ما کی هستیم ۲۸

ما در مسیح هستیم!

میگویند که دانه اتم بسیار ریز است اما چون به قدرت و توانمندی آن نگاه می‌کنیم عظیم است. مثال شوخ طبعانه فارسی داریم که میگوید: فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه!

یکی از کوچکترین و پرقدرترین حرف کوچک در کل نوشتجات عهدجدید حرف اضافه « در » است. در مفهوم دستوری این حرف زمانی بکار برده میشود که گویایی نشان دادن نسبت و موقعیت یک چیز در یک محدوده کاملا مشخص شده است. مثلا، کتاب من در کیف من است. در این جمله موقعیت کتاب و مکان کتاب و محدوده کتاب روشن شده است. این مقاله در باره تشریح کردن این حرف نیست بلکه وقتی این حرف با اسمی ترکیب میشود.

در نوشتجات عهدجدید وقتی حرف در با مسیح همراه میشود و تبدیل میشود به « در مسیح» تقریبا همین مفهوم و کاربرد در آن دیده میشود.این عبارت تقریبا ۲۸ بار در روآیات انجیل، ۲۵ بار آن در انجیل یوحنا! و بیش از ۹۴ بار در رسالات عهدجدید، که بیش از  ۹۰ بار پولس رسول آن را بکار برده است، یکبار نویسنده عبرانیان و سه بار پطرس رسول در نامه اول خود. درک درست از مفهوم و دلیل بکار بردن این حرف اضافه تنها و تنها زمانی معنا پیدا میکند که دلیل بکار بردن آن را بدانیم. یعنی چه « در مسیح؟»

به نظر من عبارت در مسیح، دو حالت را در نظر دارد: اول یک موقعیت مکانی ما را در شخص مسیح معین میکند یعنی در فکر و شخصیت و باور مسیح بودن. و مورد دوم که از ثمره اول است، یک یگانه شدن در مسیح را سخن میگوید. چون اگر ما در مسیح یعنی در شخصیت مسیح هستیم در واقع هم فکر و هم نیت و همکار او هستیم. یعنی با او یکی هستیم. این همان یگانه شدن با مسیح است. این چنین هدفی خواست و اراده خود خدای پدر قبل از آفرینش هستی بود. زیرا او در فکر خود دیده بود نااطاعتی و سقوط و دوری و مرگ انسان را. و برای اینکه بتواند این موجود طغیان کننده و یاغی و شریر را بار دیگر در حضور خود بازگرداند و طوری او را خلقتی تازه دهد که دیگر هرگز از میل و اراده خود برای تطمیع و ارضاء نفوس شهوانی و دنیوی خود استفاده نکند که مرگ و فساد و نابودی را به همراه خواهد داشت بلکه تمام میل و اراده خود را مطیع میل و اراده سازد و دیگر هرگز تن به طغیان و شرارت ندهد، در به کمال رسانیدن یکچنین نقشه الهی تنها تنها یک راه میسر بود؛ اینکه او، انسان گناهکار را در مسیح قرار دهد. در فکر و در شخصیت و روح و رفتار و نحوه نگرش او به دنیا و هستی و اراده پدر آسمانی. او را با مسیح یگانه سازد. این در حقیقت همان عهد تازه ایی بود که انبیاء اسراییل با هدایت روح القدس خدا به آن وعده داده بودند. « اما خداوند میگوید این است عهدی که بعد از این ایام با خاندان اسراییل خواهم بست، شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود.» (ارمیاء نبی ۳۱ : ۳۳ )

 تمام حضور مسیح عیسی در تولد جسمانی خود و به شباهت انسان شدن خود تا راه و سیاق زیستن در پادشاهی خدا را به ما تعلیم داده و نهایتا چون زمان به کمال رسید برای آغاز این پادشاهی که از راه خون و صلیب میگذشت برای گناهان ما و تمام دنیا کفاره گردد برای به کمال رساندن این وعده خدا بود. و این وعده با در مسیح بودن میسر میگشت.

