ماموریت ما

متمرکز است بر موعظه تنها کلام خدا، اعلام مرگ و قیام مسیح و بخشش گناهان ما که بواسطه توبه و تنها ایمان بر عیسی مسیح که تنها بدلیل فیض خداست می‌باشد.

مشارکت ما

برای این است تا خدا را پرستش کرده، به کلام او گوش فرا دهیم و پاسخ دهیم و یکدیگر را در ایمان و اطاعت از مسیح تشویق کنیم.

چشم انداز ما

این است که با اعلام انجیل عیسی مسیح در قدرت روح و بنای کلیسا، شاگردان ساخته تا آنها خداوند را بپرستند و از کلام خدا برای جلال خدای پدر پیروی کنند.
هدف مشارکت فیض

هدف

مشارکت فیض

ما معتقدیم کلیسای محلی باید همان چیزی باشد که کتاب‌مقدس در رساله به افسسیان فصل ۴ توصیف می‌کند. آن بخش به ما تعلیم می‌دهد که خدا به کلیسا بخشید “… شبانان و معلّمان را، برای تکمیل مقدّسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح، تا همه به یگانگی ایمان و معرفتِ تّامِ پسر خدا و به انسانِ کامل، به اندازه‌ی قامت پُری مسیح برسیم.” ما معتقدیم که کلیسا یک ساختمان نیست بلکه برگزیدگان خدا پیش از بنیاد عالم هستند که به قوم خدا شناخته می‌شوند. خدا طبق اراده قدوس و مبارک خود، به هر عضو کلیسای خود حداقل یک عطای روحانی را بخشیده تا در خدمت به او و کمک به دیگران در آشنایی با مسیح و رشد در مسیح استفاده شود. هدف ما به عنوان یک کلیسای محلی این است که عیسی مسیح خداوند را تنها از طریق کتاب‌مقدس بشناسیم و در شناخت او رشد کنیم، و کلام خداوند را وفادارانه موعظه کرده و زندگی کنیم و هر آنچه را که انجام می‌دهیم تنها برای جلال خدا باشد.

پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم بوساطت خداوند ما عیسی مسیح،
که به وساطت او دخول نیز یافته‌ایم به‌وسیلهٔ ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر می‌نماییم.

رومیان ۵: ۱-۲