۲۵زیرا ختنه سودمند است هرگاه به شریعت عمل نمایی. امّا اگر از شریعت تجاوز نمایی، ختنه تو نامختونی گشته است. ۲۶پس اگر نامختونی، احکام شریعت را نگاه دارد، آیا نامختونیِ او ختنه شمرده نمی‌شود؟ ۲۷و نامختونیِ طبیعی هرگاه شریعت را بجا آرد، حکم خواهد کرد بر تو که با وجود کتب و ختنه از شریعت تجاوز می‌کنی. ۲۸زیرا آنکه در ظاهر است، یهودی نیست و آنچه در ظاهر در جسم است، ختنه نی. ۲۹بلکه یهود آن است که در باطن باشد و ختنه آنکه قلبی باشد، در روح نه در حرف که مدح آن نه از انسان بلکه از خداست.

 

چه شهامتی در روح برای بیان این کشنده‌ترین حقیقت برای گوشهای مذهبیون یهود، و امروز برای مسلمانان میراث بر یهود در شریعت در رسول خداوند است! لطفا برای عظمت این شهامت در روحی که در پولس رسول در کار است به این دقت کنید که: اولا خود او یک یهودی است و خود او بر طبق اعتراف خودش در روز هشتم ختنه شده بود (فیلیپیان ۳: ۵) ختنه در سنت یهود، و امروز در سنت اسلام، یکی از اساسی ترین، حیاتی ترین عمل شریعت دین است.

ختنه نکردن ذکور کفر مطلق است. اکنون تصور کنید که یک یهودی، می‌گوید: عمل جسمانی ختنه نشان نیک محسوب شدن شما نیست! چرا پولس این حرف را میزند؟ زیرا یهود و امروز اسلام، معتقد است که فرد یهود و مسلمان بدنیا میاید و نشانه‌ی آن برای ذکور این است که پسر ختنه شود؛ با ختنه شدن پسر، فرمان و شریعت خدا اجرا شده و آنها خداشناس هستند. یهودی و مسلمان واقعی. پولس میگوید: نه! بیهوده نبود که سران و کاهنان یهود و قسم خوردگان یهودی کمر به قتل او بستند و آرام نشدند تا زمانی که در سال ۶۴ بعد از میلاد سر پولس رسول را از تنش جدا کردند! پولس رسول با تجربه و دانش یک یهودی باغیرت که در الهیات یهود کاملا آگاه و روشن بود، پس از روشن شدن ذهن تاریک او با نور پرفروغ مسیح و چشیدن فیض بیکران او، مستقیما رو به هم کیشان و هم میهنان عزیز خود کرده  و میگوید: اگر یهودی هستی و گمان میبری با ختنه کردن و انجام شریعت، مقبول خدا خواهی شد، در خطا هستی. زیرا ختنه یک سنت نبود، بلکه یک عهد بود. عهد خدا با ابراهیم تا به او نشان دهد که باید دل و جان خود را از دنیا بریده، از امیال، از نفس، و خود را مطیع خدا سازد. همین عمل را خداوند پس از آمدن عیسای مسیح و فرستادن روح القدس در قلب ایمانداران به مسیح انجام داد، بدون ختنه‌ی جسمانی! مسیحیان ختنه شده‌ی روح هستند، ختنه شده از دنیای نفس، شهوت، غرور، خودبینی، حسادت، طمع، زنا، ناپاکی؛ یهود و مسلمان گمان میبرند چون ختنه شده اند، تلاش مذهبی آنها برای زدودن و دوری کردن از این نفس ویرانگر کفایت میکند؛ یهوه در خون مسیح به تمام شریعت یهود و سپس اسلام فرمود: هرگز! نه در حرف بلکه در عمل. نه در شریعت بلکه در اطاعت و اجرای احکام خدا که در قلب شما توسط روح خدا حک شده است می‌توانید رستگار شوید. زیرا:” یهود آن است که در باطن باشد و ختنه آنکه قلبی باشد در روح نه در حرف.” ایا این مسئولیت ما مسیحیان را صد برابر نمیسازد؟ به آن شک نداشته باشید! روی سخن این ایه با ما نیز هست: اگر ما خود را به اسم مسیحی میدانیم، تعمید گرفتیم، در شام خداوند شرکت می‌کنیم، ادعا می‌کنیم در روح تعمید گرفتیم و در روح ختنه شده ایم، اما اعمال نفسانی را تکرار می‌کنیم، مسیحی واقعی نیستیم؛ کمااینکه یهودی و مسلمان فقط با ختنه کردن و تکرار شریعت و انجام آن، رستگار نیستند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!