همه چیز را تحقیق کنید و هر روح را قبول مکنید!
مسئولیت هر مسیحی در قبال ایمان خود
نوشته‌ی: ح.گ

آیا یادتان میاید عیسای خداوند ما را از چه نوع انبیای کذبه ایی بر حذر داشت؟ چه نوع ایماندارانی را وقتی در زدند و التماس کردند، اجازه‌ی ورود به جلال خود نداد؟ از خمیر مایه‌ی چه کسانی شاگردانش را برحذر و آگاهی داد؟ آیا شما فکر میکنید آنها افرادی عادی بودند؟ افرادی بدون هیچ اساس فکری و غیرت و انگیزه و هدف؟ آدمهایی بی دست و پا؟ خیر! آن انبیای کذبه ایی که با لباسهایی به پوست میش در بین ما آمدند با خود سخنان و رفتار و آیینی به جا گذاشتند که تا به امروز میلیونها نفر را با خود گمراه کرده اند. آن ایمانداران گمراه کسانی بودند که به نام عیسی دیوها را بیرون کرده و معجزات فراوان انجام داده بودند. و آن فریسیان و رهبران دینی از تمام شریعت و اصول الهی دین باخبر بودند. یا چرا پولس رسول باید از یک کلیسای موفق و پر از روح تسالونیکی که اعمال و ایمان آنها باعث خرسندی، تشویق و دلگرمی او و دیگر ایمانداران گشته بود بخواهد که:” همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک باشید.”؟ (اول تسالونیکی ۵: ۲۱ )فکر میکنید چرا یوحنای رسول دقیقا عین همین خواسته را تقریبا چهل سال بعد، از کلیسای جهانی مسیح در سراسر دنیا می‌خواهد که:” ای حبیبان هر روح را قبول مکنید بلکه روح‌ها را بیازمائید که از خدا هستند یا نه؟” (اول یوحنا ۴: ۱)

عزیزان من در مسیح!
جدیت این هشدار تا به همین امروز به قوت خودش باقی است. من بعنوان خادم مسیح این را بجا دیدم که در روح محبت و هوشیاری این را برای آگاهی شما، برای رشد سالم و تندرست در ایمان شما، برای بارآوری محصول روحانی شما، این چند خط را بر روی کاغذ بیاورم. امروز ایرانی به فیض و محبت الهی گوشهایش به انجیل مسیح حقیقی و واقعی (نه عیسی بن مریم قرآن) باز شده است. گروه گروه به عیسای خداوند ایمان میاورند. کلیسای خانگی در حال باروری است. در خارج از کشور ایرانیهای زیادی به کلیساهای محلی پیوسته، عیسای مسیح را خداوند خود می‌خوانند. این بسیار شورانگیز و شادی آور است. اما دوستان گرگان و دشمنان مسیح بیکار نبوده و نیستند و نخواهند بود. همچنین گمراهان و نادانان! ما اینجا نیستم که به جنگ آنها برویم. ما اینجا هستیم که دیوارهای قلعه‌ی ایمان خودمان را به همت یاری خداوند مستحکم نگه داشته و این خانه ایی را که بر صخره‌ی کهن و ازلی بنا کرده ایم به لطف و یاری روح القدس عزیز و کلام زنده و جاودان او پابرجا نگه داریم. این برماست که آگاه تعالیم باشیم. این برماست که چشمان خودمان را بر اطراف خود بازکنیم و ناگهان با امواج تعالیم و شگفتی‌ها و معجزات و اعمال خیره کننده دیگران چون تکه کاه خشکی به هر سو نرویم. یادتان باشد که به جادوگران فرعون چه قدرتی داده شد تا معجزه کنند. یادتان باشد بلعام بن بعور آن نبی دروغین که قوم اسرائیل را با معجزات و قدرت خویش به زنا و بت پرستی کشاند. یادتان باشد هشدارهای خداوند را در کتب مقدس در خصوص شبانان دروغین که گله را گمراه میکنند (ارمیا ۲۳ و حزقیال ۳۴) یادتان بیاید التماس یهودا را که ابتدا می‌خواست برای نجات بنویسد اما ناچار گشت تا ما را نصیحت کند و هشدار دهد از کسانی که بر علیه‌ی ایمان ما بیرون رفته اند و با ما در جنگ هستند، کسانی که فیض خداوند ما عیسای مسیح را به تمسخر گرفته و آن را شعر و ترانه میدانند! (یهودا ۳-۴) یادتان بیاید آن وحش را که از دریا برخاسته بوی قدرت داده شد و او با قدرت اعجاز خویش بر هر قبیله و قوم و زبان و امتی تسلط یافت تا او را پرستش نمایند و مانع وارد شدن نام آنان در دفتر حیات گشت و یا آن وحش که از زمین برخاست و بدو قدرت داده شد تا با معجزات و اعجاز فراوان ساکنین زمین را بر آن دارد که آن صورت وحش را پرستش نمایند و عدد آن وحش را بر خود بگیرند. (مکاشفه ۱۳) مگر یادتان نیست که حتی شیطان هم می‌تواند خود را بعنوان فرشته‌ی نور به شما معرفی کند؟ (دوم قرنتیان ۱۱: ۱۴) مگر یادتان نمیاید این هشدار پولس رسول را که:” بلکه هر گاه ما هم یا فرشته ایی از آسمان انجیلی غیر از آنکه ما به آن بشارت دادیم به شما بیاورد اناتیما باد!”؟ (غلاطیان ۱: ۸ )
اینها را بیاد داشته باش ای عزیز مسیح! روبروی نسیمی که از مصر میاید نایست و لذت نبر! و از شکوه و جلال بابل دوری کن! و افسون و شیفته‌ی آشور نشو! به قدرت و شگفتی جادوگران فرعون مسحور نشو! و بر سر سفره‌ی رنگین بلعام منشین! شیفته‌ی قدرت و جلال و سخنان شکوهمند نبوکد نصر نشو! هر آنچه که باید بدانی برای تو گفته شده است تا بواسطه‌ی آن مقدس و پاک زندگی کنی. هر آنچه که باید داشته باشی به تو داده شده است تا پیروز و موفق در مسیح زندگی کنی. هر آنچه که باید ببینی به تو داده شده است که با خیره شده بر آن هرگز از راه خودت گمراه نگردی و تا به پای تخت عظیم سفید بروی.
امروز آسمان و زمین را بر تو شاهد گرفتم که:” همه چیز را تحقیق کنید.” و ” هر روح را قبول مکنید.”

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!