پنج شنبه , ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
خانه / کتاب مقدس / امثال در کتاب مقدس

امثال در کتاب مقدس

مثال لباس تازه و مشک تازه

مثال وصله کردن لباس تازه و مشک تازه متی ۹: ۱۶- ۱۷ مرقس ۲: ۲۱- ۲۲ لوقا ۵: ۳۶- ۳۸ نوشتۀ: ح.گ این یکی از مثالهایی است که در هر سه انجیل آن را میخوانیم. هر وقت شما مطلبی را در هر سه انجیل میخوانید باید کمی بیشتر بر آن ...

بیشتر بخوانید »

مثال بدهکار بی گذشت

مثل ” بدهکار بی گذشت ” بخشیدم، ببخش! متی ۱۸: ۱۵- ۳۵ نوشتۀ: ح.گ در نگاه خود به بررسی امثال موجود در کتابمقدس به یکی دیگر از امثال خداوندمان عیسای مسیح در انجیل به قلم متی میرسیم. این مثل در پی سوالی میاید که پطرس شاگرد عیسای مسیح از او ...

بیشتر بخوانید »

مثال دو بنا و دو ساختمان

مثال دو سازنده و دو ساختمان متی ۷: ۲۴- ۲۷ لوقا ۶: ۴۶- ۴۹ نوشتۀ: ح.گ ما این مثال را در هر دو انجیل در پایان موعظۀ طولانی عیسای مسیح بر بالای کوهی که برای شاگردان خود کرده بود، میخوانیم. اهمیت این مثال بدون درک و شناخت اهمیت موعظۀ بالای ...

بیشتر بخوانید »

دعوت شده گان به جشن عروسی

دعوت شده گان به جشن عروسی نگاهی به مثل عیسای مسیح در متی ۲۲: ۱- ۱۴ نوشتۀ: ح.گ در ادامۀ بررسی امثال خداوند ما عیسای مسیح در انجیل به یکی دیگر از امثال اومیرسیم که به نظر میرسد تنها فقط در انجیل متی از آن داریم. هر چند شبیه این ...

بیشتر بخوانید »

مثال چگونگی رشد بذرها

مثال رشد دانۀ بذر مرقس ۴: ۲۶- ۲۹ یکی از مرکزیت گفتگو و تعالیم عیسای مسیح موضوع ” ملکوت یا پادشاهی آسمانی ” یا ” ملکوت یا پادشاهی خدا ” میباشد. شما این مطلب را بیش از صدها بار در روایات انجیل میخوانید. در این مبحث که عیسای مسیح مرکزیت ...

بیشتر بخوانید »

مثال یک مراورید گرانبها

مثال یک مراورید گرانبها انجیل متی ۱۳: ۴۵- ۴۶ این مثال از جمله چند مثال بسیار کوتاه عیسای مسیح در ترسیم و تشریح کردن مفهوم ” ملکوت آسمانی” برای شاگردان خود میباشد. همانطور که قبلا در مثال دیگری در این خصوص نوشتم، اسرائیل در انتظار یک پادشاهی از جانب یهوه ...

بیشتر بخوانید »

مثال برزگر و پاشیدن تخمها

مثال مرد برزگری که برای پاشیدن تخم به بیرون رفت متی ۱۳: ۱- ۲۳ مرقس ۴: ۱- ۲۰ لوقا ۸: ۱- ۱۵ نوشتۀ: ح.گ در مثال قلبی نوشتم که وقتی یک گفتگوی خداوند در هر سه انجیل قید میشود، باید کمی بر آن دقت کنیم و از اهمیت آن باخبر ...

بیشتر بخوانید »

نحوۀ درک امثال در کتابمقدس

نگاهی به امثال در کتابمقدس و تفسیر آنان و چگونگی درک و تفسیر امثال عیسای مسیح در انجیل نوشتۀ: ح.گ الف- معنای لغوی ” امثال “. ب- قوت “امثال ” و تاریخچۀ آن در کتاب مقدس. پ- سه دلیل اصلی که عیسای مسیح به مثل سخن گفت. ت- جنسیت و ...

بیشتر بخوانید »