مکاشفه‌ی عیسای مسیح بر یوحنا و نمای کلی آن
و آنچه که یک مسیحی باید درباره‌ی مکاشفه‌ی مسیح به یوحنا بداند.

نوشته‌ی: ح.گ

نوشتن هر مطلبی درباره‌ی مکاشفه‌ی عیسای مسیح بر یوحنا، کاری بسیار سنگین و تقریبا غیرممکن بنظر میرسد. هر چند تاکنون ایمانداران متعددی سعی کرده اند تا تفسیرات خود را بر این کتاب داشته باشند. تلاش آنها را باید ستود، اما حتی خود آنها اذعان کرده اند که آنچه بیان میکنند، ناکامل است و عمق وسیع درک تمام مکاشفه هنوز به انسان داده نشده است. اما لطفا دقت کنید که درک و دانستن وقایع این کتاب بر هر ایمانداری کاملا به همان اندازه ضروری و لازم است که خواندن زندگی نامه‌ی عیسای خداوند به روایت انجیل مقدس. هر چند ممکن است درک آن برای خیلی از ما سخت و دشوار باشد، اما ما میدانیم که خداوند بواسطه‌ی روح مقدس خود آنچه را که هر ایمانداری باید از این کتاب بداند (مانند هر بخش دیگر کتاب‌مقدّس) به او خواهند فهماند.
از اینرو برای اینکه شما بعنوان ایماندار مسیحی، تشویق به خواندن این کتاب گردید، و آنچه که در آن برای هر کدام از ایمانداران ذخیره گشته است را بدانید، بنده قصد نمودم تا نمای کلی وقایع این کتاب ارزشمند را در اختیار شما بگذارم، تا با دانش کلی آنچه که این کتاب قصد دارد در اختیار ما بگذارد، شما تشویق گردید که این کتاب پر از راز و به همان اندازه پر از اهمیت را، از اول تا آخر با دقت و تامل مطالعه نمایید. امید است که موجبات برکات الهی را برای زندگی مسیحی و رشد روزانه‌ی مسیحی برای شما فراهم سازد که مطمئن هستم خواهد ساخت.آمین
آنچه که ما باید از کتاب مکاشفه بدانیم این است که:

۱-این مکاشفه‌ی یوحنای رسول نیست، یعنی خودش آن را در رویا دیده باشد، بلکه مکاشفه‌ی عیسای مسیح بر یوحنا است. یعنی تمام وقایع این کتاب توسط خود عیسای مسیح به یوحنا شاگرد او نشان داده شده است. (مکاشفه ۱: ۳)
۲-تمام وقایع این کتاب قطعا و بدون هیچ نقص یا کاستی همانطور که بیان شده روی خواهد داد. (مکاشفه ۱: ۱ و ۴: ۱)
۳-همه‌ی ایمانداران باید آن را خوانده و وقایع آن را بخاطر سپرده و آن را در نظر داشته باشند (مکاشفه ۱: ۳ )
۴-هیچکس قادر نیست از وقایع این کتاب کاسته و یا به وقایع آن بیافزاید. تمام آن همانطور که عیان گشته است باید بماند و بخاطر ما سپرده شود و تعلیم داده شود. (مکاشفه ۲۲: ۱۸-۱۹ )
۵-بازگشت دوم عیسای مسیح قطعی است. (مکاشفه ۱: ۷)
۶-داوری بر مردگان و زندگان توسط عیسای مسیح روی خواهد داد. (مکاشفه ۱: ۱۷ و ۱۱: ۱۸ و ۲۰: ۱۱-۱۵ )
۷-خداوندی مسیح بر تمامی نیروهای زمینی و آسمانی، قدرتهای زمینی و آسمانی، رهبران و پیامبران زمینی ثابت گشته (مکاشفه ۵: ۳-۵) و پرستش و ستایش خواهد شد. (مکاشفه ۵: ۱۳-۱۴ )
۸-چون عیسی برگردد دیگر مانند بره‏ایی که به قربانگاه میرود، بی زبان نیست؛ بلکه او مانند شیر ظاهر میگردد (مکاشفه ۵: ۵) ماننده‌ی بره‏ای خشمگین (مکاشفه ۶: ۱۶ و ۱۱: ۱۸) چشمانش مانند شعله‌ی آتش خواهد بود و از دهانش شمشیری برنده بیرون خواهد آمد (مکاشفه ۱: ۱۵ و ۱۶) دارای عصای آهنین برای داوری و خرد کردن تمامی باورهای شریرانه و ایمان نیاورنده به او خواهد بود (مزمور ۲: ۹ و مکاشفه ۲: ۲۷ و ۱۲: ۵ و ۱۹: ۱۵ )
۹-همه خشم و غضب خود خدا را در جدیت داوری او بر شریران و فاسدان و ایمان نیاورندگان به عیسای مسیح را خواهند دید. (مکاشفه ۱۴: ۸ و ۱۰ و ۱۹ و ۱۵: ۱ و ۷ و ۱۶: ۱۰ و ۱۸ : ۳ و ۱۹: ۱۵ )
۱۰-شیطان و تمامی فرشتگان متعلق به او، نبی دروغین، فرماندهان شریر برای ابد نابود میگردند. (مکاشفه ۱۲: ۹-۱۰ و ۲۰: ۱۰ )
۱۱-سکونت دائمی ایمانداران با مسیح (مکاشفه ۱۹: ۷-۸) و دیدن مسیح همانطور که خواهد بود (مکاشفه ۲۲: ۴) و سکونت دائمی با خدای زنده به گونه ایی آشکارا و علنی آغاز میگردد. (مکاشفه ۲۱: ۳ )
۱۲-آسمانی تازه و زمینی تازه بنا میگردد و در آنجا حیاتی تازه و ابدی، بدون هیچ اشکی، یا ماتمی یا اندوه و مرگی یا بیماری آغاز گشته و تا به ابد ادامه دارد. (مکاشفه ۲۱: ۱-۲ )

