پنج شنبه , ۲۱ آذر ۱۳۹۸

پیدایش فصل ۱۹

 

کتاب پیدایش فصل ۱۹

آیات ۱- ۳۸

اگر به یاد داشته باشید در فصل ۱۸ با هم خواندیم که سه نفر با ابراهیم در بلوطستان ممری ملاقات کردند. بعد از اینکه ملاقات آنها با ابراهیم خاتمه پیدا میکند یکی از آنها که میخوانیم خود را ” خداوند ” خطاب میکند به ابراهیم میگوید که قصد دارد تا به سدوم و عموره برود و گناهان و شرارتهای آنها را داوری کند.(آیۀ ۱۷- ۲۰ از فصل ۱۸) اما وقتی وارد فصل ۱۹ میشویم ما میخوانیم:” و وقت عصر آن دو فرشته وارد سدوم شدند.”( ایۀ ۱)! آن یک نفر دیگر چه شد؟ برداشت من این است که به احتمال زیاد به دلیل آنچه که پیش خواهد آمد، خود خدا( او که با ابراهیم در چند آیۀ قبلی ملاقات کرده بود) در این حادثه حضور نخواهد داشت بلکه فرشتگان او، خواسته و ارادۀ او را برآورده خواهند کرد. به یاد داشته باشید که ما تاکنون در کجای ماجرای پیدایش هستیم. خدا یکبار زمین را به دلیل شرارتهای آن داوری کرد. اما گناه از بین نرفت. همانطور که در زندگی فرزندان نوح دیدیم. ما هنوز در سفر چگونگی پیدایش قوم اسرائیل هستیم و این بخش نقش مهمی در چگونه بوجود آمدن اقوامی میباشد که در آینده سنگی در راه قوم اسرائیل خواهند بود و همچنین قسمتی دیگر از نقشۀ بزرگ نجات توسط عیسای مسیح را که در طرح عظیم الهی بود را خواهیم دید.

بخش نوزده با ملاقات  دو فرشته از شهر سدوم و عموره محل زندگی لوط و خانوادۀ او آغاز میشود. لوط نیز مانند ابراهیم به ملاقات فرشتگان میرود، از آنها پذیرایی میکند. ناگهان رویدادی پیش میاید که گویا دلیلی میشود برای سوال آنانی که خواهند پرسید: چرا اینقدر خدا بیرحمانه شهر سدوم و عموره را نابود میکند؟ آیا لوط نیز در زمرۀ شریران این شهر بود؟ اینطور به نظر نمیرسد. نگاه کنید به درخواست این دو فرشته از لوط؛ آنها از او خواستند تا آن شب را در کوچۀ شهر بگذارنند. با توجه به آنچه که در پیش رو پیش میامد، گویی این دو فرشته قصد داشتند تا عمق فساد مردم این شهر را به خود آنها نشان بدهند. آن شب لوط آنها را به منزل خود میبرد. این ماجرا به ما میگوید که مردم شهر به دو مهمان لوط که در منزل او مانده بودند حمله میکنند. آنها به در خانۀ لوط آمده و از او درخواست میکنند تا مهمانان خود را به آنها بدهد.( آیۀ ۴- ۵ ) ما که ایرانی هستیم، میدانیم که چقدر مهمان برای ما عزیز است. برای لوط نیز همین بود. او آنقدر از طرز برخورد این مردان ترسیده و وحشت کرده بود که حاضر شد تا دختران خودش را به آنها بدهد اما آنها به مهمانان مرد او کاری نداشته باشند. اما آنها به این گوش نمیکنند تا ما شاهد عمق فساد و شرارت آنها شویم. جالب است که آنها رو به لوط کرده و این را میگویند:” این یکی آمد تا نزیل ما شود و پیوسته داوری میکند.”( آیۀ۹) همین اعتراف آنها کافیست تا از ماهیت لوط و اخلاق او با ما صحبت کند. پطرس رسول در رسالۀ خود اینگونه در بارۀ لوط با ما سخن میگوید:” و لوط عادل را که از رفتار فاجرانۀ بیدینان رنجیده بود رهانید.”( دوم پطرس ۲: ۷) اگر خوب دقت کنید میبینید که پطرس رسول به ایمان بدون عمل صحبت میکند. ایمانی که با آن انسانها قبل از شریعت موسی از دید خدا عادل شمرده میشدند. مانند هابیل، نوح، و خود ابراهیم. پس چگونه لوط عادل خوانده میشود؟ او به احتمال زیاد هر چند مطمئن نیستم، خدای ابراهیم، عموی خود را پرستش میکرد، الوهیم. خدایی که او و عموی او را از اور کلدانیان بیرون آورده بود و امروز در این شهر او را ساکن کرده بود و نعمات و برکات فراوانی را نصیب او ساخته بود. آیا میگویم که لوط بیگناه بود؟ یا ابراهیم یا نوح؟ کلام چنین نمیگوید. کلام نمیگوید که چون آنها عادل یا بیگناه بودند خدا آنها را برگزید، خیر! اتفاقا در طول کتاب پیدایش شما به ماهیت ضعیف و لرزندۀ پدران ایمان پی خواهید برد! که چگونه آنها پدران ایمان خوانده شدند و از چه آزمایشاتی عبور کردند. پس خدا آنها را برگزید، چون او فیض خود را شامل آنها کرده بود. افرادی برگزیده از میان تمامی انسانهای روی زمین و قومی از میان تمامی اقوام دنیا. اگر این را هضم نکنیم و اجازه ندهیم تا حس نژادپرستی ما گُل نکند! تازه درخواهیم یافت که خدا بواسطۀ این افراد نالایق، برکات آسمانی خود را نصیب تمامی دنیا کرد.

