هدیه ‏ایی که غیرقابل وصف است!

نوشته‌ی: ح.گ

در نامه‌ی دوم پولس رسول (از مجموعه سه نامه‏ایی که نوشته شد اما یک نامه‌ی آن متاسفانه در دست نمیباشد) به کلیسای قرنتس فصل نهم، او از کلیسا می‌خواهد که هدایایی را برای مسیحیان نیازمند قبل از رفتن آنها به آنجا جمع کنند که وقتی به پیش آنها رفتند، بتوانند هدایای آماده شده را با خود برده و نیازمندان را تامین سازند. در این پانزده آیه، پولس برای اینکه ایمانداران را تشویق کند به نکاتی عمیق در بطن ایمان آنان اشاره میکند. آنها را به این تشویق میکند که غیرت آنها زبانزد همه است و این باعث فخر او به آنان در جمیع ایمانداران شده است. اشاره‌ی پولس به این  امتیاز روحانی کلیسای قرنتس (ورای دردسرهای این کلیسا برای پولس!)  این بود که دادن هدایای آنها از روی دل و بر اساس همین غیرت و فخر باشد نه از روی تظاهر. زیرا او در آیه‌ی هشت به روشنی میگوید که خدا بخشنده‌ی مهربان را دوست دارد. نهایتا در آخر سخنان خود در قبال هدایای جمع‏آوری شده، گویی برای تشویق و دادن انگیزه‌ی عالی و روحانی برای جمع آوری کردن هدایای لازم برای نیازمندان مسیحی به آنها میگوید:” خدا را برای بخشش غیرقابل توصیف او سپاس بگوییم!” (ترجمه‌ی شریف) در ترجمه‌ی قدیم می‌خوانیم:” خدا را برای عطای ما لاکلام او شکر باد.” در ترجمه‌ی تفسیری می‌خوانیم:” خدا را شکر برای هدیه‏اش عیسی مسیح، هدیه‏ایی عالی که با کلمات قابل وصف نیست!” در ترجمه‌ی هزاره‌ی نور می‌خوانیم:” سپاس بر خدا برای عطای وصف ناپذیرش!” وصف این هدیه‌ی خدا به ما در ترجمه های مختلف انگلیسی کتاب‌مقدّس جالب است! من تقریبا سیزده نسخه‌ی متفاوت ترجمه‌ی کتاب‌مقدّس را با هم مقایسه کردم، تمام آنها در وصف این هدیه در یک چیز مشترک بودند، هر چند با کلماتی متفاوت؛ و آن این بود که: این هدیه را بدلیل شگفت‏انگیز و بی نظیر بودن آن نمیتوان وصف کرد، آن را تعریف کرد و آن را شرح داد! مگر این هدیه‌ی خدا چیست؟ و چرا اینگونه حقیقتا غیرقابل وصف و شرح است؟ من در هفت دلیل این هدیه را توانسته‏ام تاحدودی وصف کنم، هر چند قطعا میدانم هنوز نتوانسته‏ام کاملا آن را وصف نمایم!

قبل از اینکه درباره‌ی این هدیه‌ی غیرقابل وصف خدا به ما سخن بگویم، باید یادآوری کنم، که این هدیه‌ی غیرقابل وصف هیچ چیز نه در هستی، نه حتی در خود ما، نه حتی در تمام آفرینش خدا نیست مگر خود عیسای مسیح. تولد ما؟ هر چند هدیه‏ایی بزرگ است، اما باز می‌توان آن را شرح داد و وصف کرد. فرزندان ما؟ حقیقتا هدایای گرانبهای خدا به ما هستند، اما باز می‌توان آن را به زبان آورد و شرح داد. سلامتی ما؟ هدیه‏ایی بزرگ است، اما محدود است. کار ما؟ هدیه ایی ارزشمند است، اما تمام شدنی است. دوستان ما، حتی کلیسای ما، نه حتی کتاب‌مقدّس ما، تمام این هدایا را می‌توان شرح داد و وصف کرد؛ اما تنها یک هدیه‌ی خدا یعنی عیسای مسیح به ماست که هرگز نمیتوان آن را وصف نمود. چرا؟

 

هدیه‌ی خدا به ما غیرقابل وصف است بدلیل:

 

الف-ازلی و ابدی بودنش

زیرا که برای ما ولدی زائیده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد.“ (اشعیاء ۹: ۶-۷ )

و او صورت خدای نادیده است و نخستزاده‌ی تمامی ،آفریدگان. زیرا که در او همه چیز آفریده شد آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنت و ریاسات و قوات. همه بوسیله‌ی و برای او آفریده شد. و او قبل از همه است و در وی همه چیز قیام دارد.” (کولسیان ۱: ۱۵-۱۷ )

ب-برای نجات عظیمش

 ” بلکه ترا نور امتها خواهم گردانید و تا اقصای زمین نجات من خواهی بود.” (اشعیاء ۴۹: ۶ )

چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم. که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم بوساطت عیسی مسیح بر حسب خشنودی اراده‌ی خود.”

