سه شنبه , ۲۸ آبان ۱۳۹۸

نوشته‌های تازه

خدای همه فیض ها

خدای همه فیض ها نگاهی به رساله اول پطرس ۱: ۱- ۲ و ۱۰ و ۱۳ و ۵ : ۹- ۱۱،  افسسیان ۲: ۴- ۱۰ و تیطس ۲: ۱۱- ۱۴ و دوم تیموتایوس ۱: ۹- ۱۰ نوشته: ح.گ در این مقاله شما میخوانید: ۱-مقدمه ۲-انسان مذهبی و فیض ۳-نگاهی به عملکرد ...

بیشتر بخوانید »

نامه رومیان ۲ : ۱۷- ۲۴

  رومیان- فصل دوم ایات ۱۷- ۲۴   ” ۱۷پس اگر تو مسمی به یهود هستی و بر شریعت تکیه میکنی و به خدا فخر مینمایی ۱۸و ارادۀ او را میدانی و از شریعت تربیت یافته چیزهای افضل را میگزینی ۱۹و یقین داری که خود هادی کوران و نور ظلمتیان ۲۰و ...

بیشتر بخوانید »

پیدایش ۲۰

پیدایش فصل ۲۰ آیات ۱- ۱۸ این فصل گویا تکراری دیگری از فصل ۱۲ میباشد. خیلی از منتقدین به این نظر دارند. که این دو روایت از طریق دو منبع متفاوت بیان شده است اما در واقع یک واقعه بیشتر نیست. من اینطور فکر نمیکنم. زیرا واقع اول با موضوع ...

بیشتر بخوانید »