به هر حال در آن شب فرشتگان جان لوط را از یورش مردان آن شهر نجات دادند. و به لوط میگویند که خانوادۀ خود را برداشته و هر چه زودتر این شهر را ترک کند. لوط به دو داماد  خود این موضوع را میگوید اما آنها او را مسخره میکنند( آیۀ ۱۴). خیلیها همین امروز روز داوری را مسخره میکنند! بخصوص اگر به آنها بگوید چه بسا همین روز، روز آخر باشد. در آیۀ ۱۷ آن دو فرشته به لوط و همسر و دو دختر او میگویند که :” جان خود را دریاب و از عقب منگر و در تمام وادی مایست بلکه به کوه بگریز مبادا هلاک شوی.” وقتی خداوند بر عدالت خود داوری میکند او هرگز تاخیر نخواهد کرد. روز داوری روز تصمیم نیست. روز این سو یا آن سو بودن است. روز به پشت سر نگاه کردن نیست؛ نگاه کردن به آنچه که پشت سر گذاشتیم. همین را عینا عیسای خداوند در خصوص روز داوری که در پیش است سخن میگوید:” آنگاه هر که در یهودیه باشد به کوهستان بگریزد. و هر که بر بام باشد به جهت برداشتن چیزی از خانه به زیر بر نیاید.”( متی ۲۴: ۱۶- ۱۷ ) عیسای مسیح از جدیت و فوریت این موضوع سخن میگوید که چقدر ناگهانی روی خواهد داد. همین تاکید را فرشتگان به لوط دارند. در مسیر فرار لوط، همسر و دو دختر او، از شهر، ناگهان همسر لوط به پشت سر نگاه میکند و کلام میگوید:” ستونی از نمک گردید.”( ایۀ ۲۶) تفسیرات متعددی از این موضوع شما شنیده‏اید و قصد من تاکید بر این موضوع نیست. اما عیسای خداوند از مثال زن لوط استفاده میکند و میگوید:” زن لوط را بیاد آورید. هر که خواهد جان خود را برهاند آن را هلاک خواهد کرد و هر که آن را هلاک کند آن را زنده نگاه خواهد داشت.”( ۱۷: ۳۲- ۳۳) زن لوط حاضر نبود تا تمام زندگی آیندۀ خود را به خدای زنده بدهد. از تمامی آنچه در سدوم و عموره( شهری پر از فساد و گناه) داشت دل بکند. هنوز دلش به آنجا وصل بود.