این باور در مسیح بودن و یگانگی با او در نوشته یوحنای رسول به وضوح خود را نشان داده است. در همان ابتدای نوشته خود یوحنا میگوید: « در او حیات بود و حیات نور انسان بود.» (یوحنا ۱ : ۴) وقتی یوحنا میگوید :در او حیات بود. به این منظور نیست که یک زندگی و حیات ابدی وجود خارجی داشت و در مسیح چنین حیاتی وجود داشت. خیر! منظور یوحنا دقیقا این بود که خود مسیح حیات بود. حیات مسیح بود. مسیح حیات بود. در یکی از عجیب ترین و شگفت ترین فرمایشات مسیح خداوند که بخاطر آن بسیاری از شاگردانش او را ترک کردند، کنه و عمق در مسیح بودن را بیان کرد. در آن روز او رو به یهودیان چنین فرمود: « پس هر کس جسد مرا میخورد و خون مرا مینوشد در من میماند و من در او.» (یوحنا ۶ : ۵۶) این خوردن از مسیح، خوردن از باور و فکر و وجود و شخصیت و تعلیم و الوهیت و مقام او بود. هر روز. همانطور که هر روز ما میخوریم و می‌آشامیم. ما هر روز باید از مسیح در سر سفره آسمانی او نشسته و از او بخوریم. تنها در این زمان است که در مسیح خواهیم بود.

  به همین دلیل در آخرین ساعتهای عمر زمینی خود قبل از اینکه مصلوب شود رو به شاگردان خود فرمود و در خصوص رفتن خود و فرستادن روح القدس سخن گفت. سپس در خصوص کار روح القدس در ایمانداران و پیروان به او. در آن شب به آنها در تاثیر چنان تاثیری فرمود: « و در آن روز خواهید شما خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما.» (یوحنا ‍۱۴ : ۲۰) این یک نمونه بسیار بارز و روشن در خصوص مفهوم این عبارت است. یگانگی مسیح با خدای پدر، یگانگی ما با خدا بواسطه مسیح. ما در مسیح ، مسیح در خدا پس ما در خدا.  به نظر من اگر ایماندار مسیحی، هر کسی، از هر رنگ و نژاد و سرزمینی، مفهوم و عمق و پهنا و گسترده گی این عبارت را درک نماید، ایمان او هرگز یک ایمان عادی و باور او به مسیح چنان عمیق و پایدار رشد کرده و بیشتر و بیشتر میگردد که دیگر هرگز « محبت اولیه » خود را به مسیح از دست نخواهد داد، طوری که نهایتا روزی کلیسای افسس چنین شد. کلیسایی که پولس رسول در نامه خود به آنها از اهمیت و ارزش در مسیح بودن بارها تاکید کرده بود. او به آنها نوشته بود که: خدا در مسیح آنها را برکتهای فراوان روحانی در آسمان داده است. (۱: ۴) خدا در مسیح گناهان آنها را آمرزیده است. (۱ : ۷) و خدا در مسیح آنها را به روح القدس وعده مهر و موم کرده است. (۱ : ۱۳) و آنها در مسیح تمامی خزاین و برکات آسمانی را در یگانگی با او در دست دارند. و این یگانگی باید در کلیسای مسیح و در رفتار مسیحی آنها خود را به وضوح نشان دهد.

پولس رسول در رساله‌ها و نامه های خود مکررا در خصوص این در مسیح بودن سخن گفته است. اما اگر بخواهیم آن را خلاصه کنیم باید با جان پایپر کشیش و واعظ عصر حاضر همراه شویم که او شش مورد را برای ما در خصوص در مسیح بودن شرح داده است[۱]. و من جسارت کرده و  مورد هفتم را به آن اضافه میکنم.

