میدهد که در این کلیسا فسادی وجود داشت که حتی بت پرستان چنین نمیکردند! کلیسا در خصوص عمل این شخص (که با زن پدر خود همبستر شده بود) هیچ عکس العملی نشان نداده بود. (هر چند دقیقا نمیدانیم که اگر کلیسا به کل سکوت کرده بود اما میدانیم که کلیسا بجای اینکه این شرارت و گناه را در بین خود محکوم کند به چیزهایی فخر میکردند که منیت و غرورهای شخصی آنها را نشان میداد: گفتگوی زبانها، شفا، نبوت، پیرو فلان رسول یا فلان رسول بودن و …) اما پولس در خصوص این شرارت در کلیسا چنین فرمان میدهد : «چنین شخص به شیطان سپرده شود به جهت هلاکت جسم تا روح در روز خداوند عیسی نجات یابد.» (اول قر. ۵: ۵ ) سپس پولس رسول کل کلیسا را از یک خطر بزرگ و جدی هشدار میدهد: «فخر شما نیکو نیست آیا آگاه نیستید که اندک خمیرمایه تمام خمیر را مخمر میسازد.» (۵ : ۶ )

خطر خمیر مایه فاسد روحانی نه فقط عمق و گسترده بودن فساد آن است بلکه مقدار کوچک آن و سرعت آن! هم شاگردان مسیح و هم ایمانداران قرنتس و همچنین ایمانداران کلیسای غلاطیه، جایی که پولس رسول از آنها چنین میپرسد که چه اتفاقی افتاده است که آنها از آن انجیل فیضی که به آنها سپرده شده بود دور شده و تن به شریعت و اصول دینی داده بودند. سپس پولس میگوید: « خمیر مایه اندک تمام خمیر را مخمر میسازد. » (غلاطیان ۵ : ۹ )

موضوع چیست؟ این خمیر مایه چیست؟ در هر دو مورد بکار برده شده هم در تعالیم عیسای خداوند و هم در نامه های پولس رسول این خمیر مایه بعنوان خطر تعالیم نادرست و غلط بکار برده شده است. اگر بخواهیم این را واضح تر بیان کنیم:

۱-در باره فریسیان و خطر خمیر مایه آنها وارد تعلیم شاگردان شدن این بود که آنها نیز مانند فریسیان حرف بزنند، تعلیم بدهند اما عمل نکنند. ریاکاری و دو چهره بودن خطر کشنده برای کلیسای مسیح است، هم نور ما را  خاموش میکند و هم نمک ما را بیفایده میسازد. دقت کنید که خمیر مایه در آرد موفق عمل نمیکند اگر حرارت مناسب نداشته باشد. منظور چیست؟ عیسای مسیح به شاگردان این هشدار را میدهد که در خود حتی برای ذره ایی و لحظه ایی آن باور و تعالیم فریسیان را راه و جا ندهند. و همین در خصوص نامه های پولس رسول و هشدار او به ایمانداران صدق میکند.

۲-در باره کلیسا و خطر خمیر مایه، وجود گناه و شرارت در کلیسا است. گناه توبه نکرده، گناه سرسری گرفته شده هر چند کوچک.  گناه و شرارت را در بدن کلیسا جا دادن و آن را بدون اینکه آن را اعتراف کنیم پروراندن. گناه و شرارتی که به آن نام کتاب‌مقدّسی داده و برای خودمان آن را تفسیر و توجیح می‌کنیم. همه ما انسانهایی گناهکار هستیم وقتی به عیسای مسیح ایمان میاوریم این گناه ما یکبار برای همیشه بر مسیح ریخته شد و بر صلیب مرگ او داوری شد. او برخاست تا ما را نیک سازد اما شرارت و طبیعت قدیمی هنوز در ما هست و  تا ترک این خیمه زمینی باید در تقدس و پاکی مسیح که در ما کاشته شده است روزانه زندگی کنیم.

۳-مورد سوم این خمیر مایه در کلیسا، همانطور که برای شاگردان بود برای ما نیز هست و آن تعالیم غلط است. تعالیمی که انسانی است و کتاب‌مقدّسی نیست. تعلیم کاذب برادران کاذب. معلمان کاذب. یک تعلیم کاذب مانند یک خمیر مایه به سرعت می‌تواند یک جماعت را فاسد کند. حتی تعمق کردن و راه دادن یک تعلیم غلط در خود و آن را پروراندن می‌تواند به مرور زمان تمام باور درست مسیحی ما را گمراه سازد. از این باید بر حذر باشیم! باید آگاه باشیم. باید چشمهای خود را به آن باز نگه داریم. هم از آن دوری کنیم و هم خود را از آن دوری دهیم!

اما برای کلیسای مسیح و برای زندگی مسیحی ما، این خمیر مایه می‌تواند: قدرت طلبی باشد. دریافت مدارک الهیاتی برای به در کردن نام و شهرت باشد. خدمت باشد و فیض نباشد. فعالیت باشد و پرستش نباشد. خطر رفاه طلبی و سلامتی دایم و ثروت دایمی باشد. بی توجه بودن به رشد روحانی ما باشد. بی توجه بودن به جلال دادن مسیح  و جلال دادن خودمان باشد. رشد کلیسای جفا دیده و رنجور و غریب این دنیای فاسد و تاریک نه بلکه رشد شهرت و نام و اسم خدمتهای تلویزیونی و تعلیمی ما باشد. همه این‌ها ما را آن مسیحی ایی میسازد که مسیح نیست و مسیحی ایی که نیستیم و این همان خمیر مایه ایست که باید قلبا و روحا و جانا از آن دوری کنیم.

ما کی هستیم؟

جالب اینجاست! هم عیسای مسیح وقتی به شاگردان خود در خصوص تعلیم فریسیان چنین هشدار میدهد، میفرماید: « آگاه باشید که از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید.» و هم پولس رسول از این عبارت « آیا آگاه نیستید» استفاده کرده است. هر چند فعل بکار برده شده در فرمایش مسیح « اوراته » امده است یعنی : دیدن، مشاهده کردن، نظر کردن اما در نوشته پولس بعنوان « اویداته» آمده است یعنی: دانستن، درک کردن، اطلاع داشتن. گویی عیسای خداوند و رسول او هر دو به ما گویی هشدار میدهند که : ببینیم، دقت کنیم تا تعلیم غلط را در ایمان مسیحی خود وارد نکنیم. و این تعلیم غلط هر چند یک تعلیم کوچک باشد، به نظر ناچیز، اما قادر است تمام زندگی روحانی ما را و قدم زدن ما را با عیسای مسیح تماما واژگون کرده، فاسد کرده و ما را به بیراهه ببرد.

پس ما در قوت روح القدس عزیز، در هدایت روزانه او و در راستای تعلیم مقدس کلام مقدس عیسای مسیح خداوند در کلام او و در کلیسای برگزیده و مقدس او روزانه رشد می‌کنیم تا زمانی که این خیمه را ترک کنیم، برای همیشه از هر خمیر مایه ایی که ما را از شریعت و راه مسیح دور ساخته و گمراه میسازد دوری میجوییم زیرا ما از خطر  آن آگاه هستیم!

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!