سپس کلام میگوید که دودی آن زمین را پر کرد. و شهر سدوم و عموره تماما نابود شد. تا به همین امروز مکان این دو شهر در جغرافیای سرزمین اسرائیل یا فلسطین معلوم نیست! اما خداوند به دلیل فیض و رحمت خود درست در زمان نابودی این شهر و نجات دادن لوط، ابراهیم را به یاد آورد،( آیۀ ۲۹)یعنی اگر شفاعت ابراهیم نبود، چه بسا تمام شهر نابود میشد، از جمله لوط و خانوادۀ او. عزیزان شما برای چه کسانی در شفاعت هستید تا نجات پیدا کنند و قلب خود را به مسیح بدهند؟

در پایان فصل ۱۹ میخوانیم که لوط و دو دختر او در کوهی ساکن میشوند. دو دختر او افکار شریرانه و پلید خود را در بارۀ پدر خود اجرا میکنند. آنها به او شراب مینوشانند و وقتی لوط از شراب بیخود میگردد، ابتدا دختر بزرگتر سپس دختر کوچکتر با پدر خود همبستر میشوند. یعنی چه؟ ایا واقعا این در کتابمقدس نوشته شده است؟ بله! و خدا را شکر برای این صداقت. کتابمقدس ما، ساخته و پرداخته اذهان افراد خاصی برای تصمیم خاص و سروری و فرمانروایی بر افراد بر اساس آن نیست. کاری که کلیسای کاتولیک برای هزاران سال انجام داد و کاری که اسلام تا به همین امروز برای هزاران سال انجام داده است. صداقت کلام ما برنده و تا مغز استخوان فرو میرود. این دو دختر نقشۀ انسانی خود را به راه و شیوۀ تماما نفسانی اجرا کردند. و خداوند ثمرۀ فرزندان آنها را که از این همخوابگی حاصل میگردد را برای ابد از قوم اسرائیل دور میسازد و آنها برای همیشه دشمنان اسرائیل گشته و خشم و غضب خدا بر آنها میریزد. ( تثنیه ۲۳: ۳ ) پسر به دنیا آمده از دختر بزرگ، موآب خوانده میشود و او قبیله و سرزمین موآب را آغاز میکند اما پسر دوم بی عمی خوانده میشود و او خاندان بنی عمون را آغاز میکند. ( آیۀ ۳۷) اما خداوند نقشۀ نفسانی آنها را به نیکی بدل کرد. زیرا از نسل مواب بود که روت بدنیا آمد و از نسل روت بود که عوبید پدر داود حاصل میگردد و از نسل داود، عیسای خداوند؛ نجات دهندۀ ما!( روت ۴: ۱۳- ۲۲)

 

 

درباره ح. گ.

