اراده خدا

اراده‌ی خدا چه زمانی ایماندار مسیحی می‌تواند بگوید در پی انجام اراده‌ی پدر آسمانی خود است؟   نوشته‌ی: ح.گ   ... ادامه مطلب