 جان پایپر میگوید ایماندار مسیحی در مسیح: فیض خدا را صاحب شده است-انتخاب شده است-محبت شده است-رستگار شده است- عادل شمرده شده است-خلقت تازه شده است:

۱-فیض خدا را صاحب شده است. با در مسیح بودن در واقع فیض او قبل از بنیاد عالم به ما داده میشود. در دوم تیموتایوس خود پولس رسول میگوید: « که ما را نجات داد و به دعوت مقدس خواند نه به حسب اعمال ما بلکه بر حسب اراده خود و آن فیضی که قبل از قدیم الایام در مسیح عیسی به ما عطا شد.» (دوم تیموتی ۱ :  ۹ )

۲-انتخاب شده است. خدا ما را در مسیح قبل از بنیاد عالم انتخاب نموده است. در نامه افسسیان پولس رسول میگوید: «چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم.» (افسسیان ۱ : ۴)

۳-محبت شده است. نه محبتی زودگذر و از دست دادنی بلکه محبتی ازلی و پایدار. پولس رسول در رساله رومیان میگوید: « زیرا یقین میدانیم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه روسا و نه قدرتها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسای مسیح است جدا سازد.» (رومیان ۸ : ۳۸-۳۹ )

۴-رستگار شده است. این رستگاری یا رهایی فقط توسط پاشیده شدن خون مسیح برای ما میسر بود. یعنی آمرزش گناهان. پولس رسول در نامه افسسیان میگوید: « که در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم.» (افسسیان ۱ : ۷ )

۵-عادل شمرده شده است. چون مسیح کفاره گناهان ما را با خون خود تماما به خدای پدر پرداخت نمود. او عدالت خود را بر ما گذاشت و ما عادل شمردگی او را نزد پدر از آن خود کردیم. در دوم قرنتیان میخوانیم: « زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم.» (دوم قرنتیان ۵ : ۲۱)

۶-خلقت تازه شده است. برای اینکه انسان گناهکار که اسیر طبیعت قدیمی که پر از فساد و شرارت بود بتواند بار دیگر در حضور خدای قدوس وارد شود باید تماما نو و تازه میشد. از درون و از بیرون. درون از بابت فکر و میل و اراده و از بیرون از حیث رفتار و اعمال انجام شده. این تنها زمانی میسر بود که ما بتوانیم آن خلقت تازه را دریافت کنیم. پولس رسول در همین نامه دوم قرنتیان میگوید: « پس اگر در مسیح باشد خلقت تازه ایست، چیزهای کهنه در گذشت اینک همه چیز تازه شده است.» (دوم قرنتیان ۵ : ۱۷ )

 و من مورد هفتم را اضافه میکنم و میگویم:

۷-در روح القدس مختوم شده است. چون ما در مسیح هستیم در حقیقت در خدای پدر و در روح القدس خدا هستیم. و روح القدس خدا در ما. این چطور باید خود را نشان بدهد؟ ما در مسیح هستیم اما هنوز با مسیح نیستیم. هنوز او را آنطور که هست ندیده ایم. هنوز بر روی زمین هستیم. تضمین این دیدار ما چیست؟ این در مسیح بودن چگونه ما را از میان رودهای اردن این زمین خاکی و پر از گناه و شرارت عبور میدهد؟ روح القدس خدا که دل و فکر و جان ما را به مهر خود مهر کرده است چنین میکند. این مهر و موم شدن با روح القدس باید ایماندار مسیحی را از درون به بیرون تبدیل کند. در میوه روح القدس او را رشد دهد. در رفتار یک شهروند پادشاهی آسمانی که بزودی وارد آن خواهد شد.

 در حقیقت پولس رسول میگوید مختوم شدن، مهر و موم شدن با روح القدس، آن پیش پرداخت کل بهایی است که آن را در بهشت در جلالی که مسیح با ما شریک خواهد شد دریافت خواهیم کرد. پولس رسول میگوید: « و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وعده مختوم شدید که بیعانه میراث ما است.» (افسسیان ۱ : ۱۳-۱۴)

ما کی هستیم؟

ما در مسیح هستیم. به این معنا که با مسیح یگانه هستیم پس با خدای یهوه و روح القدس یگانه هستیم. اکنون این یگانگی با مسیح که در مسیح بودن برای ما مهیا گشته است باید در تمام رفتار مسیحی ما در دنیای گناهکار و رفتار مسیحی ما در کلیسای مسیح برای جلال نام او و گسترش ملکوت اسمانی او به وضوح خود را نشان دهد و ثابت کند.     


[۱] See DesiringGod.org

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!