اهل سمنانم. در یک خانواده چوپان بدنیا آمدم. دوران کودکی و خردسالی من جایی بود بین ییلاق و قشلاق بین فیروزکوه و سمنان. هنوز صدای پای اسبها و یابوهایمان که از روی شن های رودخانه های اطراف فیروزکوه رد میشدیم و من و برادر کوچکترم در خورجین های آنها گذاشته شده بودیم را در گوشهای خودم دارم. آواز عقابها بر فراز صخره ها و صدای رودخانه که گویی تمام دره ایی که از آن رد میشدیم را پر کرده بود و ما انگاری از دل آبها میگذشتیم. آه کوههای سر به فلک کشیده! چشمه های خنک و همیشه پربار! تا اینکه به سمنان برای تحصیل آمدیم. سال ۱۳۵۷ که شاه رفت من سیزده سالم بود. یاد مادرم بخیر به ما که کله پرشوری داشتیم بخصوص به برادرم که بعدا فهمیدیم او یک کمونیست است میگفت: شما حالیتون نیست دارید چکار میکنید. او سواد خواندن یا نوشتن هم نداشت! برادرم دستم را گرفت و مرا عضو کانون دانش آموزان ایران، شاخه دانش آموزی حزب توده ایران کرد. مجله آذرخش را کانون ما چاپ میکرد و من آن را در مدرسه راهنمایی دکتر مصدق پخش میکردم. رویا و آرزوهای خوبی داشتیم. برای اتحاد کارگری و نابودی امپریالیست جهانی تلاش میکردیم. نوک کفش من سوراخ بود که پوسترهای آیت الله خمینی را که حزب آن را چاپ کرده بود و فواید الله اکبر و مبارزه متحد را بر علیه آمریکا و غرب را روی آن شعار میداد روی در و دیوار سمنان با سریشم شبهای تابستان میچسبانیدیم. از کمیته محل کتک خوردیم و نقل مجلس فامیل و همسایه ها بودیم که ما را بی خدا و کافر میدانستند. از همان نوجوانی خواندن ومطالعه بخشی از زندگی من شد. از ماهی سیاه کوچولو شروع کردم تا تاریخ قدیم ویل دورانت. من دوستار ادبیات بودم. داستان را دوست داشتم پس گرایش به داستان سرایی و نوشتن کردم. من مقدار زیادی از ادبیات روس را که به فارسی ترجمه شده بود را تا سن نوزده سالگی خواندم. همچنین ادبیات آمریکای جنوبی و اروپا را که به زبان فارسی ترجمه شده بود را در طول سالهای نوجوانی و جوانی ام خواندم. با ادبیات ایران خارج از شاعرانی چون حافظ و سعدی و غیره با نویسندگانی معاصری مثل هدایت، گلشیری، جلال آل احمد، چوبک، دولت آبادی، ساعدی و شاملو و نیما و مشیری و هوشنگ ابتهاج و احسان طبری اشنایی دارم. من شدیدا دوستدار موسیقی کلاسیک بودم و تمام قلب و جان و روح مرا تسخیر میکرد. از شوستاکوویچ گرفته تا باخ و موتزارت و بتهون و چایکوفسکی. در این ادبیات روس بود که به مرور زمان به شخصیتهای آن دقیق شدم و عمیقا فاصله ایی غریب از حیث دیدگاه زندگی، جهان بینی کلی و امور درون زندگی مشاهده کردم و از خودم میپرسیدم: چرا؟ چرا نوشته های ما گویی یک تکرار و چرخیدن به دور خود در حول محور یک نیاز، یک فکر، یک خواسته و یک ارمان است. و بنظر میرسد که هیچکس آن را هنوز پیدا نکرده است. هنوز در یک تلاطم و بیقراری تمام ملتی دور میزند؟ پس این صلح کجاست؟ این ارامش؟ چرا میتوانم ژرفنای عظیمی را یک نورد و پیمایش کوهی عظیم و درنوردیدن آن با پیروزی و شکست و خنده و اشک را با هم در موسیقی کلاسیک، باخ و موتزات و بتهون و چایکوفسکی ببینم اما در سه تار محمد رضا لطفی دردی عمیق، بغضی فروخورده و هق هق دل رنجور را فقط ببینیم که در امید صبح است اما صبح گویی هرگز از دل شب بالا نمیزند؟ و وقتی با آثار تارکوفسکی آشنا شدم و بر صبر آهنین او برای نشان دادن عمق درد و رنج درون انسان تعمق کردم، در حرکت آرام و کشنده دوربینهای او بر روی رنگهای خاکستری و چهره های کوبیده شده انسانها، برای من سوالی کشنده را برانگیخت: پس آن صلح جاودان کجاست؟ یادم میاید به خوبی بیادم میاید که حتی در همین روزهای اوج فرهنگی و فعالیتهای سیاسی و هنری من، عمق خودم را سیاه میدیدم. کسی آن را نمیدانست اما خودم میدانستم. درونم پر از شرارت بود. افکارم ناپاک بود. و میل به طغیان و زشتی در عمق وجودم بود. نمیدانستم اسمش چیست اما میدانستم آن را به رغم تمامی محجوبیت من، خوبی من در محل و در بین در و همسایه ها، درونم فاسد بود و میل به انجام شرارت داشتم. در جلسه یادبود یکی از پسران دوست حزبی ما بود که در جنگ ایران و عراق کشته شده بود، اه، امان از ان جنگ! تمام هستی و روح و روان ما را برای همیشه نابود کرد. ما را با خودش ویران کرد و به گور برد! در ان جلسه بود که با قرایت اشعار لنگستون هیوز( سیاه همچون اعماق آفریقای خودم) توسط احمد شاملو آشنا شدم و تمام زندگی من با شعر : عیسای مسیح هیوز برای همیشه عوض شد. آن هم هیوزی که کمونیست بود! روی جاده مرگت به تو برخوردم بی آنکه بدانم که تو از آن میگذری/ هیاهوی جماعت که به گوش آمد/ خواستم برگردم اما کنجکاوی مانعم شد/ انبوه بی و سر و پاها چنان غریو میکشید/ اما چنان ضعیف بود که به اقیانوسی خفه و بیمار میمانست/ ناگهان ضعفی عجیب عارضم شد/ اما ماندم و پا بر نکشیدم/ حلقه ایی از خار خلنده بر سر داشتی و به من نگاه نکردی/ گذشتی و بر دوش خود بردی همه محنت مرا./ من با تمام وجود چنین کسی را میطلبیدم، چنین قدرتی، چنین رابطه ایی، که تمام محنت مرا با خودش ببرد، برای همیشه و به من ارامش بدهد. و این آغاز جستجوی من در سن هیجده سالگی در باره عیسای مسیح بود. باید به سربازی میرفتم. حزب منحل شده بود. همه یا به زندان افتادن بودند یا توبه کرده بودند یا فرار کرده بودند. برادرم فرار کرده بود. یک روز همه ما را بوسید و رفت که رفت. و ابروی ما در محل رفته بود. دختری را دوست داشتم که حتی یک دقیقه با او قدم نزده بودم. او را در کانون دیده بودم. درست موقعی که من به سربازی رفتم و در دوران آموزشی بودم یک نامه برایم نوشت که او کس دیگری را دوست دارد و رابطه ما تمام شده است. دخترک خاین! بعدها فهمیدم از یک پسر پولدار بالای شهر تهران که خانه اش در جردن بودن خوشش آمده بود. این خیانت بود. این بی رحمی بود. و من هم که دیگر امیدی به فردای با او را نداشتم پس از تمام شدن دوره اموزشی در پادگان لویزان، روزی که به میدان راه آهن ما را بردند که به جبهه بفرستند در همان میدان فرار کردم. برای خانواده من این اوج بدبختی و بی آبرویی بود. برادر بزرگم از ایران فرار کرده و من هم از سربازی. شش ما فراری بودم. زیرا پل خوابیدم. گرسنگی کشیدم. و بالاخره یک شب دستگیر شدم. اول بردنم به زندان نارمک بعد به بهارستان و از آنجا به اوین. دو هفته در اوین بودم. از اوین مرا به زندان ارتش در میدان پاستور بردند. در زندان نماز خواندم. روزه گرفتم. گریه کردم. تا این الله شاید همان قدرت و رابطه ایی باشد که بیاید و همه محنت مرا باخودش ببرد و اینده ایی روشن به من بدهد. در تاریکترین و مخوفترین روزهای زندگی ام الله هیچ پاسخی برای من نداشت. از زندان به همراه دو تا دژبان با دستنبدی های سرد و نقره ایی که روی دستهایم بود از میان ماشینهای وحشی و دود کشنده دور میدان بهارستان با شرم و بی آبرویی که بر من هوار شده بود و در عین حال در پوچی مطلق که بر جانم سنگینی میکرد، مرا مستقیم به جبهه های جنگ بردند. در گیلانغرب. از گیلانغرب تا دهلران و فکه و دارخوین