(افسسیان ۱: ۴-۵ )

 پ– برای پُری کامل فیضش 

” و از پُری او جمیع ما بهره یافتیم و فیض بعوض فیض.”

(یوحنا ۱: ۱۶ )

” و به فیض او مجانا عادل شمرده میشوند بوساطت آن فدیه‏ایی که در عیسی مسیح است.”

(رومیان ۳: ۲۴ )

ت-برای برکات و نعمات عظیمش

” و او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟” (رومیان ۸: ۳۲ )

” قوت همه چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد.” (فیلیپیان ۴: ۱۳ )

ث-برای حیات ازلی و جاودانی‏اش

” و من به آنها حیات جاودانی میدهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچکس آنها را از دست من نخواهد گرفت.” (یوحنا ۱۰: ۲۸ )

 ” زیرا مزد گناه موت است اما هدیه‌ی خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح.” (رومیان ۶: ۲۳ )

ج-برای هم میراث بودن در جلالش

 ” و هر گاه فرزندانیم وارثان هم هستیم یعنی ورثه‌ی خدا و هم ارث مسیح اگر شریک مصیبتهای او هستیم تا در جلال وی نیز شریک شویم.” (رومیان ۸: ۱۷ )

” لهذا دیگر غلام نیستی بلکه پسر و چون پسر هستی وارث خدا نیز بوسیله‌ی مسیح.” (غلاطیان ۴: ۷ )

چ-برای هدیه‌ی روح القدسش

” و من از پدر سوال میکنم و تسلی دهنده‌ی دیگر به شما هدیه خواهد کرد تا همیشه با شما بماند.” (یوحنا ۱۴: ۱۶ )

 ” توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و هدیه‌ی روح القدس را خواهید یافت.” (اعمال ۲: ۳۸ )

دوستان عزیز! هر چند این تنها چند دلیل برای غیرقابل وصف بودن هدیه‌ی خدا، یعنی عیسای مسیح، به ما میباشد؛ اما تنها کافیست به  این هدیه‌ی غیرقابل وصف در جسم و جان و روح خودمان نظر کنیم. من مطمئن هستم که شما نیز به این لیست اضافه خواهید کرد و این هدیه‌ی عظیم خدا به خود را وصف خواهید کرد. هدیه ایی رایگان برای ما، اما بسیار گرانبها و بسیار ارزشمند و بسیار گرانقدر برای خود خدا! تمام این هدیه از آن تست، اگر که امروز قلب و جان خودت را به این هدیه‌ی غیرقابل وصف داده‏ایی. این هدیه بر تو مبارکباد! پس اگر در این فصل تولد عیسای مسیح، این هدیه را داری، آن را گرم در آغوش خود بگیر و آن را ببوس و آن را سپاس و حمد بگو! اما اگر آن را هنوز نداری؛ دوست من! این هدیه‌ی غیرقابل وصف از آن تست. درست است غیرقابل وصف است و تو هرگز قادر به وصف آن نخواهی بود، کمااینکه پولس نیز قادر به وصف آن نبود، اما از آن تست. این هدیه را باز کن، در درون این هدیه‌ی قلبی تپنده وجود دارد، که از محبت به تو داغ است و از فراغ تو از بدو آفرینش هستی افسوس و آه کشیده است. او را بگیر. او را از آن خودت کن. تمام آن مال تست. تمام آن.

کافیست در قلب خود به این هدیه ایمان بیاوری و به زبان خود به این هدیه‌ی غیرقابل وصف خدا اعتراف کنی و بگویی:

 

” خداوندا من گناهکارم. ایمان دارم عیسای مسیح برای گناهان من بر بالای صلیب مرد، دفن شد، و روز سوم قیام کرد و امروز زنده است و روزی برمیگردد تا بر هستی داوری نماید. من او را خداوند خود می‌خوانم و از او دعوت میکنم که به جسم و روح و جان من بیاید و مرا از آن خود سازد. آمین.” دوست عزیزم! هدیه‌ی عظیم و غیرقابل وصف خدا بر شما مبارک باد!

 

 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!