شاید سوال کنید که اکنون تکلیف ما چیست؟ باید به شهادت یوحنا در خصوص این مکاشفه‌ی عیسای خداوند بر او تماما ایمان آورده، و حقیقت آمدن عیسای مسیح و روز داوری و پایان این جهان و آغاز جهانی تازه را با تمام پهنا و عمق آن درک کرده، بر اساس آن زندگی کرده و بر شالوده‌ی آن باور خود را پایه ریزی نماییم. باید امروز بدانیم؛ نه فردا، چون دیر است، که داوری توسط مسیح انجام خواهد شد، مجازات و حیات جاودانی عطا خواهد شد و همه به پایان رنج زیستن مسیح وار در این دنیای پر از فساد و در این بدن پر از فساد که از آدم به ارث گرفته ایم پایان خواهد پذیرفت. و مهم تر و اساسی تر اینکه پس از دانستن این وقایع، همه‌ی ما باید مشتاقانه و با قلبی پر از محبت و نیاز آمدن و بازگشت مسیح خداوند را طالب گردیم. نه برای اینکه رنجهای ما پایان یابد تا خلاصی و آسایش نصیبمان گردد، بلکه تا در رنجهایی که متحمل گشته ایم و آن وعده‌ی عظیم الهی که به شباهت او در خواهیم آمد و در کنار او در جلال خدا با دیگر مقدسین تا به ابد در نور ساکن خواهیم گشت، هر روز خود را در ایمان تقویت کرده، از لغزش و لذت بردن از وسوسه و گناه جدا دوری نموده و خود را برای چنین روز عظیمی آماده و مهیا سازیم. کی؟ هر روز!
خداوندا! ای پدر آسمانی ما! ترا حمد و سپاس میگوییم برای این جبروت و این عظمت تو! برای کهکشان قدرت و انتهای بی انتهای جلال تو که هرگز نتوان آن را وصف نمود! جلال بر تو باد ای پدر آسمانی ما، برای آن روز داوری عظیم تو که نزدیک است، که خواهد آمد و همه‌ی ما آن را خواهیم دید و جلال و بارگاه قدست را نظاره خواهیم کرد و به زانو افتاده و تا به ابد ترا با سرودهای الهی پرستش و حمد خواهیم گفت! سپاس و حمد بر تو بود زیرا قدرت و عظمت و بزرگی و شکوه تنها از آن تست و این تو بودی که ما را از تاریکی و فساد و بن بست بنا به فیض عظیم خود فراخواندی، ما را به آغوش شبان مهربان، مسیح عزیز سپردی و نام ما را در دفتر حیات خود ثبت نمودی. دفتری که نه نبی دروغین نه قدرتهای شیطانی و نه حتی خود شیطان توانست نام ما را از آن بردارد. ما را به دستان مطمئن و گرم او که ما را هرگز در کوره راههای مصیبت و طوفانهای زندگی و دره های مرگ ترک ننمود و جان ما را حفظ کرد سپردی. و او به لغزش‌ها و ناتوانی ما نگاه نکرد بلکه به دل مشتاق و ناتوان، اما دوستدار ما نگاه کرد و رحم و فیض خود را هرگز از ما برنداشت و باز به ما فرصت داد تا برخیزیم و حرکت کنیم. شکر و سپاس بر این بره‌ی سلاخی شده باد! که مقامش را، جانش را، برای من گناهکار فدا نمود تا نام مرا در دفتر حیات خویش ثبت نماید و آنگاه که در جفاها و مصیبتهای این دنیای پر از رنج دوام آوردم به من وعده‌ی ردای سفیدی را داد که هرگز آلوده نگردد و سرودی که هرگز کهنه نگردد و جلالی که هرگز اندک نگردد و حیاتی که هرگز کوتاه نگردد! جلال و عظمت بر او باد، برای آن روزهای عظیمی که بر طبق این مکاشفه در راه خواهد بود. ترا شکر و سپاس باد ای روح القدس ای روح راستی که شهادتهای این کتاب را به ما تعلیم دادی و هرگز ما را ترک ننمودی. ترا شکر و سپاس باد ای روح راستی که جلال این روز عظیم آسمانی را وقتی ما هنوز بر روی زمین به سوی جلجتا گام برمیداشتیم به دلهای ما دادی و دل خسته‌ی ما را به آن امیدوار ساختی! ترا شکر و سپاس باد که عظمت پدر و جلال پسر را بر ما در دل ما در باور و هستی ما با دعاهای شکسته و ضعیف و ناتوان ما از لبانمان پچپچه کردی و با ما هم دعا شدی تا به دور از فساد و گناه در ترس مقدس از شراب تلخ انتقام پدر، از غضب بره و آن شراب تلخ و آن آپلیون برای این روز بزرگ پاک و قدوس زندگی کنیم و آماده‌ی این روز عظیم و این بازگشت عظیم و این داوری عظیم هر روز باشیم. هر روز! حمد و جلال بر شما باد! ای تمام جلال و تمام ازلیت و تمام قدوسیت جاودانی! و ما با قلبی مشتاق ندا میدهیم که : بیا! بیا ای خداوند عیسی!

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!