و دزفول در میان تپه ها و دره ها و سوراخها سالهای اضطراب و مرگ سپری شد. در چهار عملیات جنگی قرار گرفتم و دو بار به فاصله اندکی از مرگ رهایی پیدا کردم. منشی گروهان بودم. باید برای کشته ها و زخمی ها گزارش مینوشتم. و در این روزهای عمرم بود که الله برای من تماما مرد! بی رحمی و سقاوت جنگ، فساد بین سربازها و اینکه شاید همین امشب سرت را ببرند و روی سینه ات بگذارند، و از همه مهمتر، عدم بخشش و تنفر بین شیعه وسنی مرا عذاب میداد. و اینکه همین ارتش و قدرت و تنفر بر تمام یک مملکت حکومت میکند اما باز خودش را دین صلح و آرامش و سعادت میداند . تبلیغ میکند که تنها پاسخ برای بشریت است. هست؟ بود؟ پس کجا بود؟ جنگ تمام معنای زندگی را از من گرفت. هر وقت به مرخضی میامدم و میخواستم برگردم به جبهه امید اینکه زنده برگردم نداشتم و گمان میکردم بلاخره یکروز یک طبق هم برای من در سر محل لتیبار میگذارند( شاید!) دو سال و شش ماه در جنگ بودم. از جنگ زخمی در جان و روح و روان برگشتم. به سیگار و عرق و مواد مخدر روی آوردم. و اما در ته دلم عیسای مسیح لنگستون هیوز هنوز زنده بود. از سمنان خسته شدم بودم. همه کوچه و پس کوچه هایش برای من پر بود از خاطره و همه آن خاطرات درد غریبی را بر روانم میاورد و من آن را نمیخواستم. به تهران رفتم. با عباس از بچه های قدیمی حزب یک جایی گرفتیم در اوین درکه. استخدام یک شرکت خاکشناسی شدم که حوالی ونک بود. کار بود و خوردن عرق و تریاک. تاثیر جنگ و زخمهای آن را فریاد نمیزدم بلکه بدون اینکه از آن حرف بزنم در جان و روحم مانند صلیبی سنگین میکشیدم همان صلیبی که هیوز در شعر خود سخن میگفت. در میان مردمی زندگی میکردم که شادمانی و روح زندگی در آنها مرده بود و سیاهی بود که قامت کوچه و خیابان را پر کرده بود. فیلم های تارکوفسکی به من آرامش میداد و سوالی عجیب در من آغاز کرده بود که کجاست آن صلح پایدار و کیست آنکس که میتواند از پس این همه درد و رنج و مرگ و نابودی برآید؟ هامون را که دیدم کاری از مهرجویی، تمام فرهنگ و سنت ممکلت خودم را در هامون گمشده فلسفه و عشق و زندگی و حیات ازلی پیدا کردم. من هامون بودم که زیر بار سنگین گذشته، لعنت دیروز پدرانم و شرارتهایی که آنها بار آورده بودند و پوچی و تهی بودن زندگی حاضر که خالی از محبت پاک و بی ریا بود نفس میکشیدند. این فلیم را بیش از بیست بار نگاه کردم و تقریبا تمام نوشته های آن را حفظ شدم. یک روز از عباس پرسیدم در باره عیسای مسیح چه میداند. کتاب آخرین وسوسه مسیح را به قلم نیکوس کازنتزاکیس به من داد. این کتاب را تمام کردم. کتاب زوربای یونانی او را خواندم. این را تمام کردم، کتاب قدیس فرانسیس بعد آزادی یا مرگ بعد گزارش به خاک یونان. در کتاب گزارش به خاک یونان بود که من با ایات کتابمقدس در پاورقی ها اشنا شدم. البته در کتب دیگر او هم چند تایی پیدا کردم. از انجیل به قل متی، یا یوحنا. و برای من عجیب بودند. زیبا اما عجیب. من نه مسیح را در خواب دیدم و نه رویا دیدم. من با مسیح بر روی جاده مرگش ملاقات کردم و اینکه چرا باید یک جوان بر بالای صلیب برای دیگران بمیرد. این سوال مرکز جستجوی من در خصوص مسیح بود. و شاید دلیلش این بود که برای من زندگی یک جاده ایست که رو به مرگ است. همه خواهند مرد. اما چرا باید یکنفر برای دیگران بمیرد؟ لطفا در نظر داشته باشید که در تمام این سالها من حتی یکبار قادر به خواندن کتابمقدس نبودم. یعنی نمیتوانستم آن را پیدا کنم. و مسلما آن زمانها سیستم اینترنتی و فوج دسترسی به چنین منابعی بسیار نادر و ناچیز بود و من به آن اصلا دسترسی نداشتم. اما جالب اینجاست که در دنیای تاریک افکارم این بارقه های نور کلام خدا و آیات جسته و گریخته کتابهای کازنتزاکیس که در پاورقی آنها را پیدا کرده و میخواندم منبع خوراک روحانی من از الیهات مسیحی بود. به من بارقه ایی را میداد که به آن فکر کنم و افکارم را در حول آن گسترش بدهم. ازدواج کردم که خودش داستانی دیگر است. و ازدواج من تماما در حول و حوش زندگی مسیح و رابطه او با انسانهای اطراف او شکل گرفت. در محبت ساده و بیر یای او به مردمی که از حیث میزان اجتماعی و فرهنگی طرد شده بودند. من خودم را بیگناه نمیدانستم از اینرو درک کردن دردها و شرارتهای دیگران برای من سخت نبود. شرارت را در تار و پود خودم میدیدم. نمیدانستم توبه کردن و ایمان آوردن چیست اما میدانستم که تمام وجود من تاریک است. و من به وضوح این تاریکی را بر تمام ایران میدیدم. بر تمام مردم ما. همان مردمی که روزی برای آنها من مبارزه میکردم و میخواستم جامعه ایی پر از صلح و سعادت را داشته باشند. تازه فهمیده بودم که محال بود! زیرا جنگ و شرارت و فساد جامعه از من آغاز میشود. از رابطه های کشنده و بدون رحم و ترحم. بدون بخشش و بدون گذشت. و من باور داشتم که در میان گناهکاران و شریران زندگی میکنم زیرا خودم یکی از آنها بودم. داستانم را کوتاه کنم. سالها بعد که به آمریکا آمدم و انجیل را به زبان فارسی برای اولین بار خواندم. تنها و تنها تمرکز من به تعالیم مسیح بود. به سخنانش. به زندگی اش. به رفتارش. به آنچه بر روی زمین کرد. در برابر این عظمت او، اویی که در پی شناخت او بودم و سالها در پی اش میگشتم. تازه فهمیدم این بوده است که در پی من میگشته است. او به روی زمین آمده بود، خدا جسم گرفته بود به روی زمین آمده بود و در پی انسان شرور و گناهکاری چون من میگشته است. من گمشده! من له شده در شرارت گناهانم! من خیانت شده مذهب و گمراه شده و فریب خورده سیاست و افکار انسانی انسان. آه او چه زیبا بود! آه او چه شیرین بود! سرخ بود مثل انارهای درشت و خوشمزه باغهای سمنان! مثل گل زیبا و خوشبوی نرگس! تنها یک چیز میدانستم و به یک یقین کامل رسیده بودم که من گناهکارم و او قدوس است. من باید به شرارت و گناهانم نزد او قلبا اعتراف کنم تا مرا ببخشد و چنین کردم. و او بر تشنگی و گرسنگی جانم ریخته شد و مرا از مرگ و فنای ازلی یکبار برای همیشه نجات داد. من تمام او را در این مدت سه سالی که بر روی زمین بود و برای ما در انجیل نوشته شده بود را مثل آب خنک چشمه های فیروزکوه در کویر داغ دلم. در افکار پوسیده و خیانت شده ام. در ذات کثیف و گناه کارم. در شب مخوف فردایی که میامد و من برای آن اماده نبودم، نوشیدم. نوشیدم. نوشیدم. و او فکر و جان و روح مرا با فیض و محبت و حقیقت خودش یکبار برای همیشه مهر و موم کرد. برای من از رازی سخن گفت که تمام نسل ایرانی من در پی گشایش آن راز بودند. آن نوشداروی سهراب. آن شراب. آن سیمرغ. آن خرقه. آن فراق. آن حجاب. آن مستانگی. آن فرزانگی. آن ناقوس. آن پریا. آن انار. همه این عزیزان در پی یافتن یک راز بودند. و من آن راز عظیم را در خود عیسای مسیح دیدم. میدانی دوست عزیزم! گوش کن! خود او آن راز عظیم بود و هست و خواهد بود و خواهد ماند. و من امروز خادم این راز عظیم برای شما هستم.

مقاله مرتبط

ما کی هستیم ۳۱

ما کی هستیم ۳۱ ما بسوی کمال سبقت میجوییم. « بنابر این از کلام